Home

Ansettelsesprosess offentlig sektor

Ledige stillinger i statlig sektor må i alle tilfeller utlyses eksternt, slik at relevante kandidater som ønsker det kan søke stillingen. Ansettelser i staten omfattes av statsansatteloven som sier at « Ledig stilling eller embete skal utlyses offentlig, med mindre annet er fastsatt i lov, forskrift eller tariffavtale Kvalifikasjonsprinsippet går ut på at den som er best kvalifisert skal få jobben, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser. Prinsippet gjelder for offentlig sektor og skal sikre at søkere blir behandlet likt og basert på kvalifikasjoner i en ansettelsesprosess. Les mer om kvalifikasjonsprinsippet her Partsinnsyn i ansettelses­saker i offentlig sektor. Retten til innsyn i prosessen reguleres av egne forskrifter. Arild Jebens Advokat, Juristforbundet. Mette-Sofie Kjølsrød Advokat, Juristforbundet. Onsdag, 22. mai 2019 - 6:14. Facebook Twitter Linkedin Til. Spørsmål ansettelsesprosess offentlig sektor. Hei. Har et spørsmål ang. kvalifikasjonsprinsippet og ansettelse i norsk offentlig sektor. Har letet litt rundt, men ikke funnet noe svar på nett. Jeg lurer på om det er noe krav innen det offentlige om å kalle inn søkere med høyest kvalifikasjoner til intervju Jeg har søkt flere stillinger i offentlig sektor, men har ikke hørt noe fra dem enda. Er arbeidssøkende og nyutdannet, og lurer litt på om andre har erfaringer fra lignende søknadsprosess og tidsperspektiv. Den ene stillingen jeg har søkt hadde søknadsfrist for syv uker siden. For to uker siden s..

For offentlig sektor uttalte Sivilombudsmannen i 2005 at den samfunnsmessige utviklingen ikke synes å ha kommet så langt at det kunne kreves at søkere kun benyttet elektroniske hjelpemidler i søknadsprosessen, at det fremdeles burde være mulig å søke på papir og at elektroniske søknader burde formuleres i utlysningsteksten som en preferanse, og ikke som et krav Offentlig sektor kan sies å være: . Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet. Produksjon av fellestjenester, som i hovedsak er finansiert via skatter og avgifter.; I den økonomiske statistikken består offentlig sektor av offentlig forvaltning og offentlig eide eller kontrollerte foretak.. I Norge har offentlig sektor en rekke sosiale. Offentlig sektor er en samlebetegnelse på statsforvaltningen og kommuneforvaltningen. Forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene regnes også i mange sammenhenger som del av offentlig sektor. Offentlig sektor skiller seg fra privat sektor, som omfatter alle bedrifter i privat eie, alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger Offentlig sektor og privat sektor er begreper som brukes for å beskrive de to hovedtyper av virksomheten bransjer innenfor en økonomi. Mens de kan tilby tilsvarende tjenester på noen nivåer, de to skiller seg fra hverandre på en rekke faktorer, blant annet eierskap og mål

Regler for utlysning av stilling i det offentlige Webcruite

Som arbeidslivet for øvrig, er også offentlig sektor i stadig endring. Ikke minst etter regjeringsskiftet, fremheves ønsket om modernisering, effektivisering og nye strukturer for offentlig sektor. Kommuner planlegges slått sammen, og statsforvaltningen skal organiseres på nye måter Privat sektor. Arbeidsgiver i privat virksomhet kan i utgangspunktet ansette hvem hun vil, men diskriminering av enkelte grupper kan være forbudt. Vær likevel oppmerksom på at ansettelse i privat sektor kan være nærmere regulert i avtaleverket (hovedavtaler, overenskomster og tariffavtaler) ved virksomheten

