Home

Sensitive personopplysninger på e post

GDPR - risiko ved å sende personopplysninger på e-post

 1. Spørsmålet er hvordan bedriften sender personopplysningene på en mest mulig sikker måte og i samsvar med personvernreglene. Datatilsynet er ikke positive til å sende personopplysninger over e-post, og spesielt ikke fødselsnummer (11 siffer). Dette fordi e-post er en «åpen» løsning og faren for feilsendelse i tillegg er stor
 2. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post og fødselsnummer.Et bilde regnes som en personopplysning dersom personer kan gjenkjennes, og lydopptak kan være personopplysninger selv om ingen navn blir nevnt i innspillingen
 3. e kunder på e-post dersom kundene samtykker til det? Det er ikke mulig for kunden å samtykke seg bort fra reglene om informasjonssikkerhet. En virksomhet er pålagt å sikre personopplysninger tilstrekkelig
 4. ner Gauslaa om. Fødselsnummer ikke sensitivt Da Infotjenester nylig testet våre lesere i en uhøytidelig personvern-quiz, fikk deltakerne spørsmål om hvilke av følgende personopplysninger som ikke er sensitive: Helseopplysninger, fødselsnummer, fagforeningsmedlemskap eller.
 5. Også en annen, liten kommune i Hordaland har sendt sensitive personopplysninger på usikret e-post. Innehaver bistår i en sak og ba om innsyn i saksdokumenter. Det kom en rekke dokumenter på e-post. Blant disse dokumentene er en søknad fra en person der det vesentlige av opplysningene i søknaden er helseopplysninger

Personopplysninger Datatilsyne

Ja, ved overføring av sensitive personopplysninger skal overføringen normalt krypteres. Når det gjelder lagring av sensitiv e-post, må denne lagres kryptert inntil den hentes inn på den delen av informasjonssystemet som er egnet for behandling av sensitive opplysninger. Les mer om krypterin Eigersund kommune har på generelt grunnlag foretatt en innskjerping i organisasjonen for oversendelse av sensitive personopplysninger på e-post og telefaks. Det ligger ikke noen konkret hendelse til grunn for innskjerpingen, men vi har erfart at det er nødvending å minne om regelverket med jevne. Når en virksomhet sender en e-post der flere e-postmottagere settes synlig i mottager- eller kopifeltet, vil det være en utlevering av personopplysninger til andre. Enhver behandling av personopplysninger, det vil altså også si utlevering av e-postadresser, krever et behandlingsgrunnlag for å være lovlig. Et eksempel på behandlingsgrunnlag kan være at du har gitt samtykke til utleveringen Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er ikke tillatt å starte eller videresende kjedebrev eller e-post med støtende, undertrykkende eller diskriminerende innhold. Ved planlagt fravær over lengre tid er det mitt ansvar å sørge for at meldinger til virksomheten ikke blir liggende uåpnet på min e-postkonto

Kan jeg sende personopplysninger på epost om kunden

Her er det snakk om det vi kanskje tenker på som typisk private opplysninger. Dette kalles gjerne sensitive eller særlige kategorier av personopplysninger. Eksempler på slike opplysninger er en persons rasemessige eller etniske bakgrunn, politiske oppfatning, religion, filosofiske overbevisning eller medlemskap i fagforening Det mest typiske eksemplet på det er personnummeret vårt. Andre eksempler er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster og hodeform (for ansiktgjenkjenning). Loven skiller mellom vanlige og sensitive personopplysninger

All annen kommunikasjon som inneholder vanlige ikke-sensitive personopplysninger. Del på Facebook; Del på Twitter; Personvern. Ditt ansvar som tillitsvalgt Dette kan du fortsatt sende på vanlig e-post Slik bruker du verktøyene på udf.no Du må bruke trygge kanaler for sensitiv informasjon Hva er sensitive. Sensitive helse- og personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger bør derfor ikke sendes til oss via e-post Flere e-poster med sensitive personopplysninger om beboere på senteret ble sendt fra en privat e-postkonto til en ansatt ved Krisesenteret. Den ansatte som eide e-post-kontoen, anmeldte selv forholdet til politiet. Hun mente det ikke kunne være henne, siden hun oppholdt seg i en annen by da e-posten ble sendt fra en PC på Krisesenteret.

