Home

Bergarter oppgaver

bergarter - Store norske leksiko

BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder. Gneis er en av Norges vanligste bergarter Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også. I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter, selv om de helst betegnes jordarter. Petrografi er vitenskapen om beskrivelsen av bergartene, mens petrologi er vitenskapen om hvordan de dannes Bergarter: En bergart er en sammensetning av flere mineraler. Måten en bergart er laget på forteller hvilken type bergart det er. Bergartene blir delt inn i tre grupper: Størkningsbergarter (eruptive bergarter), avsetningsbergarter (sedimentære bergarter) og omdannede bergarter (metamorfe bergarter) Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller mafiske, og om det er tale om dyp-, gang- eller dagbergarter

Vi har laget en plakat og en brosjyre med et knippe bergarter du kan finne i norske fjell. Klikk på bildet for å få plakaten større og muligheten for å laste den ned. Brosjyren kan du også bla i og laste ned Norges berggrunn omfatter de bergarter som finnes i Norge og geografisk fordeling av disse. Berggrunnskart over Norge fremstiller denne fordelingen.. Den kaledonske fjellkjedesone omfatter nær 2/3 av Norges berggrunn. Nær det resterende 1/3 består av tildels enda eldre, prekambriske bergarter. Dessuten finnes to yngre berggrunnsområder: Oslofeltet med sine permiske eruptivbergarter, og. Tre typer bergarter Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter

Her kan du lære om ulike bergarter. Hver bergart i steinfamilien forteller nemlig engasjert sin historie om hvor de kommer fra, hvordan de havnet der, og hva vi mennesker bruker dem til. Fine ark som kan kopieres ut om stein. Prikker, striper og lag på lag Her finner du drøssevis av Quiz i mange kategorier. Noen Quiz gir også anledning til å vinne premier. Besøk oss og utfordre hjernen på en god Quiz no.wikipedia.org - Liste over bergarter; geologiskolen.uit.no - Liste over bergarter med fakta; VIDEOER. Kristine Haukenes - Lærefilm og bergarter og mineraler; Rune Aae - Mineraler og bergarter; Andreas Sandqvist - Bergarter och mineraler (svensk) Jorunn Reitan - Bergartenes kretsløp; Lars Fløtra - Ytre former for forvitring. OPPGAVER

Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer Her på berget Tekstbok og Arbeidsbok. I lenkene under finner du informasjon om alle deler i læreverket. Viktig melding om spornumre bakerst i tekstboka: På de siste sidene i tekstboka (opplag 1) er spornumrene forskjøvet. Det gjelder side 143-146. Riktig spornummer er slik Aktiviteter for barn til utskrift. Øvelser for print for førskole og grunnskole. Arbeidsoppgaver å skrive ut. Oppgaven

Bergarter - Studienett

2. Nevn og si noe om hvilke mineraler finner vi i bergarter? 3. Beskriv og forklar hvilke type bergarter vi har. Finn bilder av de ulike bergartene og skriv en liten tekst til hvert bilde. 4. Gi eksempel på hvor i Norge vi finne ulike typer bergarter og si noe om hvorfor vi kan finne de der. 5 Sedimentære bergarter. Klastiske sedimenter transporteres av vann, vind og is til lavereliggende områder der transporten stopper. Sedimentene avsettes og overlagres av nye lag med sedimenter. Organiske sedimenter som avsettes i vann, faller til bunnen og overlagres av nye lag med organiske og klastiske sedimenter

Liste over bergarter - Wikipedi

OM omdannede bergarter kommer av at bergarter har vært utsatt for sterke påkjenninger som sterkt trykk og høy temperatur så den opprinnelige strukturen, er forandret. Den nye strukturen blir kalt omdannede eller metamorfe bergarter. Dette kan skje når jordskorper kolliderer. Enten kan lag av bergarter bli presset ned, eller der hvor glødende magma kommer op Praktisk bestemmelse av bergarter med bruk av syre Gjennomføring og metodikk NL sier litt om hvorfor og hvordan undersøkelsen skal foregå. Deretter undersøker elevene i eget tempo. Stein som er undersøkt legges på laminert sorteringsark. Svarene gjennomgås i plenum, og elevene noterer også her ned navn og hva bergartene kan anvendes til

