Home

Ytringsfrihet snl

Feminisme on emaze

De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100) Trykkefrihet er retten til fritt å offentliggjøre sine tanker i trykt skrift, uten sensur (forhåndskontroll) fra noen offentlig myndighet. Virkelig trykkefrihet forutsetter ansvarsfrihet for de meninger som fremsettes. Men trykkefriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser. Ytringsfriheten er beskyttet av artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som støttes av hele verden. Problemet. Til tross for at retten til ytringsfrihet er anerkjent av alle verdens land, blir mennesker straffet, forfulgt og drept - bare for å si sin mening Hver eneste dag er ytringsfriheten i Norge under sterkt press - helt uavhengig av trusler og vold fra ekstremister

diskriminerende ytringer - Store norske leksiko

Ytringsfrihet.no samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord. Her ligger rapporter fra prosjektene Status for ytringsfriheten i Norge og Ytringsfrihetsbarometeret 2013, samt tilhørende delundersøkelser KOMMENTARER Ytringsfrihet og ytringsansvar Debatten om ytringsfrihet er unødig polarisert. PÅ RETT STED TIL RETT TID: Det er blitt debatt om ytringsfrihet i kjølvannet av Vebjørn Selbekks. I Norge er vi så heldig at vi har ytringsfrihet. Dette gir oss muligheten til å ytre våre meninger, og en mulighet til å bli hørt. Det er ingen selvfølge å ha ytringsfrihet - og selv om artikkel 19 i menneskerettigheten sier at Enhver har rett til menings— og ytringsfrihet - så er det likevel flere land som ikke følger dette Ytringsfrihet er retten du har til å: Ytre din mening - så lenge den ikke er hatefull eller diskriminerende; Motta og gi informasjon; Ytringsfriheten er beskyttet av artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som støttes av hele verden

trykkefrihet - Store norske leksiko

Voltaire er idag et symbol på ytringsfriheten, men kunne like gjerne vært et symbol på Opplysningstiden, på arbeidet for generell utbredelse av kunnskap, og arbeidet mot diktatur. De siste månedenes anslag mot ytringsfriheten både I Danmark, Norge og andre steder viser at Voltaires livsgjerning er et evig aktuelt eksempel til efterfølgelse Fagansvarlig for 10 kategorier: Arbeidslivsorganisasjoner 189 Arbeidsrett 119 Domstoler 34 Jus generelt 203 Nedlagte komiteer 6 Personrett 45 Prosess generelt 161 Rettshistorie 13 NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

kommunikasjon og kultur 1 fredrik larsen

Ytringsfriheten står sentralt i Norge og den vestlige verden for øvrig - ikke minst på Internett. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det på ingen måte er fritt frem for å sjikanere og trakassere andre i sosiale medier og at nettroll som trår over grensen for det akseptable risikerer så vel straff- som erstatningsansvar Ytringsfriheten kan også begrenses ut fra ytringens karakter. Når ytringen som er fremsatt offentlig får en karakter av å være hatefull eller diskriminerende, enten mot enkeltpersoner eller grupper i befolkningen, følger det av straffelovens § 135a at man kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 år Hva er ytringsfrihet? Tenk hvis du ikke fikk lov til å si din mening i klassen. Eller at du ikke fikk legge ut noe du synes er viktig på sosiale medier. At du ikke fikk lov til å kritisere det regjeringen gjør. Eller at nyheter bl e sensurert av staten.. I Norge er ikke dette et stort problem, siden Norge er et fullt demokrati sk land som tar godt vare på borgernes ytringsfrihet

SNL: Fagforening → FIVH: Ingen rettferdighet for ofrene → FIVH: Forbannet fagforeningsleder → Fri Fagbevegelse: Streiken knust → VG: Kjempet for tekstilarbeidere i Bangladesh - torturert og drept → Unric: ILO og H&M inngår viktig avtale → TU: Fagforeninger i Kina → Klassekampen: Farlige fagforeninger Ytringsfrihet er retten du har til å: Ytre, altså si, din mening - så lenge den ikke er hatefull eller diskriminerende (å behandle noen dårligere enn andre) ; Få og gi informasjon; Ytringsfriheten er beskyttet av artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som støttes av hele verden

