Home

Folkehelseprofil norge

Finn folkehelseprofil og flere tall . Last ned folkehelseprofil for kommuner og bydeler. 2020-profilene for fylkene publiseres i slutten av mars. I tillegg til indikatorene på side 4 i folkehelseprofilen 2020, Lavere dødelighet i Norge for noen sykdommer under pandemie Folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler, tilgang til statistikkbanker, veiledninger og artikler Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig. Du finner også en kortversjon på engelsk og norsk Folkehelseprofil Folkehelseprofil. Oppvekstprofil Oppvekstprofil. År. Målform. Bokmål Nynorsk. Søk etter fylke, kommune eller bydel: Eller velg fra listen: Tøm alle felter.

Folkehelseloven fastsetter at folkehelse er et ansvar i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren, og på alle forvaltningsnivåer, dvs. kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter. Loven gir hjemmel til å fastsette krav til virksomheter om forhold med betydning for befolkningens helse (miljørettet helsevern), og gi kommuner virkemidler som for eksempel stansing og retting mv. overfor. Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse. Begrepet brukes på litt ulikt vis på folkemunne, i faglitteraturen og i statlige føringer. Til hjelp i ditt planarbeidvil viher løfte fremnoen definisjoner og. Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Norge skal etablere et ambulansefly for høy-risiko smittepasienter i EU Nyhet 06.10.2020; Risikogruppen får dekket influensavaksinen under egenandelstaket Nyhet 21.09.2020; Norge deltar i Covax-samarbeidet sammen med EU Nyhet 18.09.202

Folkehelseprofiler for 2020 er publisert - FH

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2012 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 5, § 8, § 21 og § 25 og lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-11. Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1740, 11 mai 2018 nr. 724 som endret ved forskrift 23 okt 2018 nr. 1603 I Folkehelsemeldinga presenterer regjeringa den samla innsatsen for å fremje betre folkehelse og god livskvalitet i befolkninga. Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, og noko av formålet med denne meldinga er å samle og gjere greie for arbeidet i ulik..

Vi har i Framsikt innhentet indikatorer fra folkehelseprofil, levert av folkehelseinstituttet, og disse kan brukes i et oversiktsdokument for folkehelse. I tillegg har vi flere relevante KOSTRA-, IMDi- og skoleportindikatorer som kan benyttes. Befolkningsutvikling med historikk og prognose kan også være aktuelt å inkludere Helse og trivsel for alle - vårt felles ansvar. Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - fullversjon (PDF 3,7MB) Se Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - kortversjon (PDF 0,7MB

Folkehelseprofil. Hvert år utarbeides det en folkehelseprofil for kommunene i Norge. Folkehelseprofilen skal hjelpe kommunene med å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og faktorer som påvirker denne. Les mer om folkehelse-arbeidet i Elverum kommune. Folkehelseprofilen for Elverum kommune 2018-2021 Folkehelseprofil for Innlandet. Folkehelseprofilene 2020 for fylkene er nå tilgjengelig. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn. Kirsti Hovde Tall i Norgeshelsa statistikkbank er grunnlaget for profilene, og er oppdatert bakover i tid med den nye fylkesinndelingen som gjelder fra 1. januar 2020.. Folkehelseprofiler for kommuner og bydeler 2020 ble publisert tidligere i mars

Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder; Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel; Vi skal skape et samfunn som fremmer helse for hele befolkningen og reduserer sosiale helseforskjeller; Gjeldende folkehelselov er den første folkehelseloven i Norge. Den trådte i kraft 1.januar 2012 Oppvekst og levekår i Halden: Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G Fattigdomsproblemer blant personer 16 år og over. Prosent Publisert 11. april 2019; 2018; Økonomisk romslighet og betalingsvansker: Bor i en husholdning som har vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møte

