Home

Religiøs humanisme

Et perspektiv: mennesket i sentrum. Ordet humanisme brukes på så mange forskjellige måter at det kan være vanskelig å gripe. Å begrense det til et ikke-religiøst livssyn blir for firkantet, og å utvide det til alt godt og menneskelig, blir for rundt. Men ser vi nærmere på de ulike betydningene, oppdager vi at alle gir noe å diskutere.. Internasjonalt brukes betegnelsen humanism eller secular humanism. I Norge sier vi livssynshumanisme, humanetikk eller bare humanisme. «Mennesket i sentrum» er et perspektiv vi kan finne i både religiøse og ikke-religiøse livssyn. Men når humanismen tar form som livssynshumanisme, blir den en mer avgrenset ikke-religiøs posisjon Humanisme er en generell holdning og tankeretning som setter mennesket i fokus som selvstendig aktør, ser på mennesket som selv ansvarlig for å skaffe seg kunnskap på best mulig måte ved hjelp av sin kritiske fornuft og praksis, og tilskriver enkeltmennesket en ukrenkelig egenverdi og verdighet. Humanismen kommer til uttrykk både politisk, kulturelt og kunstnerisk

Humanisme: definisjon, menneskesyn og ulike forståelser. Humanisme er et begrep med mange ulike definisjoner og forståelser. Det er vanskelig å finne én felles definisjon av humanisme som alle vil være enige om. Her ser vi på noen sentrale humanistiske verdier, tradisjoner og tankesett, og livssynhumanismen slik vi forstår den Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Humanisme må ikke være ateistisk, slik Human-Etisk Forbund definerer det. Vi blir irrelevante i den moderne verdikampen hvis vi forfekter en humanisme som ikke åpner for mennesker med religiøs forankring, sier han Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme.. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i. Begrepet humanisme kommer av det latinske humanus som betyr menneskelig, eller det som har med mennesket å gjøre. I Norge er betegnelsen humanisme blitt stadig mer innarbeidet for å angi at man har et rent verdslig og ikke-religiøst livssyn, samtidig som man dermed eksplisitt knytter seg til en bredere humanistisk kulturstrømning

Forskjellen mellom kristen-humanisme og ikke-religiøs humanisme er ofte at de kristne mener at mennesket til slutt er avhengig av Gud som også ga oss menneskeverdet. Derfor er det en del kristne som har et problem med begrepet humanisme som ofte knyttes til et uavhengig vesen. - Ingrid Bjerkås og Kristian Schjelderup Han definerte humanisme som det beste du kan trekke ut av europeisk historie; kristendommens nestekjærlighet, vitenskapens søking etter sannhet, demokratiet, menneskeverdet og respekt for den enkeltes åndsfrihet. Men det var en intern splid mellom de som definerte seg som religiøse og de som definerte seg som religiøse humanister i kirken Sekulær humanisme er ikke er harmløs ideologi som stille kommer inn men vi glemmer Gud. Den er heller en aggressiv, godt planlagt strategi som tar sikte på å fri verden fra Guds ord. Dette ble klart uttrykt av Huxley i The Human Manifesto I og II i 1963 og 1973

Religion og etikk - Hva er humanisme? - NDL

Sekularisering på Ås: Svekket religiøs tro og praksis — Tuntreet. PressReader - Agderposten: 2015-06-29 - Humanisme mot Humanisme OG Religionskritikk - Religion og etikk VG3 - StuDoc Sekulær og religiøs humanisme Av Øyvind Olsholt To syn på den samme filosofiske praksis? Den norske kirke er ikke den eneste organisasjonen i Norge som har bevilget midler til utprøving av filosofiske samtaler med barn og ungdommer (vi ser her bort fra skoler og barnehager). Human-Etisk forbund har hatt filosofi på dagsordenen i mange år

Livssynshumanisme er en norsk betegnelse på et sekulært livssyn, og brukes i stor grad sammenfallende med begrepet human-etikk, men kan også forstås som en noe videre betegnelse.Livssynet blir også kalt sekulær humanisme.Det er dermed en av mange bevegelser eller tankesett som knytter an til humanismebegrepet og ser seg selv i en bredere humanistisk tradisjon Religiös humanism. Begreppet religiös humanism innebär i sin helhet att man för samman de olika ideologerna kring sina religiösa ritualer och traditioner samt det man tror på med filosofin kring humanistisk etik.Detta gör man för att. Då man såg till humanism i början av 20-talet så var det på ett sådant vis att man avvisade alla uppenbara kunskaper som man besatt, den moraliska.