Opplysninger om enkeltansatte hos kunder eller leverandører er personopplysninger, selv om det ikke er enkeltpersonene selv som er kunde eller leverandør. En e-post eller et visittkort er eksempler på noe som nesten alltid vil inneholde personopplysninger Kreftregisterets forvalter sensitive helsedata. Som et sentralt helseregister, og i likhet med andre aktører i helsetjenesten, er vi underlagt strenge krav til informasjonssikkerhet, som blant annet skal sikre at sensitive personopplysninger ikke kommer på avveie. Med jevne mellomrom mottar vi imidlertid sensitiv informasjon på e-post Sensitive opplysninger krever i utgangspunktet konsesjon fra Datatilsynet for at man skal kunne behandle/lagre dette. En sykemelding i et ansettelsesforhold er å anse som sensitiv. Det innebærer at den ikke skal sendes pr. e-post og den skal heller ikke scannes/lagres elektronisk, hverken i skyen eller på egen PC § 10. Rådføringsplikt før behandling av særlige kategorier av personopplysninger for forskningsformål på grunnlag av samtykke § 11. Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser mv. § 12. Bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler § 12 a

Har du lagret sensitive opplysninger om ansatte

Eksempler på sensitive personopplysninger kan være: informasjon om studenters sykdom eller diagnoser; Elektroniske kontrolltiltak omfatter også, på visse vilkår, innsyn i ansatte eller studenters e-post, personlige lagringsområder, private datautstyr og internettbruk Vi svarer på innsynsbegjæringen innen én måned. Adresse: Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Torgarden 7485 Trondheim. Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post. Rett til sletting. I noen tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Det er ikke alle opplysninger du har rett til å. Sensitive personopplysninger er fortrolig eller strengt fortrolig informasjon. E-post internt i NTNU # Når du skriver en e-post så må du gjøre en vurdering før du trykker på Send knappen. Er informasjon Åpen, Intern, Fortrolig og Strengt fortrolig? Les denne veiledningen for å komme i gang. E-post til eksterne mottakere Forskrift om behandling av personopplysninger. gi dispensasjon fra de enkelte bestemmelsene i personvernforordningen og personopplysningsloven dersom stedlige forhold på Svalbard gjør det nødvendig. 0: Endret ved forskrift 12 mai 2020 nr. 997 Send en e-post til support@lovdata.n

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post normalt er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral Det følger av sikkerhetsinstruks 2.9 at sensitive personopplysninger skal ikke sendes ukryptert med e-post. Vurder Fødselsnumre skal ikke registreres hvis det ikke er helt nødvendig og skal ikke sendes med e-post uten kryptering eller deles på internett. Mer om temaet. Personvernkonsekvensvurdering - DPIA (Datatilsynet). Bruk av. Hvordan skal sensitive personopplysninger dokumenteres? Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger skal ikke lastes opp i nettsøknaden din, eller sendes på e-post. Du kan sende dem i posten eller levere dem personlig til seksjon for opptak ved campus Kongsberg, Porsgrunn eller Vestfold Sensitive personopplysninger lå åpent ute på internett Ved hjelp av et enkelt googlesøk, var det tirsdag denne uken mulig å få tilgang til samtaler mellom studenter og ansatte ved Noroff. Noroff - School of Technology and Digital Media tilbyr blant annet studier innen IT-sikkerhet Sensitive personopplysninger på avveie. En sensitiv e-post om en trygdemottakers økonomi ble ved en feil spredt til nærmere 1.500 ansatte i arbeids og velferdsetaten fredag