Regler for rekruttering i offentlig sektor Webcruite

Erfaring med offentlig sektor Når du trenger hjelp i ansettelsesprosessen er det alltid lurt å velge et rekrutteringsbyrå som har god kjennskap til din sektor. Dersom du ser etter nye ansatte kan Cruit AS hjelpe deg finne de rette menneskene. Nyansettelser er en jobb som kan være helt avgjørende for enhver arbeidsplass. Velger du rikti Dersom offentlig sektor blir for stor, for dyr og for ineffektiv, vil den hverken kunne hjelpe eller bli finansiert av en konkurranseutsatt privat sektor. Motsatt kan man si at dersom privat sektor flykter fra skatt, vil den også ødelegge for muligheten til å finansiere offentlig sektor Offentlig sektor: Offentlig forvaltning . Alt innhold for delområdet offentlig forvaltning Vis innholdstyper. Statistikker (7) Publikasjoner og artikler (121) Faktasider (1) Søkeresultat. Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter. Publisert: 5. november 2020. Statens utgifter.

Diskriminering i ansettelsesprosess; Diskriminering i ansettelsesprosess. Dersom et diskrimineringsgrunnlag, for eksempel alder, Bakgrunnen for at det kan være relevant å vite mer om den som fikk stillingen, er at det ved ansettelse i offentlig sektor gjelder et kvalifikasjonsprinsipp:. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall Utgangspunktet for en reform er troen på at New Public Management (NPM) eller tilsvarende markedsløsninger hentet fra privat sektor, verken er bra for de ansatte, en effektiv bruk av ressurser eller bidrar til gode offentlige tjenester. LO-kongressen 2017 ønsket derfor en tillitsreform i offentlig sektor. LO-sekretariatet nedsatte i november 2019 en arbeidsgruppe ledet av 2. nestleder Roger. Offentlig tjenestepensjon vil likne mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor, og blir kalt påslagspensjon X Påslagspensjon Ny offentleg tenestepensjon er ein påslagspensjon. Ordninga gjeld dei som er fødd i 1963 eller seinare og som tener opp pensjon frå 2020

Hvordan kan offentlig sektor utnytte markedet bedre for digitalisering? Offentlig sektor klarer ikke å utnytte de mulighetene markedet ønsker å gi. Vi har i for liten grad en følelse av fellesskap. Skepsis råder begge veier. Privat og offentlig sektor må finne sammen, stole på hverandre og tørre å gi hverandre ansvar Offentlig sektor. tags Arbeidsrett; Skole; Fortvil ikke - det er hjelp å få selv om du nå står midt oppe i en ansettelsesprosess. Vi har laget en utførlig guide med sjekklister til alle fasene i ansettelsesprosessen, som du kan slå opp i uansett hvor i prosessen du befinner deg 23. juni lanserer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Med seg har han flere aktører som har lykkes med innovasjon i offentlig sektor. De skal møtes til frokost hos StartupLab i Forskningsparken Offentlig sektor er i stadig endring, noe som stiller store krav til offentlige aktørers omstillings- og innovasjonsevne. Omstilling og innovasjon krever styring. Vår ambisjon er å bidra til bedret styring av innovasjon, og innovasjon i styring

Partsinnsyn i ansettelses­saker i offentlig sektor Juriste

Spørsmål ansettelsesprosess offentlig sektor : norg

 1. Derfor er en stor offentlig sektor avhengig av at vi også har en stor, effektiv og velfungerende privat sektor, som er konkurransedyktig, tjener penger og kan betale skatt, og som bidrar til institusjonell læring. 4. For det fjerde: Skattenivået og størrelsen på offentlig sektor har ikke bare med økonomi å gjøre
 2. Offentlig sektor ; Statistikkområde. Offentlig sektor. Delemner. Kommunale finanser. KOSTRA. Offentlig forvaltning . Skatteregnskap. Statlige finanser. Metoder og dokumentasjon. Alt innhold for området offentlig sektor Vis innholdstyper. Statistikker (41) Publikasjoner og artikler (443) Faktasider (1
 3. Når det gjelder spørsmålet om ekstern utlysning er det ulike regler i privat og offentlig sektor. For kommunale skoler og barnehager er hovedregelen at alle ledige stillinger skal lyses ut eksternt. Hvis ikke dette blir gjort, kan det skape mistanke om at det har blitt tatt usaklige hensyn i en ansettelsesprosess