Humanisme; I denne oppgaven har jeg valgt å sammenlikne humanismen og kristendommen. Jeg valgte å sammenlikne disse fordi humanismen er et livssyn, som ikke har noen gudetro, og kristendommen fordi den er en monoteistisk religion Likevel er humanisme en uunngåelig reaksjon på teisme når den er autoritær og dogmatisk. For mennesker som er skapt i Guds bilde, uttrykker humanismens verdier menneskers Guds gitte natur. Mens den sekulære humanismen er antitetisk for teismen, er religiøs humanisme og teisme følgelig komplementære. Humanisme i renessanse og opplysnin

Video: Religion og etikk - Livssynshumanisme - NDL

Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.. Mange av verdiene i et humanistisk livssyn finnes også i religiøse livssyn Religiøs humanisme er en integrasjon av humanistisk etisk filosofi med menighetens men ikke-teistiske ritualer og samfunnsaktiviteter som sentrerer om menneskers behov, interesser og evner. Selvbeskrevne religiøse humanister skiller seg fra sekulære humanister, hovedsakelig ved at de ser på humanistens livsstil som sin religion og organiserer ved å bruke en menighetsmodell Hva er så humanisme? Ordet brukes i ulike betydninger: en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke-religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd og velferd. Altså trenger vi begrepsavklaringer for å vite hva vi snakker om - og eventuelt samles om. Men en fortsatt flertydighet må respekteres

humanisme - Store norske leksiko

 1. dre sammenhengende og teoretisk begrunnet oppfatning av menneskelivets vilkår, funksjoner, oppgaver, mål og mening. Betegnelsen brukes noen ganger synonymt med moral. Begrepet brukes også om trossamfunn. Det karakteristiske for et livssyn er at det inneholder oppfatninger både om hva menneskelivet er og hva det bør være
 2. Humanisme er et ikke-religiøst livssyn. eventuelt også med andre grupper med samme agenda i et Europa hvor religiøse grupperinger nå søker forkjørsrett for sitt livssyn både i partiprogram og i nasjonal og overnasjonal lovgivning
 3. Humanisme er ikke noe som markerer skille mellom religiøse, sekulære og ateister. Skillet mellom humanister og antihumanister går tvers gjennom alle disse tre retningene. Som ikketroende humanist, anser jeg meg som langt mer alliert med en kristen eller muslimsk humanist, enn med en ateistisk antihumanist
 4. Tidligere generalsekretær i HEF, Levi Fragell, legger ikke skjul på at humanismebegrepet kan forstås på ulike måter, men understreker likevel at forståelsen av humanisme som et ikke-religiøst livssyn, slik HEF definerer det, nå er i ferd med å bli enerådende, spesielt i den engelsktalende verden
 5. Humanisme er et langt videre begrep enn livssynshumanisme, livssynshumanisme er ikke-religiøs humanisme, altså sekulær humanisme, men det går fint an å være sekulær humanist uten å være organisert
 6. Slik vil religiøs humanisme også ha en fremtid, og ikke bare en fortid. Dette er første innlegg i en føljetong om humanisme og religionen på Religioner.no, hvor forskjellige livssynsrepresentanter utfordrer hverandre om hva humanisme er, og kan se ut innenfor deres tradisjon
 7. ET SEKULÆRT LIVSSYN vektlegger at vi mennesker ikke er blitt skapt av noen gud, men er fremkommet gjennom en evolusjon. Dette forhindrer ikke at vi mennesker kan tilkjennes rettigheter, menneskeverd og fri vilje. Et sekulært livssyn benekter også at det finnes noen objektiv mening med livet, utenfor den enkeltes bevissthet. Hver og én må i stedet finne mening i sitt eget liv

