Home

Elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder

Ikke-fornybare energikilder. Med ikke fornybare energikilder, mener vi energikilder, som etter en tid tar slutt.( De blir også kalt fossile brensler) Det fins tre hovedkilder for såkalte fossile brensler, som vi kaller for olje, kull og naturgass Ikke fornybare energikilder . Fossilenergi. Fossil energi får vi fra de fossile energikildene. Disse deler vi opp i kull, olje og naturgass. Alle disse stoffene er rester etter planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene etter plantene og dyrene ble utsatt for trykk og varme da tykke lag av ulike bergarter la seg oppå. Olj Elektrisk energi fra fornybare energikilder er f.eks. vannkraft, bølgekraft, vindkraft, fotoelektrisk kraft (solcelleanlegg) og biobrensel. Elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder er olje-, naturgass- og kullfyrte kraftverk Bruken av fornybare energikilder er svært miljøvennlig, mens bruken av ikke-fornybare energikilder gir mange miljøproblemer. Energikilder kan konvertere energi fra en form til en annen. For eksempel kan de produsere elektrisk energi, mekanisk energi og varme

Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige. Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke De fleste ikke-fornybare energikilder kan også kalles fossil energi. Dette er olje, naturgass og kull, som er rester etter planter og dyr som levde for flere millioner år siden. Når vi bruker fossile energikildene dannes det mye CO2 . Dette er hovedårsaken til den økte drivhuseffekten på jorda Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all.

Ikke-fornybare energikilder er energikilder som er lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, ikke fornyes og dermed må betraktes som en ressurs som kan gå tom. De viktigste ikke-fornybare energikildene er olje, naturgass og kull. Disse energikildene er dannet i jorden av forråtnede rester av planter og dyr og kalles derfor også for fossil energi Fornybare energikilder. Fornybare ressurser er måter å utvinne energi på, som skjer med hjelp av ressurser som mennesket hele tiden kan finne mer av. Det handler for eksempel om vindkraft, solenergi, vannkraft og energi fra tre og planter

Ikke-fornybare energikilder. Fagstoff. Fagartikkel. Her omtaler vi ikke-fornybare energikilder. Elektro og datateknologi Vg1. Energisystemer. Kraftproduksjon og ENØK. Produksjon, lagring og overføring av energi. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag. Problemet med fornybar energi er at den i mange tilfeller ikke er like enkel å utnytte som ikke-fornybar energi, og at vi derfor henger etter når det kommer til forskning og utvikling av teknologi knyttet til fornybare ressurser. Fornybar energi i Norge. På verdensbasis er Norge en stor aktør innen fornybare energikilder Gjennom arbeid med Newton-modulen, er målet at elevene skal gjøre nye erfaringer og utvikle ny kunnskap om produksjon av elektrisk energi fra fornybare og ikke fornybare energikilder. Undervisningsforløpet består av forarbeid på skolen, undervisning i Newton-rommet og avsluttes med et etterarbeid på skolen Fornybar og ikke fornybar energikilder . Snart er det juleferie — men du kan ha disse tipsene i bakhodet: Slik kommer du best i gang etter ferien Kilde r:, Aftenbladet og Wikipedia. Få reiseinspirasjon her: smp-stories-bottom-widget matrix-tags curate-widget lfa. Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Energikilder; Energikilder 3. august, 2016 Grunnleggende termodynamikk; Geotermiske anlegg; Geotermisk kraft i tiden som kommer; Vindkraft. Hva er vindkraft; Fysikk: energi og effekt i vinden; Solenergi. Hva er Kjernefysisk fusjon; Kjernekraft - fornybar energi? Fra forskning til kommersielle fusjonskraftverk; Bioenergi. Hva er.

Fornybare og ikke-fornybare energikilder - Daria

Bærum Energi ønsker å bidra til et bærekraftig klima og en renere planet, og leverer kun ren elektrisitet fra fornybare kilder. Solkraft Fornybar energi som har opprinnelse i solenergi er vannkraft , bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft

 1. 85. Energi; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p
 2. Energi kilder. Hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra fornybare- og ikke-fornybare energikilder? J. (12.03.2007
 3. Fenomener og stoffer forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

Fornybar energi er et begrep som omfatter energi fra kilder som har en kontinuerlig tilførsel av ny energi, og ikke kan tømmes innenfor tidsrammene som er gitt av menneskehetens tidsskala.Fornybare energikilder er for eksempel solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi og saltkraft.Med unntak av geotermisk energi og tidevannsenergi, har all Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006) gjeldene for 10. trinn skoleåret 2020/21 Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på