Sensitive personopplysninger sendes på usikret e-post

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. KMD gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til å ikke sende taushetsbelagte eller andre beskyttelsesverdige opplysninger via e-post e-post med sensitive personopplysninger som er sendt til feil person fødselsnummer som er sendt ukryptert pr. e-post eller gjort tilgjengelig åpent på nett; utstyr som er mistet (mobil, laptop, nettbrett, notater og lignende) feilutlevering eller feilpublisering feil i tilganger, utstyr eller programvare som kan svekke sikkerhete Hvis fødselsnummer skal sendes pr. e-post, skal e-posten krypteres. Hvordan e-post kan krypteres fremgår av NTNUs nettsider. 3.16 Bruk av e-post # I samsvar med Datatilsynets føringer skal følgende ikke sendes på e-post: taushetsbelagte eller sensitive personopplysninger; fødselsnummer personopplysninger om mange, f.eks. regneark, liste Noen personopplysninger er så beskyttelsesverdige/sensitive at de ikke skal sendes på vanlig, ukryptert e-post. Kravene til informasjonssikkerhet inkluderer også å sikre at personopplysningene sendes til riktig person. Sola kommune har derfor bestemt at de som ber om innsyn må logge på via ID-porten for å bruke innsynsbegjæringen

Hva er GDPR og hva betyr GDPR for din bedrift? - FrontCore

Kryptering Datatilsyne

E-post . Du har mulighet til å kontakte oss via e-post dersom du har generelle spørsmål til noe av det du leser om på våre nettsider. Dersom du sender en e-post til oss vil e-postadressen din og personopplysningene du inkluderer i e-posten lagres i tre måneder. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post Sensitive personopplysninger florerer i e-poster i Larvik kommune. - Folk sender alt for mange sensitive opplysninger via e-post. Det sier IT-sjef Terje Hasle i Larvik kommune til Østlandsposten Bruk av personopplysninger om andre Personopplysninger brukes i mange sammenhenger; for eksempel i studentoppgaver, undervisning, forskning, publisering og saksbehandling. Når du bruker personopplysninger har du ansvar for å sette deg inn reglene. Du skal også vurdere hvordan opplysningene skal sikres ut i fra hvilken verdi de har (konfidensialitet, integritet (riktighet) og tilgjengelighet)

Elektronisk overføring av sensitive personopplysninger

Ideelle sammenslutninger og stiftelser kan behandle sensitive personopplysninger innenfor rammen av sin virksomhet selv om behandlingen ikke oppfyller et av vilkårene i første ledd bokstav a - h. Kopier URL Del på Twitter Del på Facebook Del på LinkedIn Del på e-post Særlige kategorier (sensitive personopplysninger) Hva som er særlige kategorier (sensitive personopplysninger) defineres i EUs personvernforordning (GDPR). Bruk av e-post. Les mer om hva du må tenke på når du sender eller mottar epost i sikkerhetsinstruks 2-9 og nettsiden Om bruk av e-post ved OsloMet

All sensitiv dokumentasjon må sendes per post. Det skal ikke sendes med e-post eller lastes opp i søknaden. Sensitiv dokumentasjon inneholder personopplysninger om helseforhold, seksuelle forhold, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk, religiøs oppfatning, om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og/eller medlemskap i fagforeninger Dersom arbeidsgiveren mener at vilkårene for innsyn i e-post er oppfylt, må visse prosedyrer følges. Blant annet skal den ansatte varsles om innsynet. Når det gjelder personalmapper vil disse ofte inneholde opplysninger av svært personlig karakter (såkalte sensitive personopplysninger) Vi benytter blant annet e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder. Hvis vi skal sende særlige kategorier (sensitive) personopplysninger eller fødselsnummer (11 siffer) på e-post, krypterer vi informasjonen slik at uvedkommende ikke får tilgang til den Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at du har rett til privatliv og til å kunne bestemme over dine egne personopplysninger. Du skal selv kunne bestemme hvilke opplysninger om deg du vil dele, og med hvem. Når du blir født er det dine foresatte som bestemmer over personopplysningene og hvordan de brukes, men etterhvert som du blir eldre skal dine egne meninger om personvern.

