Home

Digital kompetanse definisjon

Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Digital kompetanse er imidlertid ikke et eget skolefag, men en tverrfaglig kompetanse som skal inngå i alle fag Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å ta i bruk de offentlige digitale tjenester og for å forhindre digital utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse. Foto: Feber Design. Publisert: 28.09.2018 ITU har følgende definisjon: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Departementets definisjon: Den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regn Digital dannelse handler i pedagogikken om det å kunne oppføre seg i en internettkultur i tråd med kulturelle forventninger og normer, jmf dannelse, og er slik sett et begrep som kan relateres til nettikette («digital etikette»). Begrepet digital dannelse har et spekter av ulike definisjoner: i noen er digital kompetanse en forutsetning for digital dannelse, mens i andre er det kraftig. Digital kompetanse i barnehage og skole. Teknologi har endret måten vi lærer, kommuniserer, underholder oss, finner informasjon og tilegner oss kunnskap. Dette skaper nye utfordringer for pedagogenes arbeidsmetoder og i utviklingen av elevenes fagkunnskaper og grunnleggende ferdigheter

Barnehagen i digital utvikling - Foredrag fagdag

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse handler om mye mer enn bare det å undervise på en måte hvor man bruker digitale læringsressurser og teknologier - det handler om nye måter å forstå lærerrollen og undervisning på Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) er et populært ord i skolen for tiden. Det er jobbet mye og lenge med å finne et godt svar på hva PfDK er og hvordan lærere skal få det. Udir har et svar (ja, svaret er hele rammeverket :-), men jeg har tenkt at svaret er bare så som så. Jeg liker en del av det og det er den deles der de beskriver den praktiske tilnærmingen til hvordan vi må.

Mer om digital kompetanse - Digitale ferdighete

Det betyr ikke at digital dannelse ikke kan være i forandring, men endringstakten vil være langsommere enn for de mer praktisk orienterte kompetansene (digital kompetanse og informasjonskompetanse).Med dannelse følger dermed et visst konservativt tankesett, i positiv forstand, og vi kan i den forbindelse ha noe å hente gjennom et tilbakeblikk tidligere tiders dannelsesideal (for referanser. Definisjon av ledelse. En historie fortalt på Fagforbundets IKT-seminar på Gjøvik forleden om digital kompetanse og utvikling, kan tyde på det: Kommunen hadde valgt «å satse på IKT». Brukerne fikk beskjed om at de måtte kontakte IKT-support hvis de hadde problemer andre digitale verktøy; Last ned alle opplæringsplanene (pdf) Under finner du eksempler på hvordan man kan bruke opplæringsplanene på kurs for voksne i digital kompetanse. Eksemplene tar for seg mål og innhold i opplæringen, metode, forutsetninger, instruktørens rolle, utstyr og andre rammebetingelser. Eksempler fra nivå 1 (Word

Digital-Kompetanse bygger din merkevare for fremtiden og hjelper deg med å fortelle din historie. Våre rådgivere vil kunne bistå med strategisk rådgivning Dette stiller hele tiden krav om at man må fornye innholdet i definisjonen. En modell . Rolf Baltzersen (2009) deler begrepet digital kompetanse inn i seks komponenter og gir følgende definisjon av begrepet digital kompetanse: Digital dannelse Evnen til velegnet deltakelse på internett som et offentlig rom, der holdinger er viktig

Digital agenda legger vekt på Styrket digital kompetanse og deltakelse, og det betyr at vi må øke innsatsen for digital kompetanse hos både elever, lærere, andre ansatte i opplæringssektoren og i lærerutdanningene. Målet om Effektiv digitalisering av offentlig sektor påvirker hvordan vi prioritere Den formelle definisjonen av digital kompetanse. Funnene viser en svak forbindelse mellom læreplanene og de premissene som ligger for bruk av digital kompetanse i lærerutdanningen. 9. Erstad (2007) Siktemålet er å nyansere hvordan vi skal forstå denne grunnleggende ferdigheten og betegnelsen digital kompetanse