Hva er forskjellen mellom fornybar og ikke-fornybar energi? Fornybare energikilder • Vannkraft • Bioenergi • Solenergi • Vindenergi • Bølgeenergi • Jordvarme • Hydrogen • Tidevann Fornybare energikilder inngår i jordas naturlige kretsløp. Det tar kort tid å gjendanne disse ressursene i forhold til å danne olje, gass og kull Forskjellen på fornybare og ikke-fornybare energikilder. Forskjellen på fornybare og ikke fornybar energi ligger i navnet. Eksempler på fornybare ressurser er for eksempel vannkraft, vindkraft eller solenergi. Fellesnevner for disse er at dette er energiressurser som ikke vil gå tom innenfor overskuelig fremtid for menneskeheten • Utvinning og produksjon av energi fra fornybare energikilder er dyrt og vanskelig når det sammenlignes med utvinning av fossilt brensel. • Brennstoffet av fossile brensel forårsaker miljøskader ettersom det frigjør karbondioksid i stor skala og forstyrrer klimabalansen på jorden, noe som ofte forårsaker global oppvarming, men fornybar energi er generelt ren og miljøsikker Fornybar og ikke-fornybare energikilder fridaa. Loading... Unsubscribe from fridaa? Film om ikke-formybar energi - Duration: 8:19. Joachim Gustav Thure Lindgren 895 views Fornybare og ikke fornybare energikilder 'Sola er opphav til alle energikildene våre, både de som er fornybare og de som ikke er fornybare (Unntaket er Kjerneenergi og tidevannsenergi)' Fornybar: Med fornybare energikilder, mener vi energikilder som aldri tar slutt, men som går i et varende kretsløp

Strøm fra fornybare energikilder som vann, vind og sol har økt sin andel av strømproduksjonen fra 17 prosent i 2000 til 25 prosent i 2018. Selv om det er bygd ut mye strøm fra fornybar energi de siste årene, har det også vært en kraftig økning i strømproduksjonen fra fossile energikilder for å dekke veksten i verdens strømforbruk Ikke-fornybar energi utgjør 95 proent av verden trømbehov. U.. Department of Energy pår at innen 2030 vil bruken av die energikildene øke med 35 proent. Tungt integrert i vår kultur - ikke-fornybar energi har et enormt antall fordeler, i tillegg til flere ulemper. Åraken til at ikke-fornybare reurer er ikke-fornybare er fordi det er et begrenet beløp tilgjengelig på jorden Den Fordeler og ulemper av ikke-fornybare energikilder Ikke-fornybar energi utgjør 95 prosent av verdens elektrisitetsbehov. Det amerikanske Department of Energy. Denne er betinget fornybar, I steden bør en satse på fornybare energikilder som ikke bidrar til dette Fornybar energi er inne i en periode med svært sterk vekst. Energiforbruket fra solenergi var 320 prosent høyere i 2018 enn fem år tidligere, mens vindkraften økte 97 prosent i samme periode. Ingen andre energikilder er i nærheten av slike veksttall. Men siden fornybarveksten kommer fra et lavt nivå, veier den foreløpig ikke opp for en.

Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare

Video: elektrisk energi fra ikke- og fornybar energi Spør en biolo

Ikke-fornybare energikilder Energikilder som er lagret i naturen og som ikke fornyer seg innenfor et menneskelig tidsperspektiv. Disse må derfor sees på som et lager av energi som kan gå tom. Til de ikke-fornybare energikildene regnes: Olje, naturgass og kull Denne indikatoren 7.2.1 skal hjelpe oss å nå delmål 7.2 av FNs bærekraftsmål som handler om å øke andelen av fornybar energi av all verdens energiforbruk. Vi klarer i dag ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærerkraftig mot den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for Hvordan Produsere Elektrisk Energi Fra Fornybare Og Ikke Fornybare Energikilder Solid Cash Flow (2020) Bla gjennom våre Hvordan Produsere Elektrisk Energi Fra Fornybare Og Ikke Fornybare Energikilder albumeller søk etter Hvordan Produsere Elektrisk Energi Fra Ikke Fornybare Energikilder og Hvordan Kan Vi Produsere Elektrisk Energi Fra Ikke-fornybare Energikilder