Informasjonssikkerhet Datatilsyne

Behandling av mange personopplysninger øker risikoen. Behandling av omfattende personopplysninger om barn øker den potensielle risikoen for den enkeltes personvern. Ikke sensitive personopplysninger som en skole eller barnehage lagrer om en elev, kan samlet sett gi et omfattende og detaljert bilde av barnet gjennom et helt utdannelsesløp Når du har på plass en grunnleggende forståelse av personvernreglene, kan du gå videre til å kartlegge personopplysninger du behandler i bedriften din. Her må du se på alle personopplysninger i alle systemer, Ja takk, jeg vil gjerne ha sjekklisten og tips på e-post. Send inn. Rie Aleksandra Walle Skjemaet sendes til Domstoladministrasjonen (DA) som behandler begjæringer om innsyn i personopplysninger på vegne av Finnmarkskommisjonen. Innsynsbegjæringen skal besvares av DA innen én måned. Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Torgarden 7485 Trondheim. Vi gjør oppmerksom på at sensitive personopplysninger ikke bør sendes på e-post Privatperson. Dine saker, utbetalinger, meldinger, meldekort, aktivitetsplan, personopplysninger og flere tjeneste

Retningslinjer for Internett og E-post - Nettvett

Sikker e-post - Wiki - innsida

Hva er sensitive personopplysninger? - NH

 1. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det er derfor viktig at du ikke inkluderer slike opplysninger, for eksempel opplysninger om din helse, personnummer osv. i e-post til oss. Gi tilbakemelding på nettsidene . Du kan gi tilbakemeldinger på nettsidene via skjemaet «Fant du det du lette etter»
 2. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å sørge for at medlemmer mottar rett ytelse til rett tid i henhold til gjeldende regelverk. behandlingen av personopplysninger i forbindelse med krav om uførepensjon vil det også være nødvendig å behandle sensitive personopplysninger på e-post eller som sms
 3. Personopplysninger kan behandles på grunnlag av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e dersom det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål

Noroff lot sensitive personopplysninger ligge åpent på nett: − Ubehagelig og kjipt. Meldinger mellom ansatte og studenter ved høgskolen Noroff lå åpent tilgjengelig på nett NVEs medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert Vi innhenter personopplysninger fra deg når du kontakter oss via kundeservice, på e-post, telefon, eller på andre måter. Først og fremst innhenter vi de personopplysningene som kreves for å kunne besvare spørsmålene dine eller håndtere henvendelsen din. Det dreier seg om navn og bestillingsnummer Sensitive personopplysninger (GDPR art 9 og 10 «særlige kategorier av personopplysninger» og «straffedommer og lovovertredelse») er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforening

Sensitive personopplysninger som kan lagres i Nettskjema Vi har vurdert det slik at det er lov å samle inn data i Nettskjema for to datatyper av sensitive personopplysninger. Dette er direkte eller indirekte informasjon om fagforeningstilhøring og informasjon om allergier i forbindelse med påmelding til arrangementer som har matservering personopplysninger om medlemmet enn nødvendig for formålet. Etter avsluttet saksbehandling slettes opplysningene. Tillitsvalgte bør oppfordre medlemmet til å ta vare på relevant dokumentasjon. 3. Tillitsvalgte er ansvarlig for fortløpende sletting av dokumenter med personopplysninger lagret på eventuelt fellesområde (herunder e-post og.

Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak grunnlag av artikkel 6 nr. 1 skal bare utføres under en offentlig myndighets kontroll eller dersom behandlingen er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som sikrer nødvendige garantier for de registrertes rettigheter og friheter GDPR: Hvordan håndtere ustrukturerte sensitive personopplysninger Fullført 7. november 2019 Mer enn 18 måneder etter at GDPR ble implementert, sliter mange organisasjoner fortsatt med å etterleve de nye kravene, spesielt med tanke på ustrukturerte data Sikker e-post. Vi vil aldri be deg om å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer (11 siffer) på vanlig e-post. Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no og send oss en melding derfra. Da er du trygg på at informasjonen ikke kommer på avveie

Sensitive personopplysninger. Noen ganger kan det være uklart hva som er offentlig informasjon og hva som kan/skal unntas fra offentlighet, eller det kan være tvil om hva som er sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger er ifølge Personopplysningslovens §2-8 opplysninger om: a. Rasemessig eller etnisk bakgrunn. b Vedtaksbrev, helseopplysningar og annan sensitiv informasjon kan etter Lov om behandling av personopplysninger ikkje sendast på vanleg e-post.; Både utgåande og innkomande e-post kan og bør. Personvern hos Østfold Inkasso AS Informasjonen du finner på denne siden forklarer hvordan Østfold Inkasso AS samler inn, benytter og lagrer opplysninger. Vi skiller her mellom hvordan vår nettløsning samler inn opplysninger og lagrer statistikker (1) OG hvordan vi i vårt daglige virke innhenter og behandler kundeopplysninger (2). Østfold Inkasso AS behandler personopplysninger i.