Hva er grunnleggende digital kompetanse? - K

 1. Begrepet digital kompetanse har vært på den nasjonale utdanningsagendaen gjennom flere år. Men selv om oppmerksomheten omkring digital kompetanse er stor både blant lærere, skoleledere, politikkutformere og forskere, har det imidlertid vært overraskende lite fokus på vurdering av digital kompetanse
 2. g. Først redegjøres det for kompetanse- begrepet som knyttes opp mo
 3. Definisjon karrierekompetanse Karrierekompetanse er kompetanse som setter mennesker i stand til å håndtere sin karriere i forandring og overganger. Det er kompetanse til å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid. De
 4. Digital modenhet defineres som organisasjoner som bruker digitale arbeidsmåter og teknologier for å forbedre prosesser, engasjere arbeidsstyrken og drive frem nye forretningsmodeller. Bedrifter som ikke er i nærheten av å benytte digitale arbeidsmåter og teknologier på denne måten er i en tidlig fase
 5. Sitatet under får mange til å tenke, litt ekstra: Få har i dag digital kompetanse. De fleste vet hvordan de kan bruke IKT - men de forstår ikke hvordan de kan utnytte den. Vi kan alle bruke tekstbehandling, presentasjoner, e-post, Facebook osv. Verden er full av IKT i alle aspekter av våre liv. Når d

 1. intensjon ikke å gi en endelig definisjon på hva digital kompetanse
 2. Se og opplev læring på digitale flater som fremmer innovasjon, samarbeid og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen. Opplev inspirerende foredrag, deling av god praksis og erfaringer fra kolleger på flotte konferansehotell. Prøv de nye læringsressurser som er utviklet for Fagfornyelsen og som tar vare på norsk kultur og språk
 3. Kompetanse er evne eller kvalifikasjoner, for eksempel til å uttale seg, inneha en stilling eller treffe en beslutning.
 4. Digital kompetanse i arbeidslivet Digital kompetanse i arbeidslivet I denne rapporten har vi undersøkt den digitale kompetansen hos arbeidstakere i Norge. Han understreker at definisjonen som brukes i Meld. St. 23 (2012-2013), er blant de vanligste definisjonene av IKT
 5. Digital kompetanse har i Norge blitt definert som ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for å lære og mestre i kunnskapssamfunnet. (ITU,2005) Denne definisjonen meiner eg tek tak i det som er essensen i digital kompetanse. Vi må ha ferdigheter i å bruke digital verktøy
 6. Digital kompetanse er et begrep som har vært knyttet til skoleverket, men det er ingen grunn til å begrense digital kompetanse til noe som kun handler om utdanning. Dette handler om å kunne bruke digitale verktøy for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere på alle områder i samfunnet
 7. Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. [ITU.2] Meningen med denne definisjonen var å gi en bruksrettet definisjon som skal være forståelig, anvendbar og akseptabel for aktørene innenfor grunnopplæringen (sic)

Wikipedias definisjon av digital kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og holdninger som man trenger for å bruke digitale medier. For oss virker dette som et unødvendig begrep. Vi har alle vokst opp i den digitale tidsalderen, og selv om interessen for, og ferdighetene med digitale medier varierer, er dett Det finnes utallige Ulike definisjoner på DIGITAL KOMPETANSE begrepet. Jeg har her samlet noen ulike definisjoner tatt fra ulike nettsteder. En god definisjon jeg selv synes virker fornuftig og dekkende er av Rolf Baltzersen som har laget en digital kompetanse pyramide. Mer informasjon om ulike definisjoner finnes også på Wikipedia I utgangspunktet synes jeg ikke definisjonene på digital kompetanse er svært ulike. Alle har samme grunntanke om ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi ser i definisjonen til Erstad og Karlsen og Wølner. Det er nyanseforskjeller og forskjeller på hvor konkrete definisjonene er. Søby tar ikke med holdningsperspektivet i sin definisjon En digital leder må være dyktig til å lede endringer, og forstå og involvere sine fageksperter med digital kompetanse. Det viktigste for en leder er altså fortsatt å lede. Ledere som vet hvordan de kan utnytte mulighetene digitalisering gir, og samtidig mestrer å lede endringene, blir ikke bare digitale ledere - de blir gode ledere holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn. (Erstad, Ola, 2005, s. 131). En annen definisjon, som også setter samfunnsperspektivet i fokus sier: Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse a