Med fornybar energi, mener vi ting som vindkraft, vannkraft, bølgekraft, solenergi og annet. Det er kilder som vi ikke kan bruke opp, men som jorda stadig lager mer og mer av. Klimautfordringen kan ikke løses uten en storstilt overgang vekk fra gamle, fossile energikilder, og over til fornybare kilder som sol, vind og vann FORNYBARE OG IKKE FORNYBARE ENERGIKILDER by Amanda Gundersen. Elektrisk energi Kapittel ppt laste ned. Når fornybar energi ikke er nok: Kjernekraft kan være løsningen. Fornybar strøm - Energi og Klima. Kosmos 9 elevbok utdrag by Fagbokforlaget - issuu

forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjo Vindkraft er energi som omformes fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vingene som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren Fornybare og ikke-fornybare. En fornybar energikilde er en energikilde som ikke blir tom. Slik som vind, vann, sol og bioenergi. En ikke-fornybar energikilde er en energikilde som vi bruker fortere enn den lages. Derfor kan ikke-fornybare energikilder bli tomme. Olje og kull er eksempler på ikke-fornybare energikilder som kan gå tomme. Les.

Fornybar energi er bra fordi den er sparsom mot naturens ressurser. Energien hentes her fra konstante energikilder som ikke tømmes, dette er derfor en holdbar energistrategi. De ikke-fornybare kildene som olje, kull og naturgass er ressurser som ikke fornyer seg selv, iallefall ikke på mindre enn noen millioner år Start studying Produksjon av elektrisk energi, fornybare og ikke-fornybare energikilder. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 90. Bevaring av energi; Produkt: Syklus 8-10 (bm) Fag: Naturfag Trinn: 8.-10. trinn Type ressurs: Kapittel Kompetansemål nedbrutt: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

Alt du trenger å vite om Hvordan Produsere Elektrisk Energi Fra Fornybare Og Ikke Fornybare Energikilder Bildegaller I fremtiden skal mer fornybar energi erstatte fossil energi. Verden trenger en energirevolusjon som krever store investeringer i nye løsninger og infrastruktur. SINTEF er forskningspartner for industri og myndigheter for å skape mer effektive, mindre forurensende og mer fleksible energiløsninger

Hva er forskjellen mellom fornybar og ikke-fornybar energi

Browse our hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra fornybare energikilder photo gallery, similar to hvordan kan vi produsere elektrisk energi fra ikke-fornybare energikilder & lulu hypermarket - 2020 • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på (etter 10. trinn) • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt (etter 10. trinn) Teknologi og design

fornybare energikilder - Store norske leksiko

 1. Fornybare energikilder er hovedsaklig vannkraft, energi fra bølger og havstrømmer, vindenergi, solenergi. I tilleg har vi bioenergi form av ved, pellets, flis, halm, bioolje (hovedsaklig rapsolje). Denne er betinget fornybar, dvs. at en må sørge for tilvekst i samme grad som avvirkningen
 2. En rapport fra WWF viser at fornybare energikilder, som vind, vann, jordvarme og solenergi, kan dekke hele verdens energibehov innen 2050. Med dagens teknologi er det mulig å oppnå 95 prosent forsyning av fornybar energi, men dette krever at regjeringer og næringsliv satser stort. Les mer om rapporten her. Store aktører snu
 3. Årsaken til den oppsiktsvekkende statistikken er at de fornybare energiprodusentene i Norge selger fornybargarantiene sine til selskaper, kommuner og enkeltpersoner i Europa. Den nasjonale ordningen med fornybargarantier er utformet slik at de som er villig til å betale for det kan sikre at etterspørselen etter fornybar energi øker

Ikke-fornybare energikilder - Regnmakern

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet . Naturfag 5-7. trinn : Energi og miljø Gj øre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt (A Utdanningsdirektoratet, u.d.). Naturfag 8.-10. årstrinn: El ektrisitet og elektrisk energi Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202 Fornybar energi: Energi fra fornybare energikilder; herunder bl.a. vind, sol, geotermisk, hav, vann, gass fra avfallsfyllinger, gass fra kloakkbehandlingsanlegg og biomasse. c) Høyeffektiv kraftvarme: Kraftvarme som gir brenselsbesparelse på minst ti prosent sammenlignet med separat fremstilling av elektrisk energi og termisk energi etter fastsatte referanseverdier (Høyeffektiv kogenerering)

Fornybar energi - Wikipedi

produksjon av elektrisk energi ut fra ulike energikilder, og miljøkonsekvenser ved bruk av dem. forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder . Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse i naturfag ved utgangen av 10.trinn.. Side 7 av undersøke og klassifisere rene stoffer og stoffblandinger etter løselighet i vann, brennbarhet og sure og basiske egenskaper forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

ikke-fornybare energikilder - Store norske leksiko

I henhold til EU-direktivet om fornybar energi som Norge vedtok i 2009 så skal 10 prosent av energibruket innen transport komme fra fornybare energikilder i 2020. Dette har vært en utfordring siden denne andelen var nede i 1 prosent i Norge i 2005, som er utgangspunktet for målsettingen. Norge på fjerde plass i Europ Det er heller ikke sikkert at det over tid vil være riktig å sammenlikne Ørsted og Equinor direkte. Aker-konsernet er en annen viktig norsk havvindaktør, og Statkraft satser også internasjonalt på fornybar energi. Likevel: Når verden skal diskutere nye fornybare energikilder, er det langt mer interessant hva Ørsted foretar seg, enn Equinor