Hva er personopplysninger og sensitiv informasjon

 1. Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Bilgaarden AS. Dette er personopplysninger som siktelser, I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Bilgaarden AS mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Bilgaarden AS pågår
 2. Du kan kontakte personvernombudet i UNE ved å sende e-post til personvernombud@une.no. Av hensyn til personvernet ditt må du ikke sende sensitive personopplysninger på e-post. Dersom du vil sende en henvendelse til personvernombudet, kan du sende post til: Utlendingsnemnda Postboks 2108 Vika 0125 Oslo. Merk konvolutten «UNEs personvernombud
 3. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Statens sivilrettsforvaltning gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Vi skanner for øvrig all inn og utgående e-post for virus og skadevare
 4. Ved en feil la sykehuset UNN ut personopplysninger i 95 taushetsbelagte saker på internett. Opplysningene ble liggende i nesten to døgn. Datatilsynet sier hendelsen er alvorlig
Personvernerklæring

Dette kan du fortsatt sende på vanlig e-post

 1. Direkte identifikatorer kan være for eksempel navn, fødselsnummer, e-post- og boligadresse. Indirekte identifikatorer er for eksempel kjønn og alder. Hvis slike opplysninger kommer på avveie, kan det få konsekvenser for den det gjelder. Sensitive personopplysninger er data som for eksempel rulleblad, helsedata og religiøs tilknytning
 2. Som arbeidsgiver må du gjennomgå medarbeiderens personalmappe og slette all unødvendig informasjon. Sletting av personopplysninger skal som nevnt, utføres innen rimelig tid etter at arbeidsforholdet er opphørt. Makulering av sensitive dokumenter i papirform må gjøres på en slik måte at det ikke er mulig å rekonstruere informasjonen
 3. personopplysninger (32) informasjonssikkerhet (28) sensitiv informasjon (20) personvern (14) Datasletting (9) Sikkerhetsmakulering (9) id-tyveri (9) internkontroll (9) sikker datasletting (8) Destruksjon (7) digitale lagringsmedier (7) sensitive data (7) Hacking (5) personopplysningsloven (5) Regler (4) dokumenter på avveie (4.
 4. Sensitiv informasjon skal ikke deles på e-post til kontaktpersoner. Vi samler inn personopplysninger knyttet til påmelding for ulike aktiviteter. Dette er opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre avtalen med deg (GDPR art. 6.1b)
 5. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Det gjøres oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Det oppfordres derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral
 6. Andre eksempler på personopplysninger er navn, kallenavn, alder, fødselsdato, fødested, kjønn, høyde, En e-post eller et visittkort er eksempler på noe som nesten alltid vil inneholde personopplysninger. Også bedrifter som behandler sensitive personopplysninger i stor skala må ha personvernombud
 7. Sensitive personopplysninger er opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger

Personvernerklæring - Helsedirektorate

For personopplysninger som ikke kan regnes som sensitive, sml. personopplysningsloven § 9, jf. § 2 nr. 8, antar vi at villkåret i personopplysningsloven § 8 bokstav d eller e som utgangspunkt kan gi adgang til offentliggjøring i slike tilfeller Sensitive personopplysninger lå åpent UNNs nettside Teknisk og menneskelig svikt førte til at personopplysninger om 30 pasienter og 65 ansatte ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ble lagt ut åpent sykehusets nettside, sier administrerende direktør Anita Schumacher Det sendes ikke sensitive personopplysninger med e-post. Mottatte e-post som inneholder sensitive personopplysninger skal ikke distribueres videre, men tas ut av e-postsystemet og journalføres på vanlig måte Legelistens behandling av sensitive personopplysninger som skjer ved at tjenesten ber om eller lagrer e-postadressen til pasienter som gir vurderinger av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten, mangler behandlingsgrunnlag og må derfor opphøre. Sensitive personopplysninger som allerede er samlet inn på denne måten, må slettes