Digital dannelse - Wikipedi

Kompetanse definisjon Kompetanse er et individs evne til å utføre en oppgave på riktig måte. Kompetanse kan sees på som en kombinasjon av kunnskaper, ferdigheter og oppførsel brukt til å forbedre ytelse, eller evne til å utføre en gitt rolle La oss se på to definisjoner av digital kompetanse: « Kunnskapsdepartementet definerer digital kompetanse som den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte » (Kilde: regjeringen.no Digital kompetanse er nødvendig hos dagens ledere. Her er seks minimumskrav, foreslår professor Linda Lai. KOMMENTAR: Linda Lai om ledelse. Med jevne mellomrom kan vi lese at ledere og styremedlemmer flest ikke har nok digital kompetanse. De blir bremser fremfor pådrivere til god utnyttelse av moderne teknologi

Video: Digital kompetanse i barnehage og skole - Udi

Film - hva er profesjonsfaglig digital kompetanse

 1. Kurs og kompetanse. Digitale kurs. Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia
 2. Digital kompetanse ITU sier: Ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. ITUs definisjon Veldig brukerfokusert. HF/SV inspirert. Bruk av datamaskiner og applikasjoner
 3. Det finnes en rekke definisjoner for hva digital kompetanse er. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdannin..
 4. egen definisjon av.
 5. Illustrasjonen om Digital transformasjon viser at det ofte ikke er tilstrekkelig å digitalisere dagens tjenester og prosesser. For å møte større krav til en effektiv, brukervennlig og åpen forvaltning må vi tenke nytt og kanskje løse våre samfunnsoppdrag på nye måter

Hva er profesjonsfaglig digital kompetanse? - IKT og skol

 1. «Digital kompetanse»: tidenes bløff. Sosiale medier er som heldagsjobb, alkohol og sex: Det er mye bra å si om det, men det er ikke noe for barn
 2. Digital kompetanse ITU sier: En annen definisjon som benyttes i et EU-prosjekt er: Digital literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to appropriately use digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate,.
 3. Digital kompetanse blir i denne rapporten definert som () den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte (UFD, 2005, s.5). Denne definisjonen viser at digital kompetanse er en sammensatt kompetanse
 4. 2.1 Definisjonar Den mest kjente definisjonen på kompetanse er: kunnskapar, ferdigheiter, evner og haldningar som gjer ein i stand til å utføre Digital- og teknisk kompetanse Tileignar, nyttiggjer og delar kunnskap om verkty, teknologi, metodar, prosessar og utstyr

ITU - Begrepet digital kompetanse - Digitale ferdighete

Hva er kompetanse? - NH

Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger og ansvarlig redaktør (siden 2001). I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS.En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring Mangelen på relevant kompetanse og rekrutteringsproblemer er en stor utfordring for utviklingen av digitale tjenester i offentlig sektor. Tabellen under oppsummerer hovedtrekkene for hver enkelt indikator i den offentlige forvaltningen generelt og i statlige virksomheter og kommunene spesielt i 2018 Maritim kompetanse i en digital framtid Sammendrag Temaet for denne rapporten er maritim kompetanse i en digital framtid. Utgangs-punktet er Digital21s definisjon, hvor digitalisering forstås som å ta i bruk digitale muliggjørende teknologier til å forbedre, fornye og skape nytt. Basert på et omfat Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for grunnleggende ferdigheter2. Dette rammeverket sier følgende om digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet. Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurse Fagdidaktikk og profesjonsfaglig digital kompetanse. Emne 2, vår: I dette emnet skal du fordype deg i ett av følgende fag/fagområder: norsk, realfag, samfunnsfag og KRLE eller kunst og håndverk. En profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer er en forutsetning for god integrering av digitale læringsressurser i fagene

«Min» definisjon på kompetanse. Ved å stjele fra andre, kombinere og forenkle har jeg landet på at kompetanse har tre hovedfaktorer: 1. Medfødt potensial. 2. Tilført kvalifikasjon Digital kompetanse er derfor nødvendig for å forstå hvordan adaptive læringsverktøy, stordata og kunstig intelligens påvirker undervisningen, læringen og forskningen i høyere utdanning. Selv om adaptive læringsverktøy foreløpig er i sin spede begynnelse i høyere utdanning her til lands i dag,. Definisjoner -Erstad (2010): -Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunn -Bjarnø, Giæver, Johannesen & Øgrim (2009): -Digital kompetanse innebærer å kunne bruke digitale verktøy og ha en tilstrekkelig forståelse av teknologien til å kunne fungere i o