Norske bergarter Norges geologiske undersøkels

Sedimentære bergarter. Fjellene som dannes i kollisjonssonene utsettes for erosjon og forvitring som bryter fjellene ned til sedimenter. Sedimentene fraktes med vind og vann og samler seg i groper og elveløp. Etter som tiden har gått og sedimenter blitt avsatt lag på lag, har trykk og varme gjort at de er blitt omdannet til sedimentære. Bergarter Vestlandet. Beskriv det du ser. Ser du et spesielt mønster i bergarten? Bruk mønsteret bergarten har til å bestemme hvilken hovedtype den tilhører. Begrunn svaret. Mønsteret kan fortelle deg hvordan bergarten er dannet. Forsøk ut ifra dette å beskrive hvordan bergarten i disse bildene er dannet Magmatiske bergarter: de prikkete steinene Vis frem en prikkete stein, for eksempel granitt. Granitt er en vanlig bergart man kan finne mange steder. Snakk litt om hva prikkene er og hvordan de kom seg dit. Kanskje speiderne klarer å finne ut av det på egenhånd. Brenn et telys slik at du får smeltet stearin Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. 245 relasjoner Mineraler er naturlig forekommende grunnstoffer og kjemiske forbindelser som har karakteristiske fysiske egenskaper. Disse egenskapene kan for eksempel være krystallform, farge, strekfarge, glans, hardhet, spaltbarhet (kløv), brudd, densitet og optiske forhold. Enkelte mineraler har spesielle magnetiske og elektriske egenskaper, noen er radioaktive og en del viser forskjellige luminescens.

Terra nova 2015 er et læreverk for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram.. Læreverket består av lærebok, digitalbok, elev- og lærernettsted. Elevnettstedet er fritt tilgjengelig uten innlogging. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

Norges berggrunn - Wikipedi

Bli kjent med bergarter. Her er mange fotos, og 9 korte stiler om bergarter og geologi. De er skrevet for skoleelever, og alle andre. Du kan lese hvilken som helst stil. De er ikke i noen bestemte rekkefølge. De er nummererte slik at de f.eks. kan fordeles som oppgaver til en skoleklasse hvor noen elever tar nr.1, en annen gruppe tar nr.2, osv Sedimentære bergarter: Sedimentære bergarter er de letteste å skille mellom av disse 3 bergartene. Sedimentære bergarter blir dannet av et lag med sand mellom to steiner, som etterhvert sammensetter seg til lag på lag på lag med stein. Derfor er de lette å skille fra de andre, de skiller seg ut betraktelig fra de t Prikkete bergarter blir til på steder hvor det er så varmt at bergarten er flytende, og derfor er det vanskelig for oss å se hva som skjer. Quest 5-7 Digital har samlet spesielle datoer i en Calendar of special days, med tilhørende dikt eller filmer og oppgaver for den aktuelle dagen Magmatiske bergarter og vulkanisme Magmatiske bergarter dannes ved krystallisasjon av magma eller smeltede bergarter. Utgjør ~ 65 % av jordskorpen. Dannelse: Spredningssoner, hotspots, subduksjonssoner, roten til yngre fjellkjeder. Klassifikasjon: 3 hovedtyper 1. Tekstur/størknings dy Hva er forskjellen på mineraler og bergarter? På hvilket grunnlag skjer hovedinndelingen i tre hovedtyper av bergarter? Hva heter disse typene? Beskriv bergarten granitt. Hvordan dannes avsetningsbergarter og hva kjennetegner denne typen bergarter? Nevn to ulike prosesser som kan føre til omdanning av bergarter

Tre typer bergarter - Naturhistorisk museu

 1. eralkorn eller
 2. Hvordan kan sedimentære bergarter fortelle oss om klima, landformer og livsformer tidligere i jordhistorien? Hvor dannes sedimentære bergarter? Hvorfor er sedimentære bergarter ofte lagdelte? Hva er 'metamorfose', og hva er forskjellen på kontakt- og regionalmetamorfose? Hvilke tre metamorfe bergarter kan leirskifer omdannes til
 3. Etterpå logget elevene seg på nettet og besvarte en rekke GIS-oppgaver selv. Herstad har også hatt med sine elever til NGU og NTNU og er meget fornøyd med læringsutbyttet av disse ekskursjonene. - På NGU lærte elevene mer om datering av bergarter og fikk omvisning på de forskjellige laboratoriene