Utdrag Ytringsfrihet innebærer å gi alle mennesker muligheten til å gi uttrykk for det de mener (SNL 2016). Det har vært en menneskerett i enkelte deler av verden siden 1700-tallet, og er i dag ansett som en forutsetning og et nødvendig element i demokratiske land over store deler av verden En forutsetning for ytringsfrihet er at individer har mulighet til å praktisere ytringsfrihet i samfunnet: det vil si at det finnes kanaler der man kan ytre seg og at man har et klima der folk kan delta fritt. Anine Kierulf har skrevet om ytringsfrihet i SNL. Og Kjetil Alstadheim kommenterer selve saken Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred.Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.Tenkningen rundt menneskerettighetene har en lang historie tilbake til Konfucius og til antikkens filosofi Ytringsfriheten er lovfestet. Vi har altså stemmerett, trykkefrihet og informasjons- og ytringsfrihet. Det norske demokratiet er forankret i paragraf 49 i Grunnloven, som sier: «Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. «Ytringsfrihet er en avledning av tankefrihet, og er en rettighet som innebærer friheten til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra myndighetene eller andre personer. Ytringsfrihetens fremste begrunnelse er individets frie meningsdannelse. Fordi mennesket ikke er allvitende og selv er i stand til å se alle perspektiver, antas det at det er gjennom den.

Film om hatytringer og ytringsfrihet. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har laget en kort film som gir en god innføring i hva hatytringer er og forholdet mellom slike ytringer og ytringsfriheten. Du kan lese mer om ytringsfrihet og menneskerettigheter på nettsidene til NIM Ytringsfrihet. Hvis vi skal si noe om hvilke land som har ytringsfrihet, må vi først bestemme hva vi mener med ytringsfrihet. Et godt utgangspunkt kan være den Internasjonale deklarasjonen om menneskerettigheter.Alt fra artikkel 18 til 21 kan knyttes til ytringsfrihet, men artikkel 19 er kanskje det som er nærmest kjernen i det vi forstår med ytringsfrihet Denne nettsiden samler ulike ressurser om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet. Nettsiden vedlikeholdes av Stiftelsen Fritt Ord, men kan ikke gi råd i spesifikke varslersaker. Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Varsler, eventuelt fløyteblåser (fra engelsk whistleblower), er et nyord i norsk som. Ytringsfriheten har også vern etter EMK - Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - artikkel 10. Ved grunnlovsrevisjonen i 2003 styrket dessuten lovgiver arbeidstakers ytringsfrihet under ansettelsesforhold. Grensedragningen mellom lojalitetsplikten og ytringsfriheten kan være vanskelig å trekke

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Artikkel 20. 1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner. 2 I Norge er ytringsfriheten en lov under Grunnlovens § (paragraf) 100. I et demokrati er det viktig at vi kan si det vi tenker, mener og føler om de som styrer oss uten at vi skal kunne bli straffet for det. Det betyr ikke at vi har rett og lov til å si absolutt hva vi vil om andre folk Norsk Forum for Ytringsfrihet: oppdatert av Jostein Riiser Kristiansen 5 måneder siden Folkereisning mot krig : oppdatert av Stig Arild Pettersen (SNL Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter og i mange lands grunnlover. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Norge har også ratifisert flere traktater som omhandler ytringsfrihet. Den praktisk viktigste er Den europeiske meeskerettskonvensjonen, EMK Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal få innsikt i at demokratiet har ulike former og uttrykk

Ytringsfrihet Amnesty International Norg

 1. I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden
 2. Ytringsfrihet betyr at du skal ha rett til å formidle dine egne meninger og tanker uten at det skal få konsekvenser. Ytringsfrihetens begrensninger kan også omfatte visse andre forhold, som nærmere angis i forskjellige lands lover. I den senere tid har det i Norge vært mange diskusjoner om hvor fri ytringsfriheten skal være, spesielt når det gjelder rasistiske uttalelser og.
 3. Fra SNL; ytringsfrihet. Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk
 4. Forfatter. Foreldre: Forfatter Paal Emanuel Brekke (1923-93) og kunstmaler Bjørg Rasmussen (1922-). Gift 1) 1972 med lektor Martin Indregard (7.1.1941-), ekteskapet oppløst 1982; 2) 1988 med professor Jon Bing (1944-), ekteskapet oppløst 1998. Toril Brekke er en allsidig forfatter, som i løpet av de siste tiårene av 1900-tallet har skrevet så vel sosialrealistiske og politisk.