Humanismen et livssyn. En ungdommelig innføring. Hvordan presenterer man det humanistiske livssyn for unge mennesker? For eksempel slik. Dette er Didrik Søderlinds innføringsartikkel til boken Tenk på det, som deles ut til alle humanistiske konfirmanter og står sentralt i i de fleste kursene til Humanistisk konfirmasjon Slik vil religiøs humanisme også ha en fremtid, og ikke bare en fortid. Teksten er brukt under en panelsamtale om humanistiske ideer i islam og kristendom ved Det teologiske fakultet 30. april . Samtalen var arrangert av Teologisk Studentutvalg Humanisme brukes i hovedsak i to forstandere. Den første er «det faktisk menneskelige» som refererer til mennesket som art, altså homo sapiens. Den andre måten ordet humanismen blir brukt på er når man snakker om hva menneske bør bære og ikke bare hvordan det faktisk er Humanisme med Gud som forutsetning - eller motsetning? Da tidligere rektor ved Nansenskolen, Dag Hareide, lanserte boken Humanisme i 2011 ble det temperatur. I boken argumenterer Hareide for at humanisme er et uferdig eller ikke komplett livssyn, som beveger seg i det han kaller verdienes mellomnivå

Hva er humanisme? Humanisme definisjon Humanistforbunde

Ordet humanisme dukker opp i mange sammenhenger: Som et fagområde i humanistisk fakultet på universitetet, knyttet til epoker i europeisk historie som renessansehumanistene eller nyhumanismen på 1800-tallet, som det å være human-etisk uten å være religiøs, eller med en religiøs begrunnelse, som humanistisk psykologi, pedagogikk og så videre, og som praktisk humanitært arbeid Det oppgjør med religionen som ligger i denne bevegelses idegrunnlag, betyr ikke at humanisme som livssyn bare er blitt oppfattet som en antireligiøs bevegelse. Da UNESCO i 1965 utgav en bok om verdens ledende religioner og livssyn, kom humanismen med som det eneste livssyn i tillegg til verdensreligionene Forfatter, statsstipendiat og religionskritiker Walid al-Kubaisi har skrevet et varmt forsvar for at religion kan være ekte humanisme. Du kan lese hele innlegget i Dag og Tid. - For religiøse.

Humanisme: Det er tre måter å forstå humanisme på: antroposentrisme, mellomstadiet og menneskerettigheter. Platon var en religiøs filosof, ikke fordi han fulgte en religion, men fordi han mente det finnes noe mer enn det som er på jorda, noe åndelig - idéverdenen Humanistiske seremonier Store og viktige overganger i livet har tradisjonelt blitt markert med religiøst fortegn. I de senere årene har samfunnet fått alternativer til dette; det er viktig at de som ikke har tilknytning til en religion også får oppleve høytideligheten ved slike markeringer, fellesskap og samhold i familie og slekt er like viktig om man har en religion eller ikke Vi kan se ulike retninger innen Humanismen, og det er til og med tilfeller der religiøse knytter seg til humanismen og blir for eksempel kristen humanistisk. Her tenkte jeg at vi kunne se litt nærmere på dette, men da spesielt på 1900-tallet. Når vi snakker om forskjellige retninger er det mer den direkte innvirkningen so Forskjell mellom religiøs humanisme og ikke religiøs: religiøs begrunner menneskeverdet som noe utenfor mennesket. Ulike retninger: Humanisme uten religion. Fritenkere og radikal religionskritikk - Med sekularisering på 17,1800 tallet flere fritenkere frem (tenkte uavhengig av krikens autoritet). 1800 tallet knyttet til radikale. livssynshumanister (humanetikere) har en ikke-religiøs oppfatning av livet og verden, og de fleste av dem kaller seg enten agnostikere eller ateister. likeverd, demokrati og toleranse er sentrale verdier som livssynshumanister ønsker å kjempe for. livssynshumanister holder mennesket i sentrum. og syntes at den gylne regel er veldig viktig