Jern er et essensielt, altså livsviktig, næringsstoff. Det er blant annet nødvendig for transporten av oksygen i kroppen. Jerntapet er vanligvis lavt, men det daglige tapet på ett til to milligram må erstattes ved å spise jernholdig mat, for eksempel animalske produkter, belgfrukter eller kornprodukter. Den viktigste funksjonen jern har i kroppen, er som bestanddel av hemoglobin, som. Animasjoner og oppgaver Naturfag 8.-Vg1. Korte aktiviteter innen ulike tema. Celler | Proteiner | Nordlys. viten.no er en tjeneste fra Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa. Kontakt oss: post@viten.no - Ansvarlig redaktør: Merethe Frøyland. Netteleven.no er inngangen til interaktive øvelser og oppgaver i fagene på nettet. Internett inneholder uendelig med ressurser til læring for elevene i skolen. Dessverre er det ikke alltid så lett å finne de læringsresursene man trenger, ialle fall ikke NÅR man trenger dem. Netteleven.no vil bidra til å gjøre det lettere å finne Undervisningen blir morsommere når bergarter og fenomener som ras, foldinger, vulkanutbrudd og bevegelser i jordskorpen kan demonstreres i nærmiljøet. Hvordan foregår undervisningen. De første dagene vil undervisningen foregå inne, og vil være delt mellom foredrag og løsning av enkle oppgaver

Næringssalter finnes naturlig i mange bergarter, men vi tilfører også næringssalter i form av gjøsdel. På skoleskogen kan du hente fram en rekke aktiviteter og oppgaver for bruk i skoleskogen. Skoleskogen sine nyhetsbrev gir deg aktuell informasjon og hint om aktuelle aktiviteter og oppgaver! SKOG. Design, utvikling og drift ve Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

Her er Eureka 8. Syrer og baser - fra mat til miljø 8 . Syrer og baser Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver til temaet platetektonikk. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn. I arbeidsboka blir alle svar du lagrer liggende samlet Geologi Oppgaver Repetisjon og eksamen forberedelse. Riggutdanning.no Vår 2014 Oppgave 1: a) Tegn en grov skisse og forklar jordklodens oppbygning. Forklar kort hvordan blir de til? d) List opp minst 4 sedimentære bergarter vi gjerne finner i en nordsjøbrønn. e) Forklar forskjellen på erosjon og forvitring

Geologi spireserie

Grunnvannsrettede studier hos oss er en spesialisering innenfor naturgeografi og omhandler samspillet mellom grunnvann, overflatevann, løsmasser og berggrunn. I samarbeid med Institutt for geovitenskap på UiB er vi også den eneste institusjonen i Norden som underviser og forsker på karsthydrologi, dvs. grunnvann i lett oppløselige bergarter som kalkstein, marmor og gips der det dannes. Vulkanske bergarter Intrusive bergarter Dagbergart Gangbergart . Dypbergart . Jakten på prikkene De magmatiske bergartene . Hva er prikkete . mønster? Diskuter prikkene! Fra prikkete mønster til prikkete steiner • Bruk steiner og/eller plakater - Be elevene om å beskriv Klikk på knappen over og start din IQ-test. Illustrert Vitenskaps IQ-test på norsk tester visuelle evner, språksans, logisk sans, tallforståelse og hukommelse.. IQ-testen er grundig, og når du har vært gjennom den, får du en utdypende IQ-rapport, som dels gir deg et tall på din samlede IQ, dels gir deg en IQ-skår innenfor hvert område, slik at du kan se hvor du er best Tema: Bergarter Mål: Elevene skal beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet. Beskrivelse: Opplegget passer for 7. trinn og oppover. Bruk atlas til samtale og utforsking. Konu:Kayaçlar Hedef: Öğrenciler bazı mineral ve ve kayaçların nasıl oluştuğunu açıklayacak, ve yakın çevrede bulunan bu türleri inceleyecek

Nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring. Nettsiden www.morsmal.no driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Nettsiden hadde 10-årsjubileum høsten 2019. Nettsiden har mange brukere og er godt besøkt Oppgaver. Bildeanalyse: Landformer og landskap. Briksdalsbreen - en utløper av Jostedalsbreen. Norge i siste istid. Lag en turistbrosjyre. Fordypning. Geofenomener på Vestlandet. Slik overvåkes fjellskred i Norge. Tilleggsmateriale. Sammendrag kapittel 3. Bildesamling kapittel 3. Lytt til kapittelet Formål med arbeidet: ved hjelp av ytre tegn og strukturelle trekk, lær deg å bestemme typen av stollende bergarter. utstyr: samling av stollende bergarter, klassifiseringstabell, kvalifiseringsbord. Generell informasjon. Manglende bergarterskylder sitt opphav til størkning av naturlig, i det store flertallet av silikat smelter både inne i jorden og på overflaten Dinside.no er Norges nyttigste forbrukernettsted. Vi gir deg grundige tester, nyhetene som påvirker deg i hverdagen og nyttige tips og råd oppgaver. Litologi er en uvanlig vitenskap. Hennes oppgaver er: Søk etter forekomster av naturlig rikdom forbundet med fjell sedimentære bergarter; identifisere mønstre og kjennetegn ved fordelingen av fjellsedimentære bergarter. begrepet. Mange lurer på om litologi er hva er det

Brønnteknikk Vg2 - Dannelse av hydrokarboner - NDLA

Filmer og oppgaver om energi. Klimafilm.no Nettsted som skal gi en innføring om klima gjennom korte undervisningsfilmer, tilhørende oppgaver og forslag til flere fagressurser. Målgruppen er først og fremst elever på ungdomstrinnet og videregående skole, men filmene vil også være nyttige for alle som har lyst til å lære mer om klima Oppgave 1 Figuren viser et berggrunns kart med tegnforklaring. Gi en kortfattet beskrivelse av geologien ved å løse følgende oppgaver: a) Grei ut og begrunn den stratigrafiske rekkefølgen og redegjør for grensene mello Proterozoikum er det midterste av eonene som jordens historie inndeles i. Det begynte for 2,5 milliarder år siden og sluttet for 542 millioner år siden. Eonet før proterozoikum var arkeikum, mens fanerozoikum var eonet som fulgte på proterozoikum. Arkeikum og proterozoikum sammenfattes ofte som prekambrium.. Proterozoikum var kjennetegnet av at det oppstod en oksygenholdig atmosfære En av hans oppgaver i det fem dager lange feltarbeidet i Lofoten, var å lære ESA-astronaut Matthias Maurer enda mer geologi. Maurer har allerede deltatt i tre feltekskursjoner, og har blant annet studert vulkanske bergarter på Lanzarote, tilsvarende basaltbergarten som astronautene finner i de mørke lavlandsslettene på månen

Hensikten med oppgavene er å observere og få kjennskap til forskjellige typer sedimentære bergarter, Et presist svar på alle spørsmålene er neppe mulig å gi. Oppgaver. Oppgaven går ut på å svare på diverse spørsmål (1-3) knyttet til sediment-/bergartsprøvene listet under. Tillitt. Konglomerat. Feltspatisk sandstein. Slamstein. Velkommen til Mylder digital Velg trinn. Til Lærersidene. Om Mylder; Praktisk informasjon; Nødvendig programvar Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Alle bergarter er bygd opp av mineraler. Bergarten granitt inneholder for eksempel mineralene kvarts, feltspat og glimmer. Hvert mineral har sin bestemte kjemiske sammensetning og består av ett eller flere grunnstoffer. I bergarter er mineraler små mineralkorn uten bestemt form OPPGAVER Kort sagt Edderkoppen har seks eller åtte øyne og åtte bein. Alle edderkopper er rovdyr. Noen spinner nett og fanger byttet sitt i det. Andre jakter på andre måter