Fornybare energikilder er løsningen for verden

Satsing på energieffektivisering og produksjon av varme og elektrisk energi fra fornybare energikilder (fornybar energi) er sentrale elementer i denne politikken. I St.meld. nr. 11 (2006-2007) om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet) redegjøres for hovedtrekkene i støtteordningen som Olje- og energidepartementet nå innfører Tittel: Smart energibruk gir deg nye muligheter . Ansvarlig: Petter Hieronymus Heyerdahl, IMT, UMB . Tilknytning til læreplanen K06: Elevene skal kunne • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare - Gjøre greie for bruk av noen energikilder før og nå og beskrive konsekvenser for miljøet lokalt og globalt. - Gjøre greie for hvordan man gjennom tidene har brukt overføring av bevegelse til å utnytte energi i vind og vann. - Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder

NDL

6 10.6 Forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til, og hvordan disse stoffene anvendes; 7 10.7 Forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon; 8 10.8 Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder 6 Energi i dag og i framtida. 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet. 10 Energirik stråling - naturlig og menneskeskapt. 11 Miljøet omkring oss. Rettelser. Lydbok. Programmering. Fornybare- og ikke-fornybare energikilder. Fornybare- og ikke-fornybare energikilder. Kontakt oss; Rettigheter; Nødvendig. Færre hindringer for større distribusjon av fornybare energikilder. Det er ikke bare ny teknologi og økt etterspørsel av fornybar energi som har gjort teknologiene mer tilgjengelig. Flere langvarige hindringer for større distribusjon av fornybare energikilder har i senere tid blitt redusert som følge av nye muligheter. De tre viktigste er Olje, gass og kull er ikke-fornybare energikilder - eller fossil energi, som de også kalles. Fossil energi kommer fra planter og dyr som levde på jorda for millioner av år siden. I veldig mange land er det kullkraftverk som forsyner folk med elektrisitet. Av olje lager man blant annet bensin Fossil energi. Fossil energi er energi vi tar ut fra fossile energikilder. De deles opp i kull, olje og naturgass og er alle rester av planter og dyr som levde for millioner av år siden. Restene har blitt omdannet til olje, gass eller kull fordi bergarter har lagt seg opp på dem og utsatt materialet for trykk og varme

Fornybare energikilder - Alternativ energi av fornybare

Nye fornybare energikilder, spesielt sol og vind, vil vokse raskt, men fra et lavt nivå; Bruk av fossil energi vil avta i lavutslippsscenariene, men vil fortsatt dekke opp mot halvparten av energibehovet. Spesielt bruk av kull, men også av olje, reduseres Livssyklusen til fornybare energikilder. Men hvis hele verden hadde gått over til å få energi fra fornybare kilder frem til 2050, ville likevel hele prosessen med å utvinne metallene og lage installasjonene hatt liten negativ effekt på klimaet. I samme slengen hadde verdens befolkning fått renere luft, renere vann og bedre helse Det er vanskeligere å forklare prissetting av energi i Norden og Europa, tak på klimakvoter og fritak fra CO 2 introdusere nye fornybare energikilder. ren energi ikke vil ha noen.

Fornybare Og Ikke Fornybare Energikilder

Produksjonskapasiteten fra sol, vind og andre fornybare kilder økte til sammenligning med hele 157 GW. Disse tallene forteller om produksjonskapasitet. De forteller ikke om faktisk mengde produsert energi. Verken vindkraftverk eller solenergianlegg kan produsere for fullt hele tiden Ikke-fornybar energi og teknologioverføring. Bør vi investere, eller spare? Sammenligning energikilder - Site Title. ikke-fornybare energikilder - Store norske leksikon. jordas energikilder. Ikke-fornybar energi - Innlegg. Bioretur - Bærekraftig bruk av ressurser. Bioretur - Bærekraftig bruk av ressurser