Drøft hva det vil si å være livssynshumanister i forhold til å være religiøst. Bokmål Artikkel. Humanisme. Fakta om humanisme, kristen humanisme og livssynshumanisme. Bokmål Faktaoppgave. Humanisme. Fakta om humanisme. Bokmål Faktaoppgave. Humanisme. Sammendrag fra kapittel 9 i en 10.klassebok som handler om humanisme Humanisme inngår som en komponent i en rekke filosofiske systemer og er integrert i flere religiøse livsanskuelser. I Europa oppsto begrepet humanister i renessansen, eller mer spesifikt i Italia i det 14. århundre. Begrepet humanisme ble først brukt i Tyskland tidlig på 1800-tallet I boken Islamsk Humanisme forklarer elleve muslimske skribenter hvorfor de mener islam egentlig er en humanistisk religion, selv om historien lett dømmer den til noe annet. Likevel drøfter ingen av bidragsyterne ondskapens problem I de engelsktalende land fikk utilitarismen, som var en høyst dennesidig, ikke-religiøs filosofi, stor innflytelse på humanistisk tenkning. Det samme fikk evolusjonsteorien til naturforskeren Charles Darwin, som for alvor underminerte tanken om at vi mennesker og alt annet levende er skapt av en gud

Humanisme - Wikipedi

6) En amerikansk modreaktion er den inkluderende humanisme, som prøver at skabe en humanistisk bygning, der er bred nok til både religiøse og ikke-religiøse.Den lille bevægelse vender sig imod den mere og mere religiøse ateisme: Humanismen er for vigtig en søjle i den vestlige kultur til at definere den snævert som anti-religiøs bevægelse, sådan som det gøres mange steder i. Religiøse privatskoler og barns rettigheter. Når kristne foreldre sender barna sine til en kristen skole, er det ikke fordi de ikke evner å gi barna et kristent verdigrunnlag hjemme. Humanisme ved en korsvei. Hvorfor humanistbevegelsen bør revitalisere religionskritikken Humanisme kan defineres som en tankesystem som tror at mennesker kan leve sine liv uten behov for religiøs tro. Imidlertid er det andre som anser humanismen som bevis for en viktig posisjon for mennesket, menneskelige verdier, etc. Det er mange grener av humanismen De nøkkelforskjell mellom humanisme og sekularisme er det humanisme refererer til et rasjonalistisk tankesystem som legger primær vekt på menneskelige i stedet for guddommelige eller overnaturlige forhold mens sekularisme refererer til prinsippet om separasjon av staten fra religiøse institusjoner.. Både humanisme og sekularisme indikerer en ekskludering eller avvisning av religion Humanisme har vært brukt i litt ulike betydninger gjennom historien. Noen av disse betydningene er kompatible med å være religiøs - altså at man kan være en kristen humanist. Livssynshumanisme er da et forsøk på en litt snevrere merkelapp, for å beskrive kun de som har en ikke-religiøs humanisme som sitt livssyn

Livssynshumanisme, human-etikk eller sekulær humanisme er ei grein av humanismen som står for ein ikkje-religiøs måte å sjå verda på. Han oppstod under opplysningstida som ein reaksjon mot den kyrkjelege dominansen og autoriteten ved universiteta og i staten Humanisme - gruppe filosofier og etiske perspektiver som vektlegger menneskers verdi og handlefrihet, individuelt og kollektivt, og generelt foretrekker individuelle tanker og bevis (rasjonalisme, empirisme), fremfor etablert lære eller tro (fideisme). To vanlige former for humanisme er religiøs humanisme og sekulær humanisme Artikkelen gir en kort introduksjon til den bevegelsen som fronter sekulær humanisme, skeptisisme og konspirasjonsfornektelse. Hvorvidt dette er en desinformasjons­bevegelse i regi av NWO-nettverket, eller bare er en sær sekt som fornekter det meste både i Kosmos og i vårt verdenssamfunn, kan diskuteres Historie humanisme. Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en.