Ansettelsesprosessen i offentlig sektor - Karriere

 1. istrative register data and used to exa
 2. iserien vår om jobbskifter og pensjon er det denne uken AFP ved bytte fra privat til offentlig sektor som har fokus. Heidi Myrvold Hval er seniorrådgiver i pensjoneringsområdet til SPK, og er ukens gjesteblogger.Dersom du vurderer å bytte jobb kan det få flere konsekvenser både for pensjonsrettighetene dine generelt, og for retten til AFP [
 3. offentlig sektor. Strukturreformer • Samferdsel • Politireform • Helseforvaltningen • Høyere utdanning. Kommunereform • Felles adm. tjenester • Større kommuner og regioner • Nye oppgaver • Redusert statlig detaljstyring. Enklere hverdag for folk flest • Bedre styring og ledels
 4. istrative kostnader. Fant du det du lette etter? Velg din tilbakemelding. Ja Nei.
 5. Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer, inngå i virksomhetenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøene og andre relevante aktører
 6. Nye kvartalstall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at de samlede utgiftene i stats- og kommuneforvaltningen var om lag 1 780 milliarder kroner de siste fire kvartalene. Dette tilsvarer 59 prosent av BNP for Fastlands-Norge. I perioden fra 2012 og fram til oljeprisfallet sommeren 2014 utgjorde de offentlige utgiftene om lag 55 prosent av BNP Fastlands-Norge
 7. 800.000 arbeidstakere er sysselsatt i offentlig sektor. Den andelen som er født i 1963 eller senere ble fra siste nyttår meldt ut av den gamle Bruttomodellen og flyttet over i den nye Påslagsmodellen.. Det betyr at disse etter hvert vil få en Oppsatt pensjon som dokumenterer samlet opptjening i alle ansettelsesforhold de har hatt fram til slutten av 2019

Offentlig sektor: Metoder og dokumentasjon. Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon Vis innholdstyper. Statistikker (0) Publikasjoner og artikler (59) Faktasider (1) Søkeresultat. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2018. Rapporter 2020/1 I forrige ukes blogginnlegg så vi at AFP-ordningen i privat sektor ble endret ved pensjonsreformen som kom i 2011. I offentlig sektor ble AFP-ordningen i store trekk videreført som tidligere. Denne uken skal vi se på hovedtrekkene i AFP-ordningen i offentlig sektor. Vilkår for AFP Retten til AFP følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig [ OsloMet - storbyuniversitetet - Velkommen til OsloMet! Denne siden vil bli oppdatert med det du trenger å vite før og under studiestart på Bachelorstudium i tolking i offentlig sektor Dette skjer særlig i form av arbeid med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor som skal lanseres i 2020 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennom Forskningsrådets strategi for et taktskifte for innovasjon i offentlig sektor lansert i 2018, samt at Innovasjon Norge pekte på styrking av offentlig og privat innovasjonssamarbeid i Innovasjonstalen i 2017 Vi arbeider med oppdragsgivere i offentlig sektor som direktorater, statlig eide selskaper, kommuner og fylkeskommuner. Som et rekrutteringsbyrå med tyngde og erfaring med rekruttering til offentlig sektor, er vi godt posisjonert når det gjelder å bistå sektoren og tilknyttede foretak med skreddersydd rekrutteringsbistand