Folkehelseprofil for Nes 2018. Ny folkehelseprofil for Nes ble publisert av Folkehelseinstituttet i februar. Folkehelseinstituttet utgir årlig Folkehelseprofiler for alle landets kommuner. De er et bidrag til kommunenes arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om. Folkehelse er helsetilstanden i en avgrenset befolkning, et land eller en region. Folkehelsen er noe annet og mer enn summen av de enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. Det er vanskelig å finne enkle, entydige og bredt aksepterte kriterier for vurdering av folkehelsen I tillegg viser årets folkehelseprofil tall på antall skjenkesteder og skjenkeslutt i kommunene/bydelene. Det er utarbeidet egen profil for 422 kommuner i Norge (pr. 1.jan 2018). I tillegg er det publisert profiler for bydeler i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Tema for 2018-profilene er alkohol og andre rusmidler Folkehelseprofil for 0417 Stange, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 20317 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,98 0,43 0,85 prosent 2 Personer som bor alene, 45 år + 24,0 26,5 25,3 prosent 3 Valgdeltakelse, 2017 80 77 78 prosen Folkehelseinstituttet presenterer hvert år en folkehelseprofil for kommunene i Norge. Her kan du laste ned oppdaterte folkehelseprofiler for Stavanger kommune som helhet, og for de enkelte bydelene. Tilskuddsordning for folkehelsetiltak

Vi står overfor store nasjonale helseutfordringer når 50-70 prosent av den voksne befolkningen i Norge er overvektige eller har fedme. Folkehelsearbeidet er derfor viktigere nå enn noen gang. Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse FOLKEHELSEPROFIL 2020 Folkehelseprofil for 3040 Nesbyen, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019: 3315 1. Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer,. Oversikt » Folkehelse » Folkehelseprofil. Om folkehelse. (Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G). Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået

Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Legevakt: 116117. Teknisk vakt : 90 04 97 60. Ørsta legesenter: 70 04 80 50 Ørsta helsestasjon: 70 04 98 60 NAV: 55 55 33 3 FOLKEHELSEPROFIL 2018 Skien til i 00 2018 p' s Noen trekk Ved kommunens folkehelse va data a Befolkning I 45 og 81 også i 60 av og Miljø Skole i ikke d. 12 12 Helse og sykdom 2017 NETTPUBLIKASJON Helsetilstanden i Norge (Folkehelserapporten) Artiklene under Helsetilstanden i Norge bygger på Folkehelserapporten 2014 Folkehelseprofil for 0633 Nore og Uvdal, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 2530 1. Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i befolkningen kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å minske sosial ulikhet i helse. Kommunen har flere virkemidler, spesielt når de Helse er ikke bare fravær av sykdom. Med helse menes både fravær av sykdom og positive aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet. Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen. Folkehelse kan defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen

Folkehelseprofil for 0105 Sarpsborg, 2015. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2014: 54059 1. Nabolag og fritidsaktiviteter Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolkning 1 Befolkningsvekst 0,68 1,1 1,1 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 22 22 prosen Om helsesykepleierutdanning med folkehelseprofil. Studiet for sykepleiere som arbeider eller ønsker å arbeide innenfor området helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. NTNU i Ålesund har 40 faste studieplasser til utdanningen. Du kan også søke innpass i mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter fullført utdanning. Opptak. FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0101 Halden, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 30544 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,71 0,93 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 26,4 24,9 25,3 prosen Meld. St. 19 (2018 - 2019) Melding til Stortinget Meld. St. 19 (2018 -2019) Folkehelsemeldinga Gode liv i eit trygt samfunn Folkehelsemelding

Norge. I et internasjonalt perspektiv er Norge likevel et land med høy levestandard og livskvali-tet og liten ulikhet i levekår. Våre høye inntekter bygger på arbeidsinnsats og høy produktivitet. De er skapt gjennom innsats fra arbeidstakere og næringsliv og understøttet av konkurransebaserte markeder, bredt samarbeid mellom partene Gratis tilgang for helsepersonell til fagprosedyrer, kliniske oppslagsverk, retningslinjer, tidsskrifter, databaser og andre kunnskapsressurser Livskvalitet i Norge 2020. 7. oktober 2020. Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte mars 2020 en undersøkelse om livskvalitet i den norske befolkningen. Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper

Folkehelse i kommunene - FH

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen inkludert positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kunnskaildene kommunene skal benytte fremkommer i folkehelselovens § 5 a-c: opplysninger fra statlige myndigheter, kunnskap fra kommunens helse- og omsorgstjenester og lokalkunnskap om faktorer og utviklingstrekk som kan virke inn på befolkningens. FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0230 /¡UHQVNRJ, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 36368 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 3,5 1,6 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 22,5 22,1 25,3 prosen Folkehelseprofil 2020 - noen hovedtrekk De sosiale helseforskjellene i Norge øker og er større enn i flere europeiske land. Grunnleggende faktorer som påvirker ulikhet i helse er økonomi og arbeidsvilkår, oppvekst- og bomiljø, livsstil og bruk av tjenester FOLKEHELSEPROFIL 2020 Folkehelseprofil for 3025 Asker, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019: 93679 1. Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer, tillit til at kommunen tilbyr tjenester som v Utvidet folkehelseprofil for Haugesund De siste ti årene har andelen som får sykmelding og uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Økte helseproblemer i befolkningen kan ikke forklare dette. Årsakene til sykefravær og uførepensjon er vanskelige å fastslå

Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge - FH

 1. FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0216 Nesodden, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 18623 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 1,4 1,6 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 21,6 22,1 25,3 prosen
 2. FOLKEHELSEPROFIL 2020 Folkehelseprofil for 3020 Nordre Follo, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019: 58237 1. Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer,.
 3. FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 1130 Strand, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 12464 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,56 0,83 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 20,2 22,4 25,3 prosen
 4. Title: Kommune helseprofiler Created Date: 2/12/2018 3:26:49 P
 5. FOLKEHELSEPROFIL 2018 Folkehelseprofil for 06 Buskerud, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 279714 1. Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i Tema Indikator Fylke Norge Enhet (*) Periode(**) Befolk- ning 1 Befolkning over 80 år 4,4 4,2 prosent 201
 6. Asker ligger på folkehelsetoppen i Norge, Folkehelseprofil i Asker Folkehelseprofil for tidligere Asker, Røyken og Hurum kommuner. Kontaktperson for folkehelsearbeidet. Heidi Kristine Syrdahl Rustand Folkehelsekoordinator Mob: 975 37 848 Snakk med oss.

Home Page - Oppvekstprofiler - Folkehelseinstitutte

 1. Folkehelseprofil for Meløy 2020. Folkehelseprofil for Meløy 2019. Folkehelseprofil for Meløy 2018. Ungdata. Ungdataundersøkelsen gjennomføres hvert tredje år i Meløy. Undersøkelsen er elektronisk, og alle ungdomsskoleelever blir invitert til å delta. I mars 2019 gjennomførte Meløyskolen Ungdata for alle elevene på ungdomstrinnet
 2. nelige tider. I 1996 ble det funnet et godt bevart skjelett av en kvinne fra ca. 6500 f.Kr i nabokommunen Søgne
 3. husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. • Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået. FOLKEHELSEPROFIL 2019 Folkehelseprofil for 1106 Haugesund, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018: 37167 3
 4. Folkehelseprofil 2019 (Folkehelseinstituttet) 10 Om datakilder 11 Mer om kvantitative data 12 Mer om kvalitative data 13 Vi har tydelig sosial ulikhet i levevaner i Norge, særlig når det gjelder røyking. Dette forårsaker sosial ulikhet i helse. Individuelle forhold, men også en rekke strukturer påvirker.
 5. Folkehelseprofil Jevnaker kommune 2018 I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylke kan ha ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. For å se hele folkehelseprofilen se her. 0 2 4 6 8 10 12 1

«Folkehelsen i Norge er god. Levealderen i Norge er blant de høyeste i verden. Vi ser likevel at lav fysisk aktivitet, psykiske lidelser, usunt kosthold, overvekt, tobakk, og alkoholbruk fører til sykdom, redusert livskvalitet og for tidlig død. Vi har fortsatt store sosiale og regionale forskjeller i helse Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker post til kommunen. Besøksadresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Kommunenummer: 1579 Orgnr: 921133642 Kontonr: 3930 09 8644