Åpner for religiøs humanisme - Vårt Land - vl

Humanisme er et ord der ofte bruges uklart. Det lader sig som regel henføre til to hovedbetydninger: humanisme som livssyn og humanismen som betegnelse for en periode i europæisk åndsliv, hvor tidens kulturelle bestræbelser relateredes til den antikke kultur. Det humanistiske livssyn sætter som norm respekten for det enkelte menneskes ret til en udvikling i frihed og moralsk ansvarlighed Renessanse betyr gjenfødelse og for renessansemennesket er det tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny. I renessansen skjedde det en fornyelse innenfor billedkunst, skulptur, arkitektur og litteratur ved at italienske kunstnere lot seg inspirere av gresk og romersk kultur. Renessanse-kunsterne var, i likhet med humanistene, opptatt av det jordiske. Ritualmordanklagen, påstanden om at jøder dreper barn under religiøse ritualer, har en snart ni hundre år lang historie. En blodig historie om høyst reelle overgrep mot og drap på jøder, begrunnet i en forestilling uten hold i virkeligheten Amerikanske hær anerkjenner humanisme som en religion i en viktig bevegelse for religiøs toleranse Hvis du tilfeldigvis er humanist i USAs hær, er dagen din heldig dag. Hæren vil nå la soldater sette ned humanist som deres offisielle religiøse tilhørighet Dette har ført til store flyktningestrømmer og sterke brudd på grunnleggende menneske rettigheter, særlig blant religiøse minoritetsgrupper. I Myanmar og flere deler i Sør-Øst-Asia opplever det muslimske Rohingya-folket omfattende og systematisk undertrykkelse. De utsettes for tortur, voldtekt, tvungen barnebegrensning og drap

Hva er humanisme? Om livssynshumanism

Man kan snakke om religiøs humanisme, sekulær humanisme representert ved Human-Etisk Forbund, og eksistensialisme, som har inspirert mange skjønnlitterære forfattere. Også naturalismen, hvor mennesket ses som ett av mange uttrykk for liv og natur, har påvirket vår tid Emnet gir en beskrivelse av læremessig utvikling og religiøs praksis innenfor jødedom og kristendom, samt ideologisk utvikling innenfor humanismen i Europa. Et sentralt spørsmål er: Hvordan har jødedom, kristendom og humanisme påvirket hverandre både i forhold til lære, ideologi og praksis Antologien Islamsk humanisme er et forsøk på å bygge en bro mellom islam og det moderne. Denne brobyggingen er viktigere enn noensinne. Linda Noor, Ellen Reiss (red) Islamsk humanisme Frekk forlag, 2016. I dag forbinder mange islam med vold og intoleranse, og i Europa er skepsisen mot islam og muslimer økende En snikende reformasjon - fra kristen humanisme til religiøs humanisme Professor Kjell J. Tveter har en kronikk i Dagen om en forandring han mener er på gang og avslutter med følgende: Jeg skriver disse linjer fordi jeg har en sterk kjensle av at religiøs humanisme er i ferd med å bli den offisielle religion i landet vårt Religiøst mangfold - Maria. Historiske hendelser - Human-Etisk Forbund. Historiske hendelser - Kristendommen. Historiske hendelser - Jødedom. Historiske hendelser - Islam. Historiske hendelser - Hinduismen. Historiske hendelser - Buddhismen. Livssynshumanisme i praksis. Test deg selv

Vanlige spørsmål om humanisme - Human-Etisk Forbun

Humanisme – Wikipedia

Kristen humanisme. Religion og livssyn i skjønn forening ..

samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider kjenne til kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske gjenkjenne kunst og gjøre bruk av estetiske uttrykk knyttet til kristendomme Selv om humanisme er betegnelsen på livssynet Human-Etisk Forbund representerer, betyr det ikke at vi har monopol på begrepet. I Norge finnes det for eksempel en del som kaller seg for kristen-humanister.I utlandet finnes det for eksempel ikke-religiøse bevegelser som jødisk humanisme og humanistisk unitar-universialisme. Sørg for at du stiller godt forberedt til eksamen i religion og etikk! Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, så du har kun en eksamen du skal jobbe opp mot fremfor både skriftli ( • humanisme • Human-Etisk Forbund • navnefest. Kinesiske og indiske filosofer setter menneskelivet i sentrum, ikke religiøs gudstro. Best kjent er ­Konfutse i Kina og Buddha i India

humanisme Latin humanus, menneskelig. En ideologi som med udgangspunkt i sekulære (ikke-religiøse) værdigrundlag som fx rationalitet og videnskabelige og tekniske fremskridt sætter menneskets frihed samt pluralisme og tolerance i centrum Humanisme i spenningsfeltet mellom religion og sekularisme står sentralt i denne essaysamlingen. Hans Skjervheims eksistensfilosofiske forfatterskap danner en bunnlinje i essayene, med Sartres ekstrem Hans Skjervheims eksistensfilosofiske forfatterskap - den betydeligste norske etterkrigsfilosof ved siden av Arne Næss - danner med sin særegne myndighetshumanisme innenfor.