Ytringsfrihet under sterkt press - Ytrin

 1. Ytringsfrihet er en viktig demokratisk verdi, og i Norge er retten til ytringsfrihet beskyttet gjennom Grunnloven. Som ungdom kan du blant annet delta i debatter om temaer du er opptatt av, skrive leserinnlegg i aviser, eller si din mening på sosiale medier. I artikkelen under kan du lese mer om hvordan du kan være med og påvirke
 2. ste sammenslutningen som fins er en forening av to personer, et parforhold, den største er Internett samfunnet. [trenger referanse]Organisasjonsfrihet er relevant i arbeidslivssammenheng
 3. Advokat. Foreldre: Avdelingsdirektør Georg Krohg Stabell (1916-2003) og Gina Schreiner (1919-91). Gift med førstestatsadvokat Anne-Mette Dyrnes (3.2.1951-), datter av ekspedisjonssjef Didrik Dyrnes (1923-) og Perdy Melle (1926-). Sønnesønn av Harald Krohg Stabell (1874-1963).Harald Stabell var siden midten av 1980-årene en av Norges mest markante strafferettsadvokater og en.

BEKYMRET: - Det er et paradoks at universitetene er blitt til steder der man angriper ytringsfriheten, sier Helge Rønning. - Først kom fatwaen, så kom demonstrasjonene. Store menneskegrupper ville begrense andres ytringsfrihet for at de ikke selv skulle bli krenket, sier Rønning, som så det samme i den såkalte karikaturstriden SNL Uds Geografi. Fjell og fjellområder utgjør cirka 80 prosent av landarealet i Nord-Korea. Den 25 mil lange grensen mot Sør-Korea er et av verdens mest militariserte områder. Landets høyeste fjell er vulkanene Paektu. Langs grensen til Kina og Russland i nord. Forfatter. Foreldre: Sivilingeniør og seniorkonsulent Thorvald Prebensen Steen (1921-2000) og regnskapssjef Rigmor Waage (1924-2012). Gift 1987 med adjunkt Marianne Vik (7.5.1957-), datter av Kåre Vik (1919-2003) og Hildur Arctander (1923-2009).Thorvald Steen har markert seg som lyriker, romanforfatter og ikke minst som en aktiv og engasjert forkjemper for ytringsfrihet og.

Ytringsfrihet - Jusleksikon

Ytringsfriheten er bare et konsept. I teorien så er ytringsfriheten det å ha rett til å ytre seg om alt uavhengig av om det er rett eller galt, om det krenker folk eller ikke, eller om det er offentlig eller privat. Det vi har er deler av et konsept. Ytringsfriheten vil i teorien aldri bruke følelser eller sikkerhet for å forhindre ytringer Ytringsfrihet er friheten alle mennesker har til å ytre seg, ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling, og til å velge å la være å ytre seg. Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter. I Norge er ytringsfriheten [

Ytringsfrihet. Flere akademikere er skeptiske og frykter at en ny Ytringsfrihetskommisjon kan føre til dårligere kår for ytringsfriheten. Kulturminister Trine Skei Grande avviser kritikken Budskapet er altså at pressen må kjempe for ytringsfrihet. Ytringsfrihet i dag. Knytt gjerne Wergelands budskap til dagens situasjon for meningsmangfold - er vilkårene for ytringsfrihet bedre eller verre i dag, sammenlignet med midt på 1800-tallet, tror du? Wergeland ser ut til å være optimistisk på ytringsfrihetens vegne, fikk han rett Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre, og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene Forelesninger i statsforfatningsrett våren 2019 Dag 9: Ytringsfrihet (og grenseflater til øvrige rettigheter) Sofie A. E. Høgestøl (ph.d.) Nordisk institutt for sjøret