Selvangivelse 2011: Altinn har aldri lekket sensitive

Personopplysninger opprettet av SAS basert på dataanalyse; Poengsaldo, antall poeng opptjent årlig, utløpsdatoer, informasjon om merkesamarbeid; Opplysninger som behandles av partnere. Navn, adresse, telefonnummer, e-post, medlemsnivå. Hvor SAS lagrer personopplysninger Det har vært stort fokus på personvern innen helsevesenet siden GDPR ble innført i midten av 2018, og kravene til hvordan vi behandler og sikrer personopplysninger er strenge. Men, uansett hvor godt man sikrer og hvor gode forhåndsregler man har, så kan uhellet komme. Og hva skal du egentlig gjøre ved sikkerhetsbrudd hvor personopplysninger kan ha kommet på avveie Sensitive personopplysninger lå åpent på UNNs nettside Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) la personopplysninger som navn og fødselsnummer til pasienter og ansatte ut på internett. Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø E-post. Tryg benytter e-post i kommunikasjonen med våre kunder. Vi vil ikke sende e-post som ikke er tilfredsstillende sikret mot innsyn fra uvedkommende (kryptert), med mindre du har samtykket i at e-posten sendes ukryptert. Hvis e-posten inneholder sensitive personopplysninger (for eksempel helseopplysninger), vil e-posten alltid sendes. 2. Hvordan samler vi inn personopplysninger og på hvilket grunnlag E-reseptbestilling Informasjonen du legger inn via e-reseptskjemaet på https://eresept.sykehusapotekene.no behandles som sensitive personopplysninger. Informasjonen behandles i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek, og i samsvar med øvrig personvernlovgivning

Personopplysninger Opplysninger som kan knyttes til en person: navn, fødselsnummer bilde, video og lydopptak logg fra bruk av adgangskort informasjon fra en kilde blodprøver googlesøk på person Personopplysninger kan deles i tre grupper: Direkte identifiserbare opplysninger. Kan enkelt knyttes til en bestemt person, som navn, adresse og fødselsnummer Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. De ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner

Behandler sensitiv informasjon, kan ikke sende e-post

 1. Hva som registreres når du kontakter oss på e-post Når du sender oss e-post, vil din henvendelse bli behandlet i vårt saksbehandlingssystem og slettet når din henvendelse er behandlet ferdig
 2. Sensitive personopplysninger på avveie. (Stavanger Aftenblad - 23.9.2006) - En sensitiv e-post om en trygdemottakers økonomi ble ved en feil spredt til nærmere 1.500 ansatte i arbeids og velferdsetaten fredag. Skilsmissepapirer lagt ut på nett. (VG 29.08.2006)
 3. dre det er særlig grunn til å oppbevare disse etter sakens avslutning. Alle dokumenter slettes uansett 10 år etter sakens avslutning. VI E-post og telefon. Langseth Advokatfirma DA benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å ivareta forsikringskundenes interesser
 4. Innsyn i personopplysninger (GDPR) Virksomhetene kan bruke registeret for å sende ut servicemeldinger på sms eller e-post, Ikke send sensitive opplysninger om deg selv og din elektroniske ID på e-post. Nettprat. Chat. Snakk direkte med oss (kun tilgjengelig i åpningstiden

Hva er personopplysninger? Personvern og GDP

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Behandlingsgrunnlag Vi tar kun kontakt basert på legitim interesse og informasjon som du frivillig gir oss 12.1 E-post og telefon Bjørnson benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet og i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare. Bjørnson sender ikke sensitive personopplysninger med e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert Sensitive personopplysninger skal ikke sendes via e-post. Vi gjør oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert, og oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) loggføres i vårt mobilsentralbord i en. Tommelfingerregelen er at så lite som mulig av personopplysninger skal stå i teksten i bestillingen. Publisert 5. des. 2017 13:39 - Sist endret 22. mai 2018 09:40 Del på e-post