Humanisme i Norge Humanistforbunde

Humanisme er et begrep som brukes om mange ulike tankesett og ideer. Humanistisk tar utgangspunkt i det som har med mennesket å gjøre. Humanismen bygger på en sterk tillit til den menneskelige fornuft. og setter mennesket i sentrum for etisk tenkning uten at det knyttes til en religiøs tro Et problem med en smal variant av humanisme - f.eks. det å sette likhetstegn mellom humanisme og et sekulært, ikke-religiøst livssyn - er at dette i stor utstrekning leder an til å innskrenke humanismens potensial som et felles, inkluderende rom. Dette inkluderende tankefellesskapet kan bidra til at mennesker med ulike meningssystemer mobiliserer for å verne om allmennmenneskelige. Den religiøse humanisme: som fastholder troen på en overnaturlig, guddommelig virkelighet, men mener at mennesket selv må ta de etiske valg ut fra sin fornuft og budet om nestekjærlighet. I vesten har denne humanismen et kristent preg, men kan også utformes på et annet religiøst grunnlag. vil hevde at det eksisterer en åndelig virkelighet Humanisme er et ikke-religiøst livssyn. Levi Fragell er tidligere generalsekretær og pensjonert spesialrådgiver i Human-Etisk Forbund. Publisert 5.2.2007. 31. januar stiftet humanistiske sosialdemokrater i Englands Labour Party sin egen organisasjon. Stiftelsesmøtet ble holdt i Parlamentet Siden humanisme også er navnet på en generell kulturell bevegelse og holdning, bruker man ofte begrepene «livssynshumanisme» og «livssynshumanister» på humanister som er organisert i livssynssamfunn, i offentlige dokumenter, læreplaner og dialogarbeid. Ordet humanisme kommer fra latin humanus som betyr menneskelig

Sekulær humanisme - PF

Humanisme i vesten - noen viktige historiske hendelser 700-400 f.Kr.: Antikke greske tenkere. Antikken er også kalt oldtiden. Tenkere som Sokrates, Platon og Aristoteles utfordret mennesker til å bruke fornuften og tenke kritisk for å løse problemer. Aristoteles var opptatt av å finne kunnskap ut fra erfaring og logisk tenkning Humanisme : Like rettigheter, sekulærisme, menneskevennlig, vitenskapsvennlig, moralisk og oppfordrer folk til å tenke fritt med en stor dose skeptisme. Religiøs kamp mot abort dreper over 78 000 kvinner hvert år fordi kvinner må utgjøre aborten på usikre steder av mennesker uten medisink trening VELVÆRESTATER: Det finnes en sterk og dyp kulturell struktur - en nordisk humanisme - som har bidratt betydelig til et opphav av nordiske velværestater. Det er en levende og dynamisk arv som. Den religiøse humanisme og idéen om menneskets verdighet. Når vi nå retter oppmerksomheten mot de tre monoteistiske religioner, så finner vi også her klare uttrykk for kravet om respekt for menneskets verdighet, tuftet på postulatet om at mennesket er unikt

Religiøs Humanisme

Humanisme, miljø og rettferdighet på tvers av generasjoner Høsten 2014 fikk jeg et stipend (Borghild Ros studiefond) fra Human-Etisk Forbund for å skrive en intern utredning om hvordan livssynshumanisme, miljøkrisen og rettferdighet på tvers av generasjoner Her kan du lese de siste artiklene Dagen har publisert om kristen humanisme Humanisme og livssynshumanisme (Religions- og livssynskritikk Religiøs søken innenfor etablert religion. Nyreligiøsitet. Kristen humanisme. Begrunner menneskeverdet i troen på at mennesket er skapt i Guds bilde og at Gud ble menneske. Kjempet for kvinners vei til prestetjeneste (1961

LIVSSYNSHUMANISMEN

Persisk humanisme. Finn Thiesen og Erling Kittelsen:<br></br> FRA VINHUS OG MOSKÉ. RUMI, HÂFEZ OG ANDRE PERSISKE DIKTERE<br></br> Solum Forlag<br></br>Religiøs hengivenhet står side om side med liberale idealer i dette kresne utvalget av persisk gullalderpoesi REL117 1 Jødedom, kristendom og humanisme Candidate 9929 3/8 Kva fysiske «ting» som fins og korleis dei blir brukt Reglar for reint og ureint 2. Kristendommen i nyare tid. Gjer kort greie for kva som ligg i omgrepet religiøs pluralisme. Nokon har hevda at aukande pluralisme ville redusera kristendommen si rolle i menneske sine liv og i.