Ytringsfrihet: - Å være krenket og å være såret er ikke

Om Ytringsfrihet snl: Selv om ytringsfriheten er grunnleggende, er den ikke absolutt. Noen praktisk viktige, lovfestede unntak fra ytringsfriheten er forbudene mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, vedvarende trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn I løpet av 1814 gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i en tett forening med Danmark, til å bli et land med stor grad av indre selvstyre i en løs forening med Sverige. Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret Svært innholdsrik og godt skrevet oppgave om ytringsfrihet, Kjuus-saken og Ytringsfrihetskommisjonen i Norge. Oppgave i faget Menneskerettigheter (2. klasse, vgs). Skoleåret 2003/2004 Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur

Ytringsfrihet - Wikipedi

Musiker, komponist og forfatter. Foreldre: Sivilingeniør Per Bjørnstad og Alfhild Marthinsen. Ketil Bjørnstad arbeider innenfor flere musikalske sjangere i grenselandet mellom viser, jazz og rock, og har etablert seg som en av de ledende norske romanforfattere på slutten av 1900-tallet, med en uvanlig omfangsrik produksjon. Han har også markert seg i den offentlige debatt om emner som. Hun har blant annet skrevet Vestens idéhistorie 3: Modernitetens fødsel 1600-1800 (2012) og vært medforfatter av En pokkers skrivesyke. 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet (2014) Media er så opptatt av sin egen ytringsfrihet at de glemmer å lytte til dem de kritiserer. Debatten om ytringsfrihet er for viktig til å overlates til media. Jeg velger likevel å leve i håpet om en opplyst, respektfull debatt om grensene for publisering av ytringer Det finnes ikke én definisjon av rasisme. Rasisme kan ta form som fordommer, hatefulle kommentarer og handlinger, stereotypier, hets, trakassering, utestengning og diskriminering på grunn av blant annet etnisk tilhørighet, nasjonalitet, religion, kultur eller hudfarge

Den kalde krigen timeline | Timetoast timelines

Bill of Rights beskytter ytringsfrihet, religionsfrihet, retten til å ha og bære våpen, forsamlingsfrihet og frihet til å inngi et andragende. Den forbyr også urimelig ransakning og beslagleggelse, grusom og usedvanlig straff og påtvungen selvinkriminering Siterer Elden fra SNL: Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn. Dette stemmer dårlig med dine utsagn om fritt og uhindret Vietnams natur er preget av åser og fjell. Landet har hatt en enorm økonomisk vekst og andelen fattige har sunket betraktelig. Selv om Vietnam er en kommunistisk ettpartistat med lite rom for ytringsfrihet velger mange turister å reise dit Ytringsfrihet i Norge. TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder. Artikler om Ytringsfrihet i Norge Demokratiske rettigheter og diskriminering. Funn fra tre survey-eksperimenter Lise Lund Bjånesøy Ytringsfrihet til alle i tekst og tale. Beskatning skal skje etter inntekt og formue, der de rike betaler mest. Eiendomsretten er ukrenkelig. En tiltalt er uskyldig til det motsatte er bevist. Stemmerett for menn. Menneskerettighetene blir oppfattet som det viktigste resultatet av den franske revolusjonen

SNL Uds Geografi. Store deler av Iran er et ørkenplatå sentralt i landet, omgitt av fjellkjeder og Ytringsfrihet og retten til å organisere seg i Iran er svært begrenset. Myndighetene bryter menneskerettighetene, og hundrevis av politiske fanger sitter i fengsel Prest og salmedikter. Foreldre: Sogneprest Rolf Godwin Knudsen (1907-56) og Nina Lydersen (1913-95). Gift 1964 med Ragnhild Iden (5.10.1939-), datter av Martin Emil Iden (1896-1969) og Sigrid Søreide (1904-87). Børre Knudsen ble kjent som en av antiabort-prestene etter at han 1979-83 satte sitt sogneprestembete i Balsfjord inn på å få abortloven av 1978 dømt.