Kreftregisteret fraråder at helseopplysninger sendes på e-post

Vi behandler ikke personopplysninger knyttet til din helse eller andre særlige kategorier (sensitive) personopplysninger Alle mottakere av våre nyhetsbrev kan enkelt melde seg av ved å benytte lenken inkludert i hver e-post. benytter vi også informasjonskapsler utstedt av tredjepart. Vi utleverer ikke personopplysninger på. Personopplysninger på avveie. En sensitiv e-post om en trygdemottakers økonomi ble ved en feil spredt til nærmere 1.500 ansatte i arbeids og velferdsetaten fredag behandles på en måte som minimerer risikoen for at uvedkommende får innsyn i dette. Med elektroniske dokumenter menes personopplysninger på e-post, lokal maskin, dropbox o.l. For å behandle slike elektroniske dokumenter i tråd med regelverket, må adgangen til dem alltid være beskyttet av passord som kun er kjent for den tillitsvalgte

Dommen | E-post eller anke? - Den lille mannKan Tilfeldig Forhold Bli Alvorligpettämissivusto KangasalaKontakt oss - Sykehuset Innlandet

I tillegg har man særlige kategorier (sensitive) personopplysninger som omhandler rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons. Medarbeidere som jobber med særlige kategorier (sensitive) personopplysninger, ansatte i IT, arkivansatte, systemeiere og systemforvaltere bør gjennomføre modulene 1,2,3,4,5,6,8. Ledere på alle nivå bør gjennomføre alle moduler. Praktisk informasjon. Kompetanseprogrammet er tilgjengelig i KS Læring (www.kslaring.no) Behandling av sensitive personopplysninger vil i de fleste tilfeller være basert på at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav f Både NHO og NHO Luftfart er underlagt Lov om personopplysninger. NHO Luftfart har derfor utarbeidet en egen personvernerklæring som har til formål å omfatte alle opplysninger registrert av NHO Luftfart. Behandlingen av felles data for NHO og NHO Luftfart er også beskrevet i en egen erklæring, som finnes på www.nho.no Personopplysninger arkiveres og behandles konfidensielt, i overensstemmelse med og i henhold til gjeldende norsk lovgivning og GIEKs interne retningslinjer for behandling av personopplysninger, og med de samtykker du som kunde gir oss når du avgir korrupsjonserklæring, aksepterer informasjonskapsler eller melder deg på våre nyhetsbrev eller andre tjenester Databehandling. Alle personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt. Dataene lagres kryptert og trygt i UiBs løsning for sikker behandling av sensitive personopplysninger i forskning, 'SAFE'. SAFE bygger på «Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenestene» og sikrer at informasjonssikkerheten med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.

 • Immobilien göppingen privat.
 • Pack som slödder.
 • Airdrop på ipad 2.
 • Singel ferie 2018.
 • Gresskarsuppe med sopp.
 • Stavekontroll iphone.
 • Undervisningsopplegg historie ungdomsskolen.
 • Bemannet omsorgsbolig fredrikstad.
 • Les miserables anmeldelse.
 • Operasjon gomorrah.
 • Mål på grillhytte.
 • Unwetterwarnung erfurt.
 • Y al final.
 • Cool emoji copy and paste.
 • Hennesee live am see 2018.
 • Rosegull øyenskygge.
 • Seloten bok.
 • Pilotfrue forum.
 • Indianere wikipedia.
 • Hypertension.
 • Mynnar i donau olt.
 • Retriever nyheter.
 • Indirecte communicatie betekenis.
 • Karate ettlingen.
 • Helgelandskysten tips.
 • Akutt synstap.
 • Våkner for tidlig på morgenen.
 • Longan fruit.
 • H1 pære.
 • Hvem er karen marie ellefsen gift med.
 • Drikkepakker rccl.
 • Avsändare engelska.
 • Når kan man søke videregående skole 2017.
 • Alene tv2 deltakere.
 • Reveenka film.
 • Bjørn borg boxer sport.
 • Nike tights junior.
 • Diamantwire pris.
 • Hva er bearbeidet kjøtt.
 • Jodel nach # suchen.
 • Bild in gleiche teile schneiden.