Home

Reve arter i norge

Flere arter er nesten ikke studert slik at bestandsstatus er ukjent, eksempelvis flere zorroer. Rever blir ofte beskyldt for å redusere bestander av jaktbart vilt, som fugler og hare, men økosystemene er for komplekse for en så enkel forklaring. I Norge er fjellreven trua av utryddelse, mens rødreven trives over hele landet. Begge artene. Truede arter i Norge Rundt 3.000 dyr, planter og andre arter er truet i Norge, på grunn av oss mennesker

2320 nye arter har kommet til Norge - halvparten er uønsket. Til alle tider har vi hentet hjem arter som tidligere ikke eksisterte i Norge. Endel av dem truer nå naturen. Moskus fra Grønland ble satt ut i Norge på 1920-tallet etter at man oppdaget at det hadde levd moskus her tidligere Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk truet i Norge arten har en stor del av sin utbredelse eller genetiske særtrekk i Norge; det er internasjonale forpliktelser knyttet til arten; Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av arten forbudt. Hver prioritert art får sin egen forskrift og egen handlingsplan

rever - Store norske leksiko

Nye arter for Norge blir oppdaget så raskt at nettsidene til prosjektet blir utdatert i løpet av en uke. Ettersom det er anslått at det finnes omtrent 60 000 arter her i landet, er det fremdeles en stor jobb å gjøre Finn fakta og informasjon om vanlige arter av mus i Norge som husmus, skogmus, klatremus og markmu

Truede arter i Norge - WW

2355 truede arter i Norge. På Norsk rødliste for arter 2015 er det ført opp 4438 arter. Av disse er 2355 klassifisert som truet og 1235 som nær truet. Tallene gjelder for fastlandsdelen av Norge med havområder på den nordlige halvkule. Fjellrev, ulv og lomvi er i gruppen kritisk truet, det vil si at de er blant de mest truede artene i Norge Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut i Norge. Rødlista 2015 er den tredje fra Artsdatabanken. Den første rødlista fra 2006 er revidert i 2010 - og nå i 2015. Av de 2.355 truede artene på den nye rødlista er 241 kritisk truet, 879 sterk truet og 1.235 sårbare 90 arter står på rødlisten for arter som er utrydningstruet i Norge. Som Nordlandsasalen, er flere av dem ikke å finne noe annet sted i verden

2320 nye arter har kommet til Norge - halvparten er uønske

 1. Vi regner at det finnes drøyt 30 arter av skogtrær i Norge. Dette inkluderer blant annet de vanlige gran, furu og bjørk, alle edelløvtrærne og 10 asalarter. Les mer om de enkelte treslagene under
 2. - Prosjektet har en hårete ambisjon, å kartlegge alle flercellete norske arter, og det kan være så mange som 60.000 av dem. Nå kjenner vi til over 45.000 av artene i Norge, og det er mye.
 3. De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge, sier Lisbeth Gederaas i Artdatabanken. «Svartelisten» består av planter som utgjør høy eller svært høy økologisk risiko, ifølge Heide i Miljødirektoratet. - Både «svartelisten» og internasjonale studier viser at problemene med fremmede arter er økende

Truede arter - Miljøstatus i Norge Miljøstatu

Prioriterte arter Miljøstatus - Environmen

 1. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet både i Norge og i resten av verden. Fremmede arter er et stadig økende problem, og det er nødvendig å hindre introduksjon og spredning av artene for å stoppe naturtap og redusere samfunnskostnadene
 2. Nå får vi vite hvilke nye uønskede arter som har invadert Norge. 127 (9 %) arter svært høy risiko, 106 (7 %) er vurdert til høy risiko, 103 (7 %) til potensielt høy risiko og; 703 (48 %.
 3. Disse artene er på Norges svarteliste Rapport om fremmede arter i Norge lagt fram i dag. SVÆRT HØY RISIKO: Kongkrabben, skogskadegjøreren Ips amitinus og villsvinet er alle kategorisert som.
 4. Fremmede arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfold. Økt handel, globalisering og klimaendringer vil forsterke spredningen fremover