Tema Morsmål - TYRKISK- Startside

Quiz spørsmål og svar i mange kategorier

 1. ologi, herunder å gjøre rede for vanlige
 2. eraler og bergarter, og benyttet det fine høstværet til å ta en tur i fjæra for å studere og samle ulike bergarter. Ivrige elever fant mange ulike steiner som ble tatt med tilbake til skolen for nærmere utforskning
 3. er & Mineraler til sport, idrett og muskelbygging. Se vårt store utvalg av antioksidanter, a,b,c og d vita
 4. eraler, bergarter, fossiler og løsmasser, samt de fysiske, kjemiske og biologiske prosesser som virker på jordas overflate og i jordas indre
 5. Samlingene vil inneholde varierte arbeidsformer som forelesninger, praktiske oppgaver, feltarbeid, ekskursjoner og gruppesamtaler. Under samlingene brukes det tid til innspill fra deltakerne, drøfting av erfaringer, samt deling av ideer og opplegg. Mellom samlingene arbeider deltakerne med faglige og fagdidaktiske oppgaver, inklusive arbeidskrav
 6. Mens betong er et forholdsvis lett materiale å bore i, er mange bergarter en adskillig tøffere utfordring. Vi ville se hvordan maskinene presterte i en middels hard gneis. Dette var ingen jobb for billigbor, så alle de tre maskinene ble utstyrt med høykvalitets ti millimeter bor. Vi merket av 7 cm på borene og så hvor lang tid dert tok å bore så langt
 7. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet (2011). Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager, rapport fra ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Melby-Lervåg, M. (2011)

Vulkanske bergarter har korn som er mindre enn 0,04 inches (1 mm) i størrelse. Obsidian, en vanligvis svart og tidvis rød eller brun vulkansk stein variasjon, inneholder en stor mengde av silika, men lav i flyktige innholdet. Den kan brukes som materiale for skarpe redskaper og våpen, selv om dens skinnende glans gjør det en halv-perle Feltbaserte oppgaver til bruk i skog. Hensikten er å få barn og unge til å bli glade i å ferdes i skogen, og å bli kjent i nærområdene. Skogen er en biotop som alle har et forhold til, og som er relativt lett å komme til i en eller annen variant uansett hvor man befinner seg

beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og global Test deg selv i en av NRKs mange quizer. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med. Bergarter: Det finnes tre hovedtyper bergarter: - Avsetningsbergarter (sedimentære): Disse bergartene dannes ved at lag som avsettes i sjø, hav eller på land presses sammen og herdes. - Størkningsbergarter (eruptive): Disse bergartene er dannet ved at smeltet stein (magma) avkjøles og størkner Viktige bergarter er skifer og kalkstein som forvitrer lett og gir fruktbar jord. kildebergart, bergart som inneholder tilstrekkelig organisk materiale til å avgi olje eller gass ved oppvarming. Det trengs temperaturer på 90-150 °C gjennom flere mill. år for å danne olje av kildebergart

Jord og jordegenskaper Kornstørrelser i jord. De minste partiklene i jorda er leir.Mellom sandkorn og leirpartikler er det en kornstørrelse som kalles silt.Her er en oversikt over definisjonene på de ulike kornstørrelsene bergarter undersøke noen mineraler og bergarter fortelle om hvordan bergarter dannes vår Yggdrasil 5 kap.8 Beskrive egen stein Muntlige forklaringer/skriftlig arbeid/observasjon i timen/temaprøve beskrive kjennetegn ved noen mineraler og bergarter Livet i bekken eller dammen planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst et Omdannede bergarter (Meta-morfe bergarter) Bergarter som i utgangspunktet har vært avsetningsbergarter eller størkningsbergarter, kan ha vært utsatt for stort trykk og/eller høy temperatur når det har vært uroligheter i jordskorpa. De har da fått endret struktur, farge og hardhet. Solørgneis i Åsnes Denne gneisen er en rødlig, oft Hvordan bergarter deformeres . 13. Livets utvikling på jorden. 14. Hvordan fjellkjeder blir til. 15. Himalayas dannelse og utvikling. 16. Hvordan jordens indre prosesser kan påvirke landskapet på overflaten. 17. Vannets betydning for endogene og eksogene geologiske prosesser. Forslag til oppgaver G1020. Oppgaver basert på tidligere eksamener kredit/debit Geologer -Tallfeste egenskaper til bergarter Designere -Geometri, det gylne snitt Leger -Modeller for bakterievekst, dosering Investorer -Profittanalyse, risiko Sykepleiere -Dosering av medisiner, nedbrytnin