Organisasjoner i offentlig sektor bør fokusere på de programmene der tjenestedesign vil gi størst avkastning på investeringene. Deloittes Government and Public Services Customer Strategy and Applied Design team har gått gjennom 39 case-studier av vellykkede tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor, for å finne indikatorer på hvor tjenestedesign kan være smart å bruke Innovasjon i offentlig sektor Rapporter 25/2011 4 Statistisk sentralbyrå Sammendrag SSB gjennomførte høsten 2010 en pilotundersøkelse om innovasjon i offentlig sektor. Denne piloten var del av et felles nordisk prosjekt

Offentlig sektor utgjør halvparten av nasjonaløkonomien, men får bare en ørliten del av pengene Forskningsrådet deler ut til innovasjonsprosjekter. Ved å finansiere innovasjon i offentlig sektor gjennom flere programmer, vil Forskningsrådet få offentlige virksomheter og forskere til å samarbeide om å utvikle løsninger for en mer kunnskapsbasert og innovativ offentlig sektor Privat sektor, alle bedrifter i privat eie og alle ideelle organisasjoner og alle husholdninger. Skiller seg fra offentlig sektor, som er statsforvaltningen, kommuneforvaltningen og forretningsmessige foretak som eies eller er kontrollert av staten eller kommunene. Ny offentlig tjenestepensjon ligner på privat innskuddspensjon, men det er noen forskjeller. Sparesatsene er ulike. I privat sektor blir pensjonspengene i forvaltet i finansmarkedene, mens pensjon i offentlig sektor reguleres. Offentlig pensjon er livslang, mens den private rekker så lenge det er penger på kontoen

Privat sektor må kontinuerlig omstille seg for å være konkurransedyktig. Næringslivet må hele tiden lete etter nye, smartere måter å løse oppgavene på hvor de kan få mer igjen for hver krone. Det skulle bare mangle at offentlig sektor gjorde det samme. LES OGSÅ: Høyre vil ha fraværsgrense også i ungdomsskole Offentlig sektor står overfor store utfordringer de neste årene i forhold til effektivisering, tilgjengelighet og digitalisering av flere tjenester. Vi har allerede løsninger som kan møte mange av de behovene offentlig sektor har for å møte disse utfordringene. Forenkling og spart tid med nye integrasjonsløsninge - Behovene til offentlig og privat sektor er faktisk svært like. Men det offentlige har en del ekstra regler å forholde seg til. De kan ikke bare flytte data og applikasjoner til skyen, de må blant annet kunne dokumentere at sensitive opplysninger er lagret på en sky lokalisert i Norge, forteller systemingeniør i Dell Technologies Norge, Jørn Malsten

Rekruttering i privat og offentlig sektor SBD

Offentlig ansatte vil ha samme mulighet som ansatte i privat sektor til å opprettholde pensjonsnivåene når levealderen øker. Det innføres et nytt pensjonselement - betinget tjenestepensjon. Den vil gi økt sikkerhet for den fremtidige pensjonen for de som ikke kvalifiserer for AFP Litteraturen om styring og ledelse i offentlig sektor påpeker ofte like mange problemer som det er brukbare og implementerbare løsninger (for eksempel Bruijn mfl., 2015). Når vi fokuserer på effektbaserte budsjettmodeller og effektbasert styring i denne artikkelen, er vi pragmatiske Behov for omstilling i både næringsliv og offentlig sektor kaller på innovasjon og utvikling av nye løsninger. Innovasjon har dårlige vilkår innenfor lukkede rom med folk som tenker likt og har lik bakgrunn. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling som offentlig sektor trenger å ta del i. Det kan ikke skje gjennom lange innkjøpsprosesser, detaljerte krav ti 18.06.2019 2 1. Strategi -et «magisk konsept» 2. Strategi i offentlig sektor -hva er annerledes? 3. Et politisk perspektiv på strategi i offentlig sektor Får signert arbeidskontrakt på 15 min. Sykehuspartner, som bruker løsningen i dag, mottar en signert arbeidskontrakt på bare 15 minutter. Tilbakemeldingene fra lederne i Sykehuspartner som bruker løsningen, viser at de er veldig fornøyde med løsningen for digital ansettelse i Bluegarden Lønn & HR: Alt går mye raskere, og systemet oppleves som svært enkelt å bruke