Om vi skal vere heilt ærlege treng elevane digital kompetanse. Og det er ikkje det same som at elevar skal bruke PC til ei kvar oppgåve Hindre for digital verdiskaping. Hindre for digital verdiskaping Utredning fra Digitutvalget oppnevnt i statsråd 24. juni 2011 Avgitt til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 7. januar 2013 Les dokumentet Last ned dokument. Dokumentet i PDF format (3,6 MB). Her finner du skjema for kartlegging av kompetanse. Publisert: 18. des 2017, Sist endret: 20. aug 2018 Last ne Digital kompetanse er et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Å kunne laste ned en app, skru på en datamaskin, opprette en Instagram-konto, være god i gaming eller håndtere et nettbrett viser at du deltar i den digitale verden, og har digitale ferdigheter Én av fire norske 15-åringer mangler digital kompetanse til å bruke digitale verktøy i en faglig sammenheng. Det er altfor dårlig. Den digitale dømmekraften, evnen til kritisk og analytisk bruk av kilder, er heller ikke god nok. Forskningen viser at tunge investeringer i datamaskiner og teknologi ikke bedrer elevenes læringsutbytte

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse - hva er det

Sosial kompetanse er ferdigheiter, haldningar og motiv og evner ein treng for å mestre ein gitt sosial situasjon. Omgrepet sosial kompetanse er ikkje einsarta og korleis ein ser på fenomenet er avhengig av teoretisk forståing. Det er særleg to noko ulike faglege perspektiv som er rådande i forsking og praksis. Grunnleggende digitale ferdigheter er mye mer enn å kunne trykke «send» på en epost eller bruke en nettleser til å lese nyheter. Nå synliggjøres dette gjennom et nytt rammeverk fra Utdanningsdirektoratet. Blant annet er digital dømmekraft trukket frem som ett av fire mestringsområder i en ny definisjon av digitale ferdigheter Definisjon Av Ordet Kompetanse. Verktøy - strategisk kompetanseplanlegging - KS. Sosial kompetanse - en balansekunst - NUBU mobil. Definisjon Av Begrepet Kompetanse. Vurdering i yrkesfag. Helhetlig yrkeskompetanse by Pedlex Krav til kompetanse | Norsk Forening for Prosjektledelse kompetanse på engelsk. Vi har ni oversettelser av kompetanse i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale Vil du styrke din digitale kompetanse? Nord universitet har satt sammen et nytt digitalt videreutdanningstilbud for deg som er i full jobb. Studiet DIVI - «Digital transformasjon i min virksomhet» gir 30 studiepoeng fordelt på ett år online-basert undervisning og to samlinger i halvåret ved Nord universitet i Steinkjer

Organisasjonsutvikling

Vi er - Digital-Kompetanse

hvordan definisjonen av digital kompetanse har endret seg i takt med den teknologiske utviklingen. Det deskriptive legger vekt på å beskrive hva som faktisk skjer i klasserommet, mens det normative utforsker hvordan digital kompetanseutvikling bør være på videregåend «Digital kompetanse»: tidenes bløff. Sosiale medier er som heldagsjobb, alkohol og sex: Det er mye bra å si om det, men det er ikke noe for barn. Publisert: 05.10.20 kl. 12:50

Digital kompetanse - en definisjon Jeg viste i forrige innlegg til ITU monitor 2007 som avdekket at det ikke finnes en felles forståelse blant lærerne om hvordan digital kompetanse skal defineres, og hevdet at det er nødvendig med en økt forståelse av hva begrepet betyr, ikke minst i skolesammenheng Definisjon: digital kompetanse I leksjonen Nye rammevilkår... har vi lest Søby, Erstad, Krumsvik og Baltzersen sine definisjoner av begrepet digital kompetanse. Slik jeg ser det har alle grunnleggende ferdigheter som utgangspunkt, og holdninger til slutt som kompletterer det å være digitalt kompetent Erstads definisjon: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunnet (Erstad, 2005, s. 12). Krumsviks definisjon: Digital kompetanse er læraren sin evne til å bruke IKT fagleg med pedagogisk- didaktisk IKT-skjøn og å vere bevisst kva dette har å seie for læringsstrategiane og danningsaspekta til. Utdannings- og forskningsdepartementet har i Program for digital kompetanse 2004- 2008 uttalt: I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring. Dette må jo bety at i årene som kommer, vil det skje mye i den norske skolen. Eller