Folkehelseloven - regjeringen

Folkehelse og folkehelsearbeid. Med begrepet folkehelse mener vi befolkningenshelsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, og beskytter mot helsetrusler.. Folkehelse i Lier Generelt god folkehelse, men ikke for all FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0821 %¡ 7HOHPDUN , 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 6101 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 2,1 0,31 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 26,1 26,0 25,3 prosen

Østlands-Posten - Forskjells-LarvikSykdomsmønster speiler levevaner, miljø og levekår - FHIBARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF - Home | Facebook

Hva er folkehelsearbeid? - PublicTemplate

Bydel Stovner er en grønn bydel lengst nord i Oslo med grense til Nittedal, Lillestrøm og Lørenskog. Vi har 33.000 innbyggere i vår bydel FOLKEHELSEPROFIL 2012 Folkehelseprofil for 1721 Verdal, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011: 14334 1. Sosial ulikhet i helse uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 Skolemiljø og utdannin

Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet - Helsedirektorate

gjennomsnittet i Norge, har denne lønnsomheten vært under gjennomsnittet etter 2008. Også gjennomsnittslønnen for personer bosatt i Sandefjord ligger under landsgjennomsnittet. Negativ ut-vikling i lønnsomhet og lønnsvekst innebærer totalt sett en svak utvikling i verdiskapningen i næringslivet i Sandefjord FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0239 Hurdal, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 2837 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 3,1 1,6 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 25,0 22,1 25,3 prosen 1991. 2. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008-2009. Oslo: Hdir; 2009. 3. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Hdir; 2012. Figur 4. Overvekt inkludert fedme blant menn, målt ved sesjon Folkehelseprofil for 0417 Stange, januar 2013

Innvandrarar har kome til Norge på grunn av arbeid, gjennom familie, som flyktningar eller for å ta utdanning. I 2018 var arbeid den viktigaste innvandringsgrunnen. (Folkehelseprofil for Kinn kommune 2020). i Boksen: Førekomst av fedme hos voksne aukar FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 1624 Rissa, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 6644 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst -0,48 1,1 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 24,8 25,1 25,3 prosen 4. november 2020 Prosjektleiar - UNESCO Setesdal. Agder fylkeskommune ser no etter prosjektleiar til oppfølging av UNESCO Setesedal for ein 3-årsperiode

Folkehelse - regjeringen

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk i Harstad om å være ekstra forsiktige. Byen har smitte som er over landsgjennomsnittet, og Solberg ber folk om å dra til andre byer for å handle. Midt i livet, midt i matfatet - Nedtelling serverer jaktprat, misunnelse, rygghaill, frustrasjon og. Siste folkehelseprofil for Stavanger og bydelene er vedlagt denne meldingen. Andre datakilder Kommunehelsa, Norgeshelsa, Til tross for en liten nedgang i 2015 og 2016 er Stavanger fremdeles en av byene i Norge med høyest medianinntekt. Arbeidsledigheten gikk bratt opp under «oljekrisen», men gikk like raskt ned igjen FOLKEHELSEPROFIL 2018 Folkehelseprofil for 120102 Bergenhus bydel, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 41998 1. Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler i Tema Indikator Bydel Kommune Norge Enhet(*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,53 0,42 0,85 prosen FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 1548 )U QD, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 9717 1. Utvikling og spredning av antibiotikaresistente EDNWHULHU HU HQ DOYRUOLJ WUXVVHO PRW YnU IUDPWLGLJH begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan bidra til a

Folkehelseinstituttet - FH

FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0819 Nome, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 6534 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst -1,4 0,31 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 27,4 26,0 25,3 prosen Folkehelseprofil Folkehelseinstituttet utarbeider årlig en oversikt der de sammenligner kommunen med resten av landet på tema som sier noe om folkehelsen. På den ene siden gir dette en god oversikt over • Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send sikker digital post til oss Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 9512