offentlig sektor. Det er hovedbud-skapet i denne strategien. Mens offentlig sektor utgjør halvparten av nasjonaløkonomien, får privat sektor over 90 prosent av Forskningsrådets årlige bevilgninger til innovasjon. Vi må gradvis nærme oss en bedre balanse mellom innovasjonsinnsatsen innrettet mot nærings- livet og mot offentlig sektor Offentlig sektor bør for eksempel ikke bruke mer enn nødvendig av fellesskapets midler. Det er ikke lett å finne frem til gode styringsverktøy for offentlige virksomheter. Men de bør unngå å famle i blinde. De må vite hvor de er og hvor de skal, og helst også hva som skal til for å komme dit

Fagforbundet Trondheim mener at en nedbygging av offentlig sektor ikke henger på grep. I den krisetiden som vi sto ovenfor, var det nettopp manglende kapasitet i det offentlige helsevesenet som førte til at norske bedrifter måtte stenge ned Oppgjør i offentlig sektor. De som nå skal forhandle for tunge grupper i offentlig sektor vil naturlig nok kjempe for høyere lønnstillegg enn industrien og ikke utelukke streik. Men i dagens situasjon vil ingen av delene vil bli forstått Nasjonal sikkerhetsmåned er en årlig kampanje i oktober, der formålet er å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. I år inviterer Digitaliseringsdirektoratet i samarbeid med Foreningen kommunal informasjonssikkerhet (KiNS) til to webinarer med tema «Sammen om en sikker digital offentlig sektor»

Fagforbundets landsstyre er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Fagforbundet vil delta med kraft og entusiasme i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold Her kunne han fortelle om målet med digitaliseringsstrategien for offentlig sektor: å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor. Livshendelser. I strategien prioriteres syv viktige livshendelser. Hver av dem utløser en rekke rettigheter og tilbud i ulike sektorer og forvaltningsnivåer offentlig sektor oversettelse i ordboken norsk bokmål - engelsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Når du slutter i offentlig sektor. Du får pensjonsopptjening for alle årene du har jobbet i offentlig sektor. Det kan for eksempel være 25 eller 30 år. Antall år som benyttes i pensjonsberegningen kan ikke overstige antall år som kreves for full opptjening Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alderspensjon og AFP i offentlig sektor. Som i gammel ordning er reglene like for kvinner og menn, og sikrer en livsvarig utbetaling av pensjon. Den nye ordningen er imidlertid utformet som påslagspensjon og likner mer på pensjonen i folketrygden og i privat sektor

Ansatte i statlig og kommunal sektor har offentlig tjenestepensjon. I tillegg omfatter den offentlig eide foretak, og enkelte private bedrifter. Ansatte som slutter i offentlig sektor vil få med seg en oppsatt pensjonsrett, men her gjelder et krav om at den ansatte samlet må ha en opptjeningstid hos en eller flere offentlige arbeidsgivere på minst tre år 16. november samlet Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) over 100 innovatører fra hele offentlig sektor, næringsliv, forskningsinstitusjoner og frivillig sektor så de kunne gi sine råd til arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, utveksle erfaringer og reflekter over hva hver enkelt kan gjøre for å øke innovasjonstakten i offentlig sektor