Digital dannelse - Digitale ferdighete

 1. Erstads definisjon: Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper og holdninger ved bruk av digitale medier for mestring i det lærende samfunnet (Erstad, 2005:12). Krumsviks definisjon: Digital kompetanse er læraren sin evne til å bruke IKT fagleg med pedagogisk- didaktisk IKT-skjøn og å vere bevisst kva dette har å seie for læringsstrategiane og danningsaspekta til elevane.
 2. Digital story-telling (fra nå forkortet DST) er akkurat det der høres ut som det er. Ohler skriver i kapitlet «Defining and Discussing Digital Storytelling» at det ikke finnes en virkelig god definisjon på hva DST er, som det finnes gode beskrivelser. Ohler beskriver så DST som bruken av digitale hjelpemidler til å fortelle e
 3. Dealflow er en digital koblingsboks mellom gründere og investorer. Vekstselskaper får tilgang til kapital, samtidig som investorer får tilgang til spennende prosjekter. Dealflow er en digital koblingsboks mellom gründere og investorer
 4. Morten Søbø har kommet med en god definisjon av digital kompetanse i en artikkel skrevet av Sven Vang ved internettsidene til Vadsø vidergående skole. Han sier blant annet :Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet

KOMMENTAR: Hva er digital ledelse? - Digi

M1 - Digital kompetanse; Digital kompetanse - Ei røynd i skulen? Digital kompetanse: Ei definisjonssak. Digital utfordring? Kroppsøving - Fokus på kritisk eller kreativ digit... september (3) april (4) mars (6) februar (4) januar (3) 2009 (12) november (4 En side som beskriver den nye definisjonen av digitale ferdigheter. Det er også en viderelink til rammeverket for de grunnleggende ferdighetene. Powered by WordPress.com Drøfting- og problematisering av begrepet digital kompetanse. Digital kompetanse er ikke nevnt i LK06, men Å kunne bruke digitale verktøy en av de fem grunnleggende ferdighetene i norsk skole, som man trenger digital kompetanse til. I denne oppgaven vil jeg drøfte definisjonen av digital kompetanse og problematisere lærerens rolle

Digitale ferdigheter - Kompetanse Norg

Innlegg om digital kompetanse skrevet av Ole Terje Sukka. Eg har sett fleire definisjonar på digital kompetanse. Den definisjon eg ynskjer å bygge min refleksjon rundt, og som eg meiner famnar best rundt ein definisjon av digital kompetanse, er denne frå Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen (ITU) Digital kompetanse har i Norge blitt definert som ferdigheter. Det digitale kompetansehjulet -faktorer for digital kompetanse i skolen Kilde: ITU Digital skole hver dag Definisjon digital kompetanse:. IKT og digital kompetanse var i 2004 - 2008 bærebjelken i Regjeringens satsing på IKT i utdanningssystemet (Wikipedia). Nå skriver vi 2013 og bærebjelken skal være godt plassert i utdanningssystemet. Går du på Wikipedia finner du følgende definisjon: Digital kompetanse er ferdigheter,.

Hjem - Digital-Kompetanse

Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og kunnskap for barn. Førskolelæreren trenger bred kompetanse i bruk av digitale verktøy, både i arbeidet med barna og i tilknytning til andre sider ved barnehagens arbeid. Digital kompetanse i barnehagen er en bok som tar for seg begge deler. Den viser hvordan digitale verktøy i form av enkle programmer og standard utstyr kan. Definisjon Det finnes flere definisjoner på digital sikkerhetskultur i virksomheter, og selv om det ikke ser ut til å være én definisjon som fagfolk enes om, så mener vi at denne er dekkende: Sikkerhetskulturen er en del av organisasjonskulturen, og handler derfor om hvilke verdier som ligger til grunn for den enkeltes valg for håndtering av informasjon og systemer Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som kreves for å kunne benytte digitale medier og verktøy for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Så enkelt og så vanskelig. Å forstå begrepet. Videre er ikke digital kompetanse én ting