Humanisme er ei andstretning innan filosofi og andsliv med røter i den greske og romerske antikken.Filosofien set mennesket i sentrum (Mannen er målestav for alt), nett som i den greske sofismen.. «Klassisk» humanisme vart utvikla i tidleg renessanse, frå 1300- til 1500-talet. Diktarar og tenkjarar som Francesco Petrarca bygde på tekstar av romaren Cicero, som hadde nytta ordet Humanitas. Den religiøse homofobien - Hvor kommer den fra og hva kan vi gjøre med den? I religion spesiel Islam og kristendommen har lang tradisjon med å se på homofili som synd. For mange homofile skaper dette synet både sorg, sinne og frustrasjon Humanisme er et livssyn eller en filosofi som legger vekt på menneskets verdi og rettigheter. Det finnes mange ulike retninger innenfor humanismen, både religiøse og ateistiske. Humanismen oppstod på 1400-tallet i ønske om å danne noe ikke-religiøst hvor man lå vekt på menneskeligkultur fra oldtiden Humanisme er ikke noe som er seperat fra kristendom.. men noe man kan koble til ateisme, kristendom, buddisme og annet.. Igjen viser det seg at de som sier de snakker ut fra fornuft, viser deg å være de som er mest fanget i sine egne idèer og fordommer. Mens religiøse humanister tar utgangspunkt i sin tro og bygger sin humanisme på denne, så tar profane humanister avstand fra religion og stiller seg fritt i forhold til den. I denne sammenligningen vil jeg sammenligne den profane humanismen med kristen humanisme, ettersom det er det som er mest relevant for oss her i Norge og resten av vesten

Religion og etikk - Humanisme og religion - NDLA

9788215015545_3korr.qxd:omslag1. 19-09-11. 12:18. Side 1. 41. HUMANISME. Dag Hareide (f. 1949) er rektor på Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi. Han har tidligere vært generalsekretær i. Profan humanisme Ordet profan betyr utenfor helligdommen. Profan humanisme har ikke et religiøst grunnlag. Man kan se tendenser til profan humanisme i renessansen, men først på 1800-tallet brøt den profane humanismen klart med den kristen-humanistiske tradisjonen. Bakgrunnen var vitenskapelige oppdagelser, særlig innenfor biologien Fotografisk genoptryk. Ved hjælp af fire delvist fiktive venner drøftes fire livsanskuelser: en radikal humanisme, en religiøs humanisme, en liberal kristendom og en ortodoks kristendom eller en religiøs rituell tradisjon. Men samtidig blir denne utelatelsen problematisk i en tid da samfunnet er preget av mangfold i livssyn, og i en tid der dialog, forståelse, respekt og sameksistens tvinger seg fram. I tradisjonelle religionsbøker blir også andre religiøse livssyn enn de som står i en vestli

humanisme Humanisme er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer. Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og med evnen til fornuftig tenkning Siden kapitalisme bygger på humanisme og opplysning, som kan oversettes til utdannelse med vekt på dannelse og kunnskap, er det også veien å gå for å komme ut av kriser. Hardt arbeid Budskapet er at vi alle har et ansvar for å vedlikeholde og passe på kapitalismen Lær definisjonen av humanisme. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene humanisme i den store norsk bokmål samlingen

De var overbeviste om at når bare kunnskapen om all verdens religioner ble spredd, ville det lede til verdensvid toleranse og åpne for en ny religiøs humanisme. Vi kan smile av deres naivitet, men til syvende og sist er det kunnskap vi har å satse på. De seneste årene har akademia strevet med å forsvare humanioras rolle i samfunnslivet Olav Engelbrektsson var av bondeætt eller lavadelig ætt. Han ble født i Trondenes ca 1480. Olav selv medregnet vet vi at det har vært velstandsfolk, og at det var sterke kirkelige eller religiøse interesser i slekten. I 1503 ble Olav Engelbrektsson innskrevet ved universitetet i Rostock, og var da allerede presteviet Denne metoden innebærer at religiøse tekster leses og tolkes i lys av den tiden og situasjonen det skal ha blitt åpenbart i, og at ulike religiøse kilder som omhandler samme tema, sammenlignes med hverandre. Både Koranen og hadith-litteraturen (fortellinger om hva profeten Muhammad sa og gjorde) er gjenstand for feministiske nylesninger