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) - Lovdat

 1. Nesodden kommune ønsker, med et samarbeid med frivilligheten og de mange lag og foreninger, å legge til rette for fysisk aktivitet, å gjøre sunne valg lettere tilgjengelig og skape gode sosiale møteplasser i alle aldre. Helse Folkehelse Folkehelseprofil for Nesodden Frisklivssentralen Fysisk aktivitet Helsekort og pass Hva skjer på Nesodden
 2. FOLKEHELSEPROFIL 2019 Rådmannens innstilling Folkehelseprofil 2019 tas til orientering. Vedlegg Folkehelseprofil 2019 Kortversjon Folkehelseinstituttet utgir hvert år en folkehelseprofil for alle kommuner og fylker. husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. (indikator nr 5,.
 3. viser at Norge har et lagdelt samfunn, der de mest privilegerte økonomisk også har best helse. Sammenhengene Kunnskap om hvilke faktorer som har betydning for folks helse har utviklet seg over tid. er komplekse, men det er slått fast at det i hovedsak er sosiale betingelser som påvirker helse og ikke omvendt (St.meld. nr. 20). illustrer
 4. FOLKEHELSEPROFIL 2019 (FOLKEHELSEINSTITUTTET) voksne, er universell De sosiale helseforskjellene i Norge øker og er større enn i flere europeiske land (FHI 2018) Selv om vi mangler gode data som viser dette lokalt, er det ingen grunn til å anta at situasjonen i Sandefjord skiller seg fra de

FOLKEHELSEPROFIL 2018 Folkehelseprofil for 1837 Meløy, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 6435 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst -0,56 0,4 0,85 prosent 2 Personer som bor alene, 45 år + 25,1 25,6 25,3 prosen FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 0709 Larvik, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 43867 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,83 0,95 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 25,2 25,4 25,3 prosen FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 1841 Fauske, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 9604 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst -0,19 0,093 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 25,7 25,6 25,3 prosen FOLKEHELSEPROFIL 2012 Folkehelseprofil for 1822 Leirfjord, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011: 2160 1. Sosial ulikhet i helse uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 Skolemiljø og utdannin

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet Vestfold og Telemark fylkeskommune er en region med mer enn 425 000 innbyggere fordelt på 23 kommuner Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling

Kilder: Folkehelseinstituttets folkehelseprofil, kommunens nettsider, Store norske leksikon. Norge Fiskere ble tatt like etter at de dumpet ulovlig laksefangs FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 1721 Verdal, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 14885 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst 0,51 0,49 0,93 prosent 2 3HUVRQHU VRP ERU DOHQH nU 24,0 23,5 25,3 prosen

Folkehelsearbeid i kommunen - Helsedirektorate

 1. 1991. 2. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008-2009. Oslo: Hdir; 2009. 3. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Hdir; 2012. Figur 4. Overvekt inkludert fedme blant menn, målt ved sesjon Folkehelseprofil for 0121 Rømskog, januar 2013
 2. Folkehelseprofil for Iveland Ny folkehelseprofil for 2019: Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G. Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst
 3. Trøndelag fylkeskommune lager statistikk og analyse som grunnlag for fylkets strategier, planer og beslutninger. Vi bistår også kommunene med relevant statistikk og analyse til deres virksomhet
 4. Folkehelseinstituttet har kartlagt nordmenn i 2015. Her er er liten oversikt over hvordan vi i Horten har det. Jeg håper at vi klarer å bygge opp Horten de neste årene slik at de negative trendene snur rundt
 5. Folkehelseprofil 2017. Folkehelseprofilen for Gildeskål 2017 er klar. I februar publisert Folkehelseinstituttet nye profiler for hele landet. Gildeskål utpeker seg positivt i forhold til resten av landet på ett område. Vaksiner i Norge; Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr
 6. Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter
 7. 1991. 2. Fysisk aktivitet blant voksne og eldre i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2008-2009. Oslo: Hdir; 2009. 3. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge. Resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Hdir; 2012. Figur 4. Overvekt inkludert fedme blant menn, målt ved sesjon Folkehelseprofil for 2004 Hammerfest, januar 2013