Offentlig sektor - Wikipedi

Del, område. En mye brukt inndeling av samfunnslivet er i privat sektor og offentlig sektor. Ofte regner man også med en såkalt tredje sektor som omfatter frivillige organisasjoner og andre private virksomheter som ikke drives for fortjeneste. Uttrykket sektor kan også brukes om et mer avgrenset samfunnsområde som samferdsel, utdanning, landbruk eller finansvirksomhet Denne rapporten handler om sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner. Regjeringen har i sine strategidokumenter sterkt oppfordret virksomheter i offentlig sektor til å ta i bruk skytjenester, men har presentert få motforestillinger mot å bruke slike tjenester

offentlig sektor - Store norske leksiko

Samfunnet endres gjennom digitalisering, også i offentlig sektor. Kommuner, utdanning og helse - alle jobber målrettet. Nøkkelfaktorer for suksess er en grundig strategi, samt forankring hos og involvering av ansatte. Etableringen av en digital grunnmur er like viktig: data må være tilgjengelig på tvers av fagsystemer, og skytjenester må kunne samordnes og sikres som en helhet Anskaffelser i offentlig sektor. Det offentlige gjør innkjøp for fem hundre milliarder kroner årlig. Her får du veiledning og verktøy til å gjennomføre og lede gode anskaffelser til det beste for innbyggere og næringsliv. Hva skal du kjøpe I ny uføretrygd i folketrygden og i ny uførepensjon i offentlig sektor kan uføre kan ha en arbeidsinntekt (friinntekt) på inntil 0,4 G (kr. 35 348) uten at uføregraden endres. Regjeringen foreslår tilsvarende for de private uførepensjonene, som flertallet i Banklovkommisjonen, også at arbeidsinntekt utover 0,4 G skal redusere uførepensjonen med «kompensasjonsgraden» - AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo. Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år

Ansatte i offentlig sektor som tar ut AFP fra 62 år eller senere må ha stått i minst 20 prosent stilling med en inntekt på minst 1 G i årslønn siste 3 år, ha hatt minst 10 år med minst 1 G i inntekt etter fylte 50 år og ha hatt minst 2 G i pensjonsgivende inntekt de 10 beste årene etter 1967 offentlig sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvalt-ningsnivåer og sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi. Vi er godt i gang med digitalisering av offentlig sektor. Vi har et godt utgangspunkt med gode grunndataregistre, godt utbygd digital infrastruk Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg.

Hva er forskjellene mellom offentlig sektor og privat

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 05.10.2020 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen Digitalisering av offentlig sektor. Digitalisering av offentlige tjenester og samordning mellom myndigheter gir store sosiale fordeler for både innbyggere og organisasjoner. Vår oppgave er å være tilgjengelige på lang sikt for å hjelpe offentlig sektor å fornye og utvikle samfunns- og forretningskritiske applikasjoner AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall (jf Scenarioene for offentlig sektor 2040 blir levende. Skrevet av martemonsen, 8. oktober 2019. Onsdag 23. oktober ønsker vi velkommen til åpning av Framtidslaboratoriet på DOGA. Scenarioene for offentlig sektor 2040 ble publisert i juni i år og nå blir det mulig å oppleve dem fra et innbyggerperspektiv Innovasjon i offentlig sektor er ofte komplekst, med mange interessenter og hensyn som skal ivaretas. Våre forskere arbeider i skjæringspunktet mellom samfunnsvitenskap og teknologi. Det faglige mangfoldet gjør at SINTEF kan være totalleverandør for utviklingsprosjekter, men vi arbeider oftest sammen med partnere i akademia og næringslivet