Hva er et livssyn? | Humanistforbundet

DEBATT Debatt: Religionsfrihet Jeg elsker sekularismen Jeg vil aldri mer bli pådyttet religiøsitet i noen former, og det gjør meg trist og sint at vi stadig ser andre menneskerettigheter. - HEF er blitt religiøse i sin humanisme, og det er veldig synd. Når man blir så streng i sin tro på humanisme at man nekter å la pårørende ha innslag med religiøs tone, da har pendelen svingt for langt. Brun-Pedersen ønsker ikke å kommentere Humanistforbundet sine uttalelser Religiøs humanisme. Også religiøse humanistiske foreninger findes over hele verden. I Sverige findes for eksempel Forbundet for Kristen-Humanisme og Samhällssyn , som i dag har navnet Förbundet Kristen humanisme. Tranhumanisme Hovedartikel: tranhumanism Kristen humanisme ligger midt i mellom. De kristne humanistene vedkjenner seg som kristne, men har den rasjonelle og kritiske fornuften med seg. Det er også viktig å vite at ulike humanistiske grupperinger har et forskjellig syn på humanisme. Noen mennesker velger ikke å holde seg innenfor en spesiell religiøs- eller ikke religiøs.

Humanistforbundet åpner for religion - vil ha prester ogFra radikal islam til opplyst humanismeForsiden | Human-Etisk ForbundHar fornærmet katolikker: Blir arrestert straks han kommerVi trenger åpne samfunn som respekterer ytringsfriheten

§2 Humanisme Humanismen er et livssyn som baserer sin virkelighetsforståelse og etikk på menneskelig fornuft og erfaring, rasjonell og kritisk tenkning, følelser og medmenneskelighet. Humanismen er uten religiøse forestillinger. Humanismen setter mennesket i sentrum Humanisme, ateisme og skeptisismepromotere kritisk tenkning og sekulære verdier Begrepet humanisme har vokst seg så rundt at det er blitt vanskelig å gripe - enn si angripe. Det knyttes både til en klassisk orientert kulturbevegelse, et moderne ikke.religiøst livssyn, et filosofisk fundament for menneskeverd, rett og velferd. I denne boka viser Per Anders Aas hvordan et huma.. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

 • Milonga schwäbisch hall.
 • Sosialen bistro.
 • Veranstaltung pongau heute.
 • Gunilla holm platou tv2.
 • Norgesrekord lange.
 • The vietnam war documentary 2017.
 • Sas terminal schiphol.
 • Werkloosheidspercentage berekenen.
 • Hormonspiral bivirkninger humør.
 • Hotmail con.
 • Fjerne ildsted.
 • Flettetriks.
 • Somalisk religion.
 • Uloba adresse.
 • Stikksag black decker.
 • Sirkeltrening håndball.
 • Fendt sengesett.
 • Plateepitelkarsinom bilder.
 • Hs ansbach prüfungsanmeldung.
 • Frauen kennenlernen zürich.
 • Bacheloroppgave økonomi og administrasjon problemstilling.
 • Google maps norge.
 • Ping pong witze.
 • Aline kadhafi wikipedia.
 • Salzburg mit kindern.
 • Norge russland håndball resultater.
 • Akademiker foreninger.
 • Bali pt.
 • Zachary levi height.
 • Schaffrath öffnungszeiten krefeld.
 • Regne ut fart kalkulator.
 • Singlebörsen rheinland pfalz.
 • Pavestab kryssord.
 • Feierstarter waschhaus.
 • Direkte demokrati.
 • Pavillon mühlhausen preise.
 • Popsenteret logg inn.
 • Flirter avec un homme.
 • 20 kroning.
 • Uranus im sternzeichen stier.
 • Fluch der karibik 6 dvd.