Olav arbeider særlig med opphavsrett, pengekravsrett, kontraktsrett, ytringsfrihet og medierett, samt alle sider ved IKT-rett. Olav Torvund har gitt ut flere bøker, blant annet Betalingsformidling i rettslig perspektiv (doktoravhandling, Tano 1993), Kontraktsregulering. IT-kontrakter (Tano Aschehoug 1997) og Pengekravsrett (Tano Aschehoug 1997) Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Anine Kierulf Har forfattet følgende artikler Ubetinget fengsel (ubetinget dom) er en straffereaksjon som innebærer at den domfelte må sone sin straff i fengsel.. Retten kan også bestemme at idømt fengselsstraff dels skal være betinget og dels ubetinget. Den ubetingede del kan ikke settes lavere enn 14 dager Lagt ut 17. januar 2012 av Ida Jackson, informasjonsrådgiver i SNL 2011-2014. For et fritt Internett. Wikipedia på engelsk er stengt i morgen. Du kan EFF om hvorfor SOPA og PIPA skader ytringsfriheten; WordPress om hvorfor de skriver sitt første politiske innlegg om SOPA og PIPA; Om SOPA.

Ytringsfriheten ekstra viktig n Det var noen av dem involvert i utvidelsen i SNL også, og det står dem ikke til ære. Det er venstresiden som skal ha det meste av æren for den ytringsfriheten vi har. Det er en av flere grunner til at jeg alltid har stemt den veien Ytringsfriheten gir oss blant annet en grunnlovsfestet rett til kritikk. Men det betyr ikke at alt kan, eller bør, kritiseres. Mediesamfunnet Ytringsfriheten bør være total sa Anine Kierulf på et seminar under Arendalsuka 2018. For da blir du gitt muligheten til å kunne ta til motmæle i saker som angår deg. Anine Kierulf er fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, NIM. Hennes fagfelt er konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet Ytringsfriheten står sterkt. Offentlige ytringer kan også i noen tilfeller være illojale. Her er imidlertid grensene vanskelig å trekke opp på generelt grunnlag. - Ytringsfriheten står sterkt, og en arbeidsgiver må finne seg i normale ytringer som ikke direkte skader virksomheten I løpet av dei to siste vekene har 1,8 millionar unike brukarar vore innom SNL.no, mot 1,5 mill. i den same perioden i fjor. Unike brukarar per dag, 2020 (blå) samanlikna med 2019 (oransje). På det meste har vi hatt 5500 brukarar per sekund innom SNL.no, mest på dagtid mellom 10 og 13

Vox Publica | ekko - Vox Publica

I januar 2015 ble Charlie Hebdo angrepet igjen. 12 personer ble drept i redaksjonslokalene. 14. februar 2015 ble en mann skutt og drept på debattmøte om blasfemi og ytringsfrihet i København. Dagen etter ble en vakt ved en synagoge skutt og drept av samme gjerningsmann. Kilde: Snl.n ISSN 2464-1502: Norsk biografisk leksikon, nbl.snl.no Les om kva ISSN-nummer er i Store norske leksikon . Lagt ut 7. september 2015 27. august 2020 av Kjell Olav Hovde , redaktør i SNL Livskvalitet omfatter både subjektive og objektive sider ved livet: Den subjektive livskvaliteten handler om hvordan livet oppleves for den enkelte og omfatter både positive følelser som ro og glede og positive vurderinger som livstilfredshet SVAR: Hei! Det er mange bivirkninger av å snuse. Nikotinet i tobakksprodukter er sterkt avhengighetsskapende. Snus virker irriterende på munnens slimhinne, og ved langvarig bruk oppstår det ofte..

Voltaire - Store norske leksiko

Fredag 13. mars vedtok NFFO å bevilge en halv million kroner til norske, faglitterære forfattere som blir rammet av avlyste oppdrag på grunn av korona. NFFO-medlemmer ble invitert til å melde seg som skribenter, og responsen har vært veldig god, forteller sjefredaktør Erik Bolstad i Store norske leksikon (SNL). - Så snart beskjeden kom fra NFFO om tildeling av 500 000 kroner fredag. BEIJING (NRK): Hva gjør du når skolens mektige bølle står der, midt i skolegården, og advarer deg om at du ikke får være med en av dine gamle venner. Bøllen misliker denne vennen, og.