Energikilder UngEnerg

Med 100 % fornybar energi får kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Inkludert i prisen er også et bidrag til Regnskogfondet på 100 kr per år. Dersom avtalen mellom NorgesEnergi og Regnskogfondet opphører, kan NorgesEnergi erstatte kundens opprinnelige tiltak med et nytt miljøtiltak Ikke-fornybare ressurser Ikke-fornybare ressurser er de naturressursene som ikke kan fornyes når de er fullstendig konsumert. Ressursene som etterfylles svært sakte, betraktes også som ikke-fornybare ressurser. Dette skyldes at disse ressursene ikke vil være tilgjengelige igjen eller bare tilgjengelig etter en lang periode I alt 20 prosent av energibruken i EU skal være fornybar i 2020. EU har satt individuelle mål for hvor stor andelen skal være i hvert enkelt av de 28 medlemslandene. Direktivet gjelder også for EØS og dermed for Norge, som har fått et mål på hele 67,5 prosent. Norge hadde allerede en høy fornybarandel på 64,5 prosent i 2012, på grunn av mye energi fra vannkraft Fornybare energikilder er energikilder som kan brukes om igjen og som ikke blir brukt opp. De har heller ikke noen skadelige utslipp. Eksempler på fornybare energikilder er: Hydrogen kommer først og fremst til å bli brukt i småelektronikk som mobil, lommelykter osv. Det snakkes mye om at hydrogen skal bli brukt i transportsektoren, som drivstoff BREMSEKLOSS: - Vi ser for oss et framtidig konkurranseforhold mellom norsk gass og fornybar energi på kontinentet. Norge kan komme til å bli en av aktørene som begrenser framveksten av nye, fornybare energikilder, frykter Jens Hanson, Sjur Kasa og Olav Wicken

Energi i framtiden - Kunnskapsfil

6.1 Energikilder og energibærere. 6.1.1. a) Energi er det som må til for å utføre et arbeid, det som får noe til å skje, «drivkraften». b) Noen former er strålingsenergi, kjemisk energi, varmeenergi, elektrokjemisk energi, kjerneenergi, bioenergi, elektrisk energi, vindenergi, bølgeenergi osv forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

Her er fire fornybare fakta du kanskje ikke visste. Det utgjør faktisk mer enn 90 prosent av atomene i universet og tre kvart av universets masse - og en genial bærer av energi energi! De fleste datasentre får i dag strømmen din fra fossile energikilder, som kull, gass og olje Med de enorme forutsetningene fra naturens side landet vårt har for produksjon av fornybar energi, burde vi klare å være selvforsynt med elektrisk kraft og i tillegg kunne selge et betydelig overskudd. Norsk strøm er ikke ren Et ytterligere moment for å øke produksjonen av fornybar kraft, er det faktum at bare 23 prosent av den fornybare. Verden trenger mer fornybar energi. Nesten all strøm som produseres i Norge er fra fornybare energikilder. Men Norge er et foregangsland på fornybar energiproduksjon, og vi trenger ikke se lengre enn over svenskegrensa før vi ser at energien produseres med forurensende energikilder Kapittel 12 Produksjon av elektrisk energi Vannets stillingsenergi som energikilde Fornybare energikilder Ikke-fornybare energikilder Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare. Læreplan fra Kunnskapsløftet (2006) gjeldene for 10.trinn skoleåret 2020/21. Naturfag: Forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrinn Fenomener og stoffer forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi p

 • Pokemon ultramond outfits.
 • Home connect bosch.
 • Dalane vgs itslearning.
 • Sidas såler.
 • Nav attføring og omskolering.
 • 10 geheimnisse über disney.
 • Dryppvanning drivhus.
 • Verste drap i norge.
 • Run 2 spill.
 • Mff skadelista.
 • Med videre forkortelse.
 • Bark i løsvekt rogaland.
 • Imdb com captain phillips.
 • Bringebærmoussekake nøttebunn.
 • Sm brottning 2018 stockholm.
 • Pv klubben sommarträff 2017.
 • Pizup com fun photo editor.
 • Bodenrichtwerte tabelle.
 • Baby witze bilder.
 • Nesepolypper.
 • Wetteinsätze paar.
 • Svamper formering.
 • Oliver stephen hawking.
 • Generali service center.
 • Ricinusolje kjøpe.
 • Trakasserende språkbruk på nett.
 • Black magic.
 • Baby rote flecken gesicht kälte.
 • Norske fjorder kryssord.
 • Adventure time season 10 ep 9.
 • Mockingjay part 2.
 • Dalane vgs itslearning.
 • Silya nymoen familie.
 • Sammen nhh.
 • Windows 10 enterprise education difference.
 • Eksempel på spørreskjema.
 • Esselunga orari domenica.
 • Victorinox swiss tools.
 • An 94.
 • Santa maria noodles.
 • Vw id buzz.