FOLKEHELSEPROFIL 2020 Folkehelseprofil for 1822 Leirfjord, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019: 2320 1. Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer,. Folkehelseprofil for 0540 Sør-Aurdal, januar 2012. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2011: 3164 1. uføretrygd vært høyere i Norge enn i andre OECD-land. Figur 2. Uføretrygdede under 45 år, 2002-2010 Skolemiljø og utdanning Trivsel i undervisningssituasjonen påvirker elevene

Forskrift om oversikt over folkehelsen - Lovdat

 1. FOLKEHELSEPROFIL 2018 Folkehelseprofil for 1929 Berg, 2018. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2017: 914 1. Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) Befolk- ning 1 Befolkningsvekst -0,11 0,79 0,85 prosent 2 Personer som bor alene, 45 år + 25,5 25,6 25,3 prosen
 2. Grunnlagsdokumentet bør blant annet hente data fra BrukerPlan, kommunens folkehelseprofil og fra Ungdata. Sammen med oppsummert kunnskap fra virksomhetene og samarbeidspartnere som nabokommuner, politiet og andre er dette også et utmerket grunnlag for å utarbeide en alkoholpolitisk eller rusmiddelpolitisk plan
 3. Her kan du lese om hvordan du kan komme i kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommun

Folkehelseprofilen til Hustadvika kommune - hva påvirker helsetilstanden vår? Folkehelseinstituttet Interessante nøkkeltall om befolkning, oppvekst og levekår, fysisk aktivitet og mye mer finner du i vår Folkehelseprofil 2020 (PDF, 2 MB) utarbeidet av Folkehelseinstituttet FOLKEHELSEPROFIL 2020 Folkehelseprofil for 5054 Indre Fosen, 2020. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2019: 9988 1. Sammenlignet med andre land, er det i Norge høy grad av tillit til medmennesker og samfunn. Det gjelder for eksempel tillit til naboer,. FOLKEHELSEPROFIL 2017 Folkehelseprofil for 06 Buskerud, 2017. %HIRONQLQJVVW¡UUHOVH SHU MDQXDU 277684 1. Utvikling og spredning av antibiotikaresistente EDNWHULHU HU HQ DOYRUOLJ WUXVVHO PRW YnU IUDPWLGLJH begrenset i Norge. Forebyggende innsats kan bidra til a Folkehelseprofil for 1721 Verdal, januar 2013. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2012: 14387 1. Betydelige helseforskjeller Studier viser at levevaner ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Det betyr at grupper med lengre utdanning og høyere inntekt i gjennomsnitt har gunstigere levevaner o FOLKEHELSEPROFIL 2014 Folkehelseprofil for 0623 Modum, januar 2014. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2013: 13337 1. Grønne områder - «firehundremeterskogen.

 • Poio app android.
 • Første sommer ol.
 • Baby passfoto generator.
 • Freundschaft sprüche.
 • Screen shot snapchat.
 • Min slekt.
 • Epilepsianfall død.
 • Frozen 2 trailer 2017.
 • Single urlaub rügen.
 • Sally hawkins oscar 2018.
 • Fasta bra eller dåligt.
 • Ny snusboks.
 • Lancome la vie est belle 100ml.
 • Kinzigbrennerei urban biberach.
 • Immobilienscout24.de wohnung kaufen.
 • Hvordan stoppe hodepine.
 • Agentur für arbeit münchen postanschrift.
 • Folksam biltest.
 • Trier katakomben.
 • Xxl manualer.
 • Stavekontroll iphone.
 • Metamfetamin ice.
 • Nordstul blefjell.
 • Norgestaxi trondheim tlf.
 • Cee stikkontakt 16a.
 • Megler steinkjer.
 • Når er det best å reise til sri lanka.
 • Teleskoper til salg.
 • Dekorklosser dør.
 • Viasat ultra hd canal digital.
 • Wittbek zeltfest 2017 fotos.
 • Beste styrkeøvelser hjemme.
 • Hvordan spille ticket to ride europe.
 • Pensjonsordning.
 • Boliglån kommunalt ansatte.
 • Give fremad serie 1.
 • Fünf der kelche meine kraft.
 • Midthun nisse 2016.
 • Ledende kryssord.
 • Coop røkelaks.
 • Lønnsvekst.