Bergen internasjonale filmfestival - Vox Publica

Store norske leksiko

oleb2 2020-10-02 21:44:56. jeda, det er hjelp til MOD om å fjerne ord eller koblinger som er feil Stortinget har et bredt internasjonalt engasjement. Gjennom besøk, interparlamentarisk samarbeid og dialog med en rekke aktører er stortingsrepresentantene aktive på den internasjonale arenaen Ukens medienyheter: Gravejournalistikk, valgkamp og ytringsfrihet Det internasjonale journalistnettverket ICIJ har gitt Aftenposten tilgang til lekkede dokumenter om storbankers mistenkelige transaksjoner. Nyhetsbildet på sosiale medier avgjøres av algoritmer og Facebooks ytringsfrihetspanel starter opp neste måned «Velforstandige Ord» På 1800-tallet hadde prestene stor grad av ytringsfrihet - selv om «Anden bog» i Kong Christian Vs Norske Lov av 1687, som helt til 1996 var en del av kirkeretten, innskjerpet at prestene «skulle ej heller sige, hvad dennem selv lyster; Men hvad der hører til Sagen skulle de paaminde med klare og velforstandige Ord»

Altinn - Arbeidstakers ytringsfrihet, varslingsrett og

Dette er blant annet retten til ytringsfrihet, forbud mot tortur og og forbud mot diskriminering. Konvensjonen er direkte basert på FNs universelle menneskerettserklæring fra 1948, hvor fagfolk med mange ulike bakgrunner samlet seg og utarbeidet en liste over rettigheter som skulle gjelde alle individer over hele verden Ung.no er et nettsted med offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter. Målgruppen er dere mellom 13 og 20 år Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. John Christian Elden Har forfattet følgende artikler

Ytringsfrihet.n

Strafferett, bruke om rettsreglene som gjelder for lovbrudd og om den delen av rettsvitenskapen som behandler dette emnet.I straffeloven og i strafferettsvitenskapen skjelner man gjerne mellom strafferettens alminnelige del, som omhandler rettsregler felles for alle straffbare handlinger, og den spesielle del, som behandler de enkelte lovbrudd Et grunnleggende prinsipp i et arbeidsforhold er nettopp lojalitet. Dette gjelder både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Arbeidstaker har en særlig lojalitetsplikt i arbeidsforholdet med arbeidsgiver Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet. 1. Pressens samfunnsrolle 1.1. Ytringsfrihet. Zeshan Shakar er vinneren av Tarjei Vesaas' Debutantpris. Om hans debutroman Tante Ulrikkes vei skriver Det litterære Råd blant annet at forfatteren setter ulike språkpraksiser opp mot hverandre for å vise personenes ulike perspektiv. Shakar sier at han med hånda på hjertet kan si at han ikke kan huske å blitt så glad for noe - ja, med unntak av å bli pappa, selvsagt

Ytringsfrihet og ytringsansvar - Dagblade

Interesseorganisasjoner er en fellesbetegnelse på en rekke ulike typer organisasjoner som arbeider for sine medlemmers interesser. En del av dem, som fagforbund og næringsorganisasjoner, har blant annet til formål å arbeide for medlemmenes økonomiske interesser.Huseiernes Landsforbund og Norsk Elbilforening er andre eksempler på organisasjoner som er basert på medlemmenes økonomiske. Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artikler som er mye brukt i skoleverket er tilrettelagt for skoleelever. Her er en oversikt over de viktigste skoletilpassede artiklene knyttet til valget 2013. Bokbombe fra pølsefabrikken. Trine Skei Grandes nye bok rammer både Sylvi Listhaug, Frp og Abid Raja. Likevel er det nok Erna Solberg som kommer dårligst ut av det på sikt