Jobbe sammen om en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor. Denne digitaliseringsstrategien er en oppfølging av Stortingsmeldingen Digital agenda (2015-2016). Strategien definerer felles mål og innsatsområder for digitaliseringsarbeidet frem mot 2025, og skal støtte den digitale transformasjonen i hele offentlig sektor New Public Management eller NPM er en fellesbetegnelse for en rekke prinsipper og metoder for organisering og styring av offentlig virksomhet.Disse prinsipper og metoder har i utgangspunktet markedet som forbilder, men med visse tilpasninger der det er vanskelig å ta i bruk markedsløsninger.NPM bygger på en antakelse om at en offentlig virksomhet som likner mer på markedet vil kunne bidra. Økt forståelse i bedriften din om offentlig sektor gir deg også muligheter til å skape en kultur rundt den offentlige virksomheten. Mange selskaper mangler i dag faste mål for salg til offentlig sektor. Det første målet kan være å velge riktig anskaffelse å delta i og unngå å delta i anskaffelser der vinnersjansen er liten IT i praksis undersøkelsen for 2019 viser at digitaliseringen øker, men offentlig sektor stagnerer i utviklingen av avanserte, digitale tjenester. Kommunene jobber svært målbevisst med å modernisere og skape grunnlaget for mer proaktive og smarte tjenester som er lett tilgjengelig på nett for innbyggerne. Last ned guiden for kommunal sektor Innføring i tolking i offentlig sektor (grunnemne) er et nett- og samlingsbasert studium på 30 studiepoeng over ett år. Studiet er for deg som er tospråklig og har norsk som ett av dine tolkespråk. Det tas opp studenter i flere språk hvert år, avhengig av søkertall og innmeldte behov. Se hvilke språk du kan søke på i neste opptak under Opptakskrav og søknadsfrist

Veiledere for offentlig sektor. Her samler vi Arkivverkets veiledere for offentlig sektor. Siden er under utvikling, og vil bli fortløpende oppdatert med nytt innhold. Veileder for dokumentasjon av arkivansvar. Offentlige virksomheter har plikt til å dokumentere hvordan de ivaretar arkivansvaret sitt Ny pensjonsordning for offentlige ansatte vil gjelde fra 2020. Det ble våren 2019 vedtatt endringer i lov om Statens pensjonskasse og i de aller fleste tariffavtaler som hadde avtale om offentlig tjenestepensjon. Partene i offentlig sektor har inngått avtale om endringer i offentlig AFP som det ennå ikke er fremmet lovforslag eller er inngått tariffavtale på. Her får du. Offentlig sektor. Deloitte i Norge bistår offentlige virksomheter i omstillings- og effektiviseringsprosesser, strategiarbeid, økonomi- og virksomhetsstyring, organisasjonsutvikling, IKT-rådgivning, analyser og utredninger. I tillegg tilbyr vi juridisk rådgivning og revisjon, og bistand innenfor skatt og avgift. Meld deg på vårt nyhetsbre Spørsmålet om hvorvidt og hvordan skillene mellom privat og offentlig sektor er vesentlige når det gjelder spørsmål om styring, organisering og ledelse osv. i offentlig sektor, har vært tatt opp av mange, for eksempel Helge Ramsdal (Ramsdal og Skorstad, 2004), Lian (2003) og Christensen mfl. (2009)

Innovasjonshøring: Pandemien viser behovet for innovasjon. Under høringen av meldingen «En innovativ offentlig sektor», understreket KS' styreleder Bjørn Arild Gram at utfordingsbildet i meldingen stemmer, men at den ikke svarer med tiltak som setter kommunene i posisjon til å utvikle nye innovative løsninger Ineco, et spansk selskap innen offentlig sektor, har innsett dette. De gikk inn for å endre måten de ansatte samhandler med teknologi og hverandre på. [] Dag Nyrud. Direktør for Modern Workplace. Les mer om Hvordan skyen hjalp en liten nasjon med å realisere store ambisjoner jobb sikkert Lesetid, 1 min. 1 min De nasjonale og kommunale felleskomponentene må legges til grunn for utvikling av digitale tjenester i offentlig sektor. KS utarbeider planer for utvikling og innhold i et felles kommunalt rammeverk for digitalisering. I rammeverket inngår IKT-arkitektur for kommunal sektor