IKT i utdanning/Digital kompetanse - Wikibøke

Definisjonen i stortingsmeldingen ser på digital kompetanse som summen av hva de omtaler som enkle IKT-ferdigheter, og mer avanserte ferdigheter som krever kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy og medier Fremtidig velferd og konkurransevne er avhengig av digital kompetanse i alle deler av arbeidslivet og samfunnslivet, og fordrer høy digital modenhet og kompetanse blant innbyggerne. Teknologi gjør både kunnskap mer tilgjengelig, og den endrer, utfordrer og forbedrer måtene vi lærer på. Dette vil ha spesielt stor effekt for innhold og organisering av utdanningsektoren, da teknologi [ Seminaret var et ledd i den femårige «Program for digital kompetanse» for perioden 2004-2008. Digital kompetanse handler om å la barn ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte, noe som er viktig både i utdannelse og fremtidige digitale arbeidsplasser

Nettvettforedag for foresatte i grunnskolen

Digital dannelse: en overordnet interkulturell kompetanse

Definisjoner: •Kompetanse viser til en evne eller en kapasitet som samsvarer med behovene man står overfor, dvs, som gir effektiv respons til de aktuelle hensikter eller mål med et arbeid. (McPhatter 1997) •En evne til å yte tjenester som blir oppfattet so I mange definisjoner på lek kan vi se at et kriterium er at den er «på liksom»- at det må være et element av fiksjon for at vi skal kunne kalle barnas virksomhet for lek. Gjennom barnas eksempler kan vi se at leken ofte kan ha et element av det, men ikke nødvendigvis alltid Behovet for digital kompetanse er viktig i norsk skole Et skritt i riktig retning er kunnskapen jeg får om digital kompetanse gjennom utdannelsen dette året, hos Høgskulen i Volda. Jeg har blitt oppmerksom på muligheter og utviklingsområder både for meg som lærer og for elevene sin læring i klassen

Forebygging av trykkrelaterte skader og trykksår - Sunnaas

Overførbar kompetanse Dersom du er ved begynnelsen av yrkeskarrieren din, vil du kanskje ikke ha mye relevant arbeidserfaring å trekke frem. Da er det desto viktigere å fremheve relevansen av utdanningen din. Du kan også finne overførbar kompetanse i tidligere jobber. Mye av det du allerede har av kompetanse, vil være overførbart Digital kompetanse for lærere er et skolerelevant fag som tilbys lærerstudenter eller som videreutdanning av lærere. Studiet kan følges på to måter: 1) Som deltaker uten å ta eksamen. Du bruker ressursene fritt, kan delta i diskusjoner og kan gjennomføre øvingsoppgavene på egenhånd Temaet for kurset denne dagen var Digital kompetanse, IKT, Web 2.0 - digitale læringsressurar. Eit aktuelt emne, kan vi vel fastslå. Sistnemnte definisjon gjeld søking og kjeldekritikk. Siri Ingvaldsen peika på at skulebiblioteka bør sjåast på som del av det samla læringsmiljøet ved ein skule,. Kompetanse er virksomhetens viktigste drivstoff. Men hvilken type kompetanse trenger en bedrift, nå og i årene fremover, hvordan kan den skaffe seg kunnskap om kompetansen det er behov for, og hvordan kan denne kompetansen utvikles

Kompetansestrategi

Digital kompetanse Digital kompetanse for arbeids- og hverdagsliv. Har du stått utenfor arbeidslivet en stund, har du lite erfaring med bruk av data fra tidligere jobber eller ønsker du deg flere valgmuligheter? Det blir stadig viktigere å beherske data og digitale verktøy, både på jobb, i privatlivet og i mange andre sammenhenger Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer Se vårt forslag til definisjon av kompetanse. Når man er enig om hvordan man definerer kompetanse, kan man lage en oversikt over de kompetansene (kunnskapene, ferdighetene, forståelsene og holdningene/ verdiene) som blir særlig viktige for bedriften fremover i lys av de utviklingstrekkene man har kommet frem til vil ha betydning for bedriften Kompetanse er de kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som anvendes til å løse en oppgave. Kompetanse består både av formell kompetanse (typisk utdanning) og uformell kompetanse (jobberfaring, annen erfaring inkludert livserfaring). Til sammen blir dette din realkompetanse. I en studie er det definert seks typer kompetanse: (Löwendahl