Ytringsfrihetens begrensninger - Aftenposte

Innlegg om Den amerikanske uavhengighetserklæringen skrevet av esalen. Jeg fortsetter å legge ut skriv til forelesninger i historie. De er ment som utgangspunkt å snakke rundt, eller som erstatning for elever som ikke tar notater Erik Bolstad (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Oddmund Løkensgard Hoel (HVL) for artikkelen bondeungdomslag. rundt 3 timer siden bevegelse - kultur og samfunn: oppdatert av Andreas Tjernshaugen (SNL) 1 dag side Ytringsfrihet i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester for å bedre imaget sitt. Samtidig fortsetter forfølgelsene, torturen og halshuggingene. Amnesty jobber for å vise hva som egentlig foregår i landet. Les mer. Les mer Mot hatefulle ytringer på nett. Bilde. Stopp netthets. Anbefalt litteratur. Øivin Davidsen, Matthias Conrad Peterson: en forgrunnsskikkelse i konstitusjonskampen og i den norske presses historie, Oslo 1950 Aina Nøding, Ellen Krefting & Mona Ringvej, En pokkers Skrivesyge: 1700-tallets dansk-norske tidsskrifter mellom sensur og ytringsfrihet, Oslo 2014 Mona Ringvej, «Matthias Conrad Peterson (1761-1833)», i Martin Eide (red.

Mange land i verden sier at de er demokratiske, men det som kjennetegner et fullverdig demokrati er frie valg, ytringsfrihet, en uavhengig domstol og individuelle rettigheter. Maktfordelingsprinsippet. Thorsen, Dag Einar: radikal i Store norske leksikon på snl.no Fra SNL; glasnost. Glasnost er en Informasjonsfrihet er en forlengelse av ytringsfriheten, og innebærer retten til å høre andres ytringer, eller å få innsyn i informasjon kilden frivillig gir fra seg. Talefrihet. Talefrihet er frihet til å uttale seg og å fremme egne synspunkter Ytringsfrihet er en rettighet som alle i kraft av å være menneske besitter. I Norge er ytrings-friheten rettslig forankret i Grunnloven og i internasjonale konvensjoner Norge er bundet av.1 Eventuelle begrensninger i ytringsfriheten må begrunnes. Ved å benytte seg av ytringsfrihete Derfor reagerer muslimer på Muhammed-karikaturer. Norske muslimer mener angrepet mot Charlie Hebdo i Paris ikke kan forsvares med at det etter islamsk tro er galt å tegne profeten Muhammed ‎En podkast av Caroline Nesbø Baker og Even A. Røed. Det viktigste i samfunnsfag, etter vår mening, er å kunne få kunnskap, begreper og ferdigheter til å selv kunne forstå, diskutere og undersøke det som skjer med oss og rundt oss, i samfunnet. Målet er engasjerte samfunnsborgere, og da bør faget en

 • Pbl 26 1.
 • Sko åsane senter.
 • Dancing queen chords piano.
 • Somalisk religion.
 • Elkjøp oslo sentrum.
 • Prismatch app.
 • Historien om poseidon.
 • Who helsebegrep.
 • Gullruten 2017 billetter.
 • Gullruten 2017 billetter.
 • Hvorfor får man munnskold.
 • Battle for azeroth beta.
 • Photo museum stockholm.
 • Flyplass porto.
 • Star wars bild 3 teilig.
 • Camp david schuhe 2015.
 • Alvin and the chipmunks 123movies.
 • Samsung kjøleskap bråker.
 • Utflukter island.
 • Pdt time now.
 • Ground zero facts.
 • Tommy hilfiger dam.
 • Courtyard gelsenkirchen gelsenkirchen.
 • Min mamma en gi og få tilbake bok.
 • Nike schuhe damen amazon.
 • Tikka t3 supervarmint.
 • Hvem har søkt på meg.
 • Ntnu gjøvik årsstudium.
 • Haukeliseter yr.
 • Chronograf influx.
 • Fakta om bjørn for barn.
 • Harry potter og ildbegeret rollebesetning.
 • Fjærjakke.
 • Leveregler i jødedommen.
 • Corvette c7 grand sport.
 • Indirecte communicatie betekenis.
 • Føler man må tisse hele tiden mann.
 • Katzenpilz hausmittel.
 • Kdw neumünster.
 • Hunden skjelver i bakparten.
 • Steamdb infp.