Det finnes over 200 forskjellige revmatiske diagnoser. De ulike revmatiske sykdommene kan arte seg veldig ulikt, men felles for dem alle er at en tidlig diagnose og tilrettelagt behandling sammen med livsstilsendringer kan gjøre stor forskjell for livskvaliteten til den som lever med sykdommen Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Quiz. Hos Quizeksperten kan du delta i mange ulike former for quiz. Vi har mange forskjellige kategorier med spørsmål og svar om det meste, og dette gjør siden til god underholdning for deg alene når du har litt tid til overs eller for hele familien Praktiske oppgaver A. Fyrsetting Mål: Oppleve hvordan fyrsetting virker i praksis. Figur 2: Elever banker løs stein etter fyrsetting. Elevene tar med seg en vedkubbe fra hjemmet. Læreren finner et egnet sted for å fyre rundt en stor stein eller et fjell. (Brannvesenet må kontaktes mellom 15.april - 15. september)

Netteleven -Naturfag: Dyreli

I forarbeidet bør elevene få vite hvor de skal, hvorfor de skal dit, hva de skal gjøre der, samt utføre noen praktiske oppgaver i klasserommet slik at de er i stand til å gjennomføre aktivitetene i felt. Når de kommer ut må elevene være mest mulig aktive, men under strukturert veiledning av læreren Her kan du se video om hvorfor vi feirer halloween, gjøre oppgaver, kahoot, lage en flaggermus av papir eller sjekke ut spennende oprifter. Nye Naturfag 1-2. Fullmåne 31. oktober. Månen er et himmellegeme vi kan se hver dag. Av og til ser vi bare halve månen, noen ganger ser vi hele månen Bergarter - et arkiv for jordens historie - Jeg har primært formidlet geologisk kunnskap gjennom forelesninger og hovedfags/Dr.grad-studier til studenter. - Mitt daglige virke er fremdeles geologi (litt mindre enn tidligere), endel andre praktiske oppgaver, samt musikk Forelesninger og oppgaver er identiske. Vi starter opp med en obligatorisk samling på Høgskolen NLA, campus Breistein, 7-8. august. Arbeidskrav 3/5 dreier seg om en objektsamling med 40 objekter, (planter og/eller dyr, og bergarter og mineraler). Objektsamlingen er et individuelt arbeid som utarbeides og leveres individuelt Vulkanske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter og deres byggesteiner; mineralene Norges nyttige mineraler og bergarter, deres kjendetegn, forekomstmaade, brug og drivværdighed Bergarter m.m. Lapis lazuli. Norske bergarter. Naturlige mineraler. Varenr P846-1-2243. Anatas (Meget tynn sprekk). Lokalitet: Vivelid, Norge

Brønnteknikk Vg2 - Sedimentære bergarter - NDLA

De fleste bergarter er faste og sammensatt av smådeler som mineralkorn eller mineral- og Omdanning, metamorfose, kommer av av gresk metamorphosis som betyr forandring av form Læren om bergartene kalles petrologi, som omfatter de bergartdannende prosessene i og på overflaten av jorden, men Bergarter er dannet av mineraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter, og er. Bergarter Nivå 1. Bergarter nivå 2. Metaller Nivå 1. Metaller Nivå 2. Oppgåver til boka. Her finn du ulike oppgåver som er knytte til kapitlet. For kvart delkapittel er det oppgåver på to nivå, der Nivå 2 gjerne har færre og noko vanskelegare oppgåver. Om Globus Naturfag 5-7. Om forfatterne Sedimentologi, stratigrafi og strukturgeologi med felt oppgaver Emnekode: GEO280_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk Fagpersone

Video: Her på berget -oppgaver(2016): Her på berge

Oppgaver og øvelser for barn å skrive u

Man er som poteten, det er mange ulike oppgaver som må gjøres, sier Mariella. Men det har også gitt henne en stå-på-vilje, hun gir seg ikke når det blir vanskelig. Når jeg tenker etter så er det en rød tråd i det hele, med både kunsten og dansen Newton-lærere har plassert ut temperatulogger, utstyr og poster med oppgaver i grotten på forhånd. Newton-lærere deler ut kartleggingsutstyr, klinometer og lasermåler til elevene. Elevene får en kort innføring i bruk av klinometer og lasermåler. Newton-lærere skal være aktive veiledere for elevgruppene

naturfag.no: Prikker, striper og lag på la

Ekte data er oppgaver med tall fra naturen. Vi henter målinger og datasett fra vann, land og luft, og lager oppgaver tilpasset matematikk- og naturfagundervisning på ulike trinn. Ekte data er utviklet av Geofysisk institutt og Skolelaboratoriet i realfag ved Universitetet i Bergen Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som bygger bro mellom skole og arbeidsliv. Innovatører trengs overalt Study Kap.3 Forbruksvalg Og Miljø oppgaver Lisbet flashcards from Oda :)'s Rjukan vgs class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Byahalla NaturstiGeologi | spireserienBrønnteknikk - Borekrone, enveisventil og hullåpner - NDLA

Gull er et eksempel. Det eneste det er satt sammen av, er gullatomer. Vann er ikke et grunnstoff, men en forbindelse, molekyler som igjen er laget av atomer fra grunnstoffene hydrogen og oksygen mråder for sammen å løse viktige oppgaver for samfunnet. 4.2 HOVEDRETNINGER INNEN GEOLOGI Råstoffgeologi , eller ressursgeologi dekker teoretiske og praktiske sider av geologien knyttet til ikke-fornybare råstoffer som kull, hydrokarboner (se eget avsnitt) , metalliske og ikke-metalliske råstoffer, grunnvann (se eget avsnitt) Hva består jordskorpen av? Hvordan dannes bergarter? Dette lærer norske barn i på skolen i femte klasse Reservoargeofysikk har som mål å syne korleis ein ved geofysiske undersøkingar kan beskrive moglege typar væsker og voluma av desse i bergartar som ligg opp til fleire kilometer under jorda si overflate. Dette er viktig når ein til dømes skal leite etter hydrokarbon eller lokalisere bergarter som kan verte brukt til lagring av karbondioksid Radon er en radioaktiv edelgass som lett kan unnslippe faste stoffer og komme ut i luften. Ved henfall av radon dannes det andre radioaktive stoffer som kalles radondøtre. Radon er et datterprodukt av uran (U-238), som finnes i varierende mengder i alle jord- og bergarter Engasjementet blant de 40 inviterte deltakerne var stort og det kom opp mange nyttige diskusjoner om problemstillingene knyttet til håndtering av sulfidholdige bergarter. Tema som ble diskutert var bl.a. om sulfidholdige masser kunne brukes lokalt på tiltaksområdene og hvilken nedre grenseverdi for innhold av svovel/sulfid som kunne betegnes som uskadelig for miljøet

 • Qwerty keyboard swedish.
 • The european communities.
 • Alvin and the chipmunks 123movies.
 • Jula hønefoss.
 • Kulturzentrum rathenow kommende veranstaltungen.
 • Citymaid drammen.
 • Farge garn med planter.
 • Solo a star wars story lanseringsdato.
 • Enkel kokoskake.
 • Sikkerhetsutstyr vekter.
 • League of legends wiki swain.
 • Kjøpe leilighet i spania malaga.
 • New south wales map.
 • Tulipan enfrøbladet.
 • Nita strauss.
 • Hva er en deist.
 • Venir.
 • Missä voi tulostaa ilmaiseksi.
 • Öka bröstmjölk med pump.
 • Sony ericsson p800.
 • Mcfeast pris.
 • Veckomatsedel arla.
 • Call me abonnement udland.
 • Tanzladen bad vöslau öffnungszeiten.
 • Qwerty keyboard swedish.
 • Internettlogg.
 • Sysselsetting etter næring.
 • Hyttetur med venner tips.
 • Valkyrien norrøn mytologi.
 • Oktoberwoche warburg verkaufsoffener sonntag.
 • Største stjerne i solsystemet.
 • Nattåpent metro.
 • David foster.
 • Edson cholbi nascimento syskon.
 • Btn staffel 1 stream.
 • Last minute flüge nach rom.
 • Du store alpakka veske.
 • In vincula facebook.
 • Ryan phillippe ava elizabeth phillippe.
 • Kronach veranstaltungen 2018.
 • Gopro biltema.