Mer enn annenhvert år forsvinner en ny art fra landet vårt for godt. 125 arter er regnet som utryddet i Norge, og 872 arter er i dag klassifisert som sterkt truet. Enda flere er i faresonen: Den norske rødlista fra 2010, som er en oversikt over arter som er utrydningstruet, utsatt for betydelig reduksjon eller naturlig sjeldne, inneholder hele 4599 arter Norsk oppdrettsnæringen holdt ca 780 millioner laks i 2015. I dag drives fiskeoppdrett i Norge langs store deler av kysten, og er vårt mest tallrike husdyr Syv arter i to slekter er kjent i Norge. Tanglopper (Amphipoda) Kjennetegn: Tanglopper er rekeliknende dyr. De fleste lever i saltvann, men representanter finnes både på land og i ferskvann. I saltvann finnes den ofte i store mengder under tang i fjæra Forskjellige reve arter. Kategori:Reve arter. Fra WikiFur. Gå til: navigasjon, søk. Forskjellige reve arter. Denne kategorien inneholder for tiden ingen artikler eller filer

Arten har vært etablert i Danmark en tid, og siden 2006 er det gjort en rekke funn langs den svenske vestkysten, i Sør-Norge og gradvis også nordover til Møre og Romsdal. Havforskningsinstituttet arbeider i dag med tema knyttet til kommersiell bruk av stillehavsøsters, bestandskartlegging, spredning og innhenting av kunnskap omkring mattrygghet knyttet til konsum av stillehavsøsters •to arter: vintereik og sommereik •vokser langs kysten av Sør-Norge; sommereika litt lenger inn i landet enn vintereika Spisslønn (Acer platanoides) • store trær • store, hårløse blad som sitter motsatt på kvisten • vokser på Østlandet og langs kysten til Vest-Agder samt noen steder på Vestlandet Osp (Populus tremula Norge har skrevet under på flere internasjonale avtaler der vi har forpliktet oss til å ta vare på trua arter. FN konvensjonen om biologisk mangfold ble vedtatt i Nagoya i 2010. Hovedmålet er en effektiv og umiddelbar handling for å stoppe tapet av biologisk mangfold og sikre at økosystemene i 2020 er robuste og leverer livsviktige økosystemtjenester til folk

Norske slanger I Norge forekommer bare 3 arter av slanger: Huggormen. Huggormen (Vipera berus) er vår eneste giftige slange og blir vanligvis 60-70 cm lang. Folk flest kjenner den på det svarte sikksakk-mønsteret på ryggen, men vi har et stort innslag av helt svarte individer hos oss.Hannene er vanligvis blågrå og hunnene brunlige. Arten føder 5-20 levende unger om høsten som er 12-18. I Norge ser arten ut til å foretrekke edelløvskog der den bygger bol i hule trær, men den kan også påtreffes i andre skogtyper. Det er særlig i Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud man finner kolonier av denne vepsetypen. Geithamsen er oppført i kategorien «Nær truet» på den norske rødlista

Vanlige trær i Norge. Definisjonen av trær: Trærne er de høyeste, største og lengst levende av alle planter. Et tre defineres som en flerårig, vedaktig plante som kan oppnå en høyde på 6 meter eller mer på en enkelt stamme Anbefalt litteratur. Ole Georg Moseng, Den flyktige pesten: vilkårene for epidemier i Norge i seinmiddelalder og tidlig nytid, Oslo 2006 Ole Jørgen Benedictow, The Medieval Demographic System of the Nordic Countries, Oslo 1996 Steinar Imsen, Norges nedgang, Oslo 200 Her kan du finne hakkespetter i Norge. Selv om hakkespetter finnes nesten overalt i landet, har vi satt opp noen turforslag hvor det er lettere å finne hakkespetter i Norge. Etterhvert som vi legger ut nye fuglelokaliteter vil vi oppdatere oversikten Den vanligste bergarten i Norge er gneis. Gneis dannes i dypere deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på verdensbasis. Les mer om gneis på faktaside fra Geologisk Museum i Oslo