Sosialfaglig kompetanse må sikres i helse- og omsorgstjenestene. De sosialfaglige profesjonenes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene. Regjeringen må sørge for at barnevernspedagogers, sosionomers og vernepleieres kompetanse blir regnet som kjernekompetanse innenfor helse- og omsorgstjenestene Oppdatert 30. juli 2020 [Innlegget inneholder reklame] Del gleder - digital kompetanse i barnehagen handler om hvordan barnehagen kan utvikle barnas og personalets kompetanse, og vektlegger digitale verktøy som en integrert del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den kreative og skapende bruken av digitale verktøy, og det som barna og personalet skaper sammen, e

Nettvett presentasjon uten ekstra lysbilderOppstartssamling 23 offentlige ting Buskerud 9 novemberPPT - Skole for digital kompetanse Om fremtidig behov for

Digital-Kompetanse. 783 likes · 1 talking about this. Summen av vår kompetanse vil hjelpe bedrifter til å bli synlige i det digitale landskapet, bygge en solid merkevare og finne de rette kundene for.. Definisjon på utviklingshemming har variert gjennom tidene. Jente med maleri Foto: Hanne Engelstoft Lund Det er reist spørsmål om dette er fordi mennesker med utviklingshemming ikke er så ulike mennesker med normal intelligens, eller om det avspeiler det dilemma det alltid vil være når en forsøker å plassere mennesker i en gruppe. Den definisjonen som er sett på som den mes Definisjon Foto: Joana Roja, Flickr (CC)Det er vanskelig og det er lett å definere seksuelle overgrep. Her er to aktuelle definisjoner: Seksuelle overgrep omfatter enhver form for fysiske og/eller p Knappefilter Digitale aktiviteter i barnehagen. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse, mat og helse kompetanse.udir.no dubestemmer.no delrett.no iktipraksis.no. Om IKT-plan Ansvarlig redaktør: Øystein Nilsen Personvernvilkår Databehandleravtal Få hjelp til å kartlegge din kompetanse og formidle det på en god måte - meld deg på kurs, veiledning eller kom innom på CV- og søknadssjekk eller intervjutrening. Publisert 31. jan. 2018 15:41 - Sist endret 12. feb. 2019 16:1 Havindustrien trenger digitale løsninger, og en effektiv måte å samle og bruke data på for å henge med i utviklingen. Designdrevne og kundeorienterte produkter, prosesser og løsninger er viktige forutsetninger for å holde seg foran konkurransen

 • Ledige stillinger bergen kommune.
 • Gaver til barn.
 • Enkel saus lam.
 • Maria black necklace.
 • It cosmetics cc cream swatches.
 • Jobba på bauhaus lön.
 • Maur inne i februar.
 • Hannah montana episodes stream.
 • Trykk i hodet venstre side.
 • Depeche mode party jena.
 • Holzweiler skjerf bergen.
 • Siemens hvitevarer pakketilbud.
 • Pizzeria schwarzach vorarlberg.
 • Tønsberg golf.
 • Torsk pris rema 1000.
 • Kee lung class destroyers.
 • Concert patrick bruel 2017 a paris.
 • Bagster sal.
 • Indianere wikipedia.
 • Pörtschach privatunterkünfte.
 • Hva betyr læring.
 • Halloween makeup cat.
 • Vis a vis salzburg öffnungszeiten.
 • Kopp kake oppskrift.
 • Drammen laserklinikk.
 • Fn migrasjon.
 • Fuglekasse byggesett.
 • Bequem im auto schlafen.
 • Html line break.
 • What is a plot.
 • Weisser bussard.
 • Isbjørnbestand.
 • Dagsrevyen 21 i dag.
 • Frelse i kristendommen.
 • Punkt ø.
 • Prix analyse trichine.
 • Die drei fluch des piraten theater.
 • Is 8.
 • Formel 1 2017 resultat.
 • Scandic markiser høvik.
 • Hva er bearbeidet kjøtt.