Kvalifikasjonsprinsippet og offentlig ansettelse - Presse

Offentlig sektor håndterer komplekse oppgaver, og skal oppnå en rekke forskjellige mål for ulike grupper av brukere av offentlige tjenester. Ved å i hovedsak være skattefinansiert, skiller offentlige virksomheter seg også fra private når det gjelder virksomhetenes inntektsmekanismer Lean offentlig sektor gir raskere saksbehandling, mindre kø og mindre ventetid ved å fjerne «tidstyver» gjennom involvering og ansvarliggjøring av medarbeidere i et godt samspill med lederne. Utfordringene i offentlig sektor er mange og ulike, og den nylig nedsatte Effektivitetskommisjonen er et tegn på økte krav fra øverste nivå Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor 16. november inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til dialogmøte om innovasjon i offentlig sektor. Vi har noen ledige plasser igjen, og ønsker å invitere dere med erfaring fra og innsikt i innovasjonsarbeid Offentlig sektor har blant annet ansvar for veier, skoler og sykehus. Bedrifter og organisa-sjoner i offentlig sektor mottar ofte midler over statsbudsjettet, slik at de har penger til å løse de oppgavene de er satt til. Fylkeskommunene eier og driver blant annet de fleste videre-gående skolene i landet

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Representantskapet i Fagforbundet Møre og Romsdal er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Offentlig forvaltning har lenge. Kompensasjonsordningen - et turbosamarbeid mellom privat og offentlig sektor. I offentlige og private virksomheter jobbes det med tverrfaglige team og smidig utvikling. Arbeidet med Kompensasjonsordningen viser hva man kan få til når man tar dette «helt ut» og jobber i parallell - og det på rekordtid

Offentlig sektor er blitt «snakket ned» av flere, som nå sist tidligere Ap-statssekretær Stein Lier-Hansen som vil slanke offentlig sektor (VG 11.6.2020). Eller Statsråd Røe-Isaksen som retorisk prøver å redusere kritikken av kommersialiseringen av det offentlige til at «kunder i en virksomhet blir langt bedre behandlet enn klienter på et offentlig kontor» (DN 30.6.2020) Offentlig sektor er i likhet med andre sektorer påvirket av globale utviklingstrekk og skal på en forsvarlig måte møte disse slik at de ivaretar samfunnet, deg og meg. Globalisering, digitalisering, klimaendringer, arbeidsmobilitet, effektivitetsforbedringer - dette er bare noen av utfordringene lederne skal håndtere sammen med en stadig økende fare for hacking og hva det kan. Streik i offentlig sektor ser ut til å være noe man gjør for å vise seg, på bekostning av vanlige folk som ikke har noe med konflikten å gjøre, skriver Morten Kinander. Her flyter søppelet i Trondheim under storstreiken i 2012

 • Heilbronn innenstadt plan.
 • 1 øre 1957 verdi.
 • Kjemiske vitser.
 • Solo a star wars story lanseringsdato.
 • Tilbehør nilfisk høytrykksvasker.
 • Viking jol.
 • Iphone tilbehør elgiganten.
 • Trettmann braunschweig.
 • Information about mahatma gandhi.
 • Stillesitting barn.
 • Sony ericsson p800.
 • Przewodnik w wieliczce.
 • Apotek larvik øya.
 • What should i write in my summary on linkedin.
 • Ist ein karzinom immer bösartig.
 • Zachary levi height.
 • Baby witze bilder.
 • Rodeløkka kolonihage.
 • Beschneidung des mannes.
 • Entzündung am gaumen was hilft.
 • Tanzschulen chemnitz.
 • Antikvariater i trondheim.
 • Reiten auf der schwäbischen alb.
 • Wolfsarten.
 • Prinz philip schwester flugzeugunglück.
 • Sponsrade inlägg instagram.
 • Behandle pels.
 • Сауна в тирасполе цены.
 • Hva betyr mr og mrs.
 • Smiley bedeutung 3.
 • Portalen leiligheter.
 • Klara butikk hønefoss.
 • Tønsberg golf.
 • Stitch3s alter.
 • Strand restaurant eier.
 • Babylon ad band.
 • Feuerbauchmolche aquarium einrichtung.
 • Når åpnet metro senter.
 • Ideologisk makt i verdenssamfunnet.
 • New holland forhandler norge.
 • Dating app ab 18.