Disse haiene er mest vanlige i Norge - Klikk

 1. or I tillegg finnes en art som heter Tretåspett, Picoides.
 2. I Norge har vi to arter av eik, sommereik og vintereik, begge nordlige utløpere av en større europeisk utbredelse. Det er vanlig at disse artene hybridiserer, men de har forskjellig utseende og ulik økologi. Når man undersøker arvemateriale til disse to artene finner man derimot svært små forskjeller
 3. Oppdatert liste over fugler observert i Norge (30.08.2018). Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2017. Nytt er også at det nå er mulig å laste ned et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn

3 arter slanger lever vilt i Norge. Men du kan også ha slanger som kjæledyr, se oversikt over lovlige slanger i Norge Noen av de fremmede artene hører ikke hjemme i norsk natur. Enkelte av disse utgjør en trussel mot naturmangfoldet. Statens vegvesen forsøker å bekjempe og hindre videre spredning av utvalgte arter. Rapporten Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk (2016) beskriver hvordan Statens.

I Norge finnes de på Østlandet. De er rovdyr og derfor etableres de ikke så enkelt innendørs, men der det er rikelig med byttedyr bosetter de seg gjerne. Svermingen foregår i august-september og da det er dronningene, som har vinger, kommer de oftest i kontakt med mennesker. Vaner. Kompostmauren er hovedsakelig rovdyr og spiser små leddyr To av tre nye arbeidsplasser i Norge er skapt i nye og unge bedrifter fra 2003 til 2014, viser en studie fra Handelshøyskolen BI. BI FORSKNING: Innovasjon og nyskaping. I Norge er det en forestilling om at det er de store bedriftene og det etablerte næringslivet som skaper de nye arbeidsplassene Fremmede arter i Norge Oversikt over fremmede arter i Norge, og over økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder. Totalt er det i 2012 gjennomført risikovurderinger av 1180 fremmede arter som reproduserer i norske områder, pluss 134 arter som i fremtiden kan spres til Norge ved menneskelig hjelp - såkalte dørstokkarter Klimaendringer og norske arter. 106 arter i Norge trues hovedsakelig av klimaendringer. Hare, rype og fjellrev er blant dem, men det er flest planter, moser og lav som er negativt påvirket av klimaendringer i Norge. De fleste, 57 arter, er knyttet til fjellet Velkommen til tjenesten Artskart. Artsdatabanken og GBIF-Norge har laget denne tjenesten for å formidle stedfestet artsinformasjon fra ulike dataeiere. Her kan du se hvor arter er funnet eller observert. Du kan se hvilke arter som er funnet innenfor et geografisk område, et fylke eller en kommune

Workshop rødrev 2011

Video: Arter på nett - Artsdatabanke

haukefamilien - Store norske leksiko

Rundt 1939 var gaupe kun å finne på Fosenhalvøya, i Namdalen og på Sør-Helgeland, men det var sannsynligvis fortsatt spredte forekomster av arten i Sør-Norge på dette tidspunktet. Fjernet skuddpremie. Fra 1940-årene og fram mot 1960 kom gaupa tilbake til andre deler av Norge og nordgrensen for utbredelsen ble flyttet til Troms Fremmede arter er nå regnet for å være blant de største truslene mot biomangfold både i Norge og globalt. Når en fremmed art begynner å dominere og artene rundt seg, får vi et fattigere naturmangfold. Med en klimakrise hengende over oss har det aldri vært viktigere å ta vare på det biologiske mangfoldet NINA er et av de sterkeste fagmiljøene i Norge innen kunnskapsutvikling om fremmede arter. Vi driver forskning og overvåking på planter, sopp og dyr både på land og i vann. Hvert år foregår det både naturlig og menneskeskapt spredning av arter inn til og innad i Norge Fra Norge kjenner vi til 12 arter, og også her til lands utgjør flaggermusene en stor del av pattedyrfaunaen (ca. 14 %). Generelt utgjør flaggermusene en prosentvis mindre del av pattedyrfaunaen når man beveger seg mot høyere breddegrader. Eksempelvis er kun én art, nordflaggermusen, funnet i våre to nordligste fylker Startside > Bilder > Lavarter i Norge - norske navn : Denne siden viser en liste over en del av de mange lavartene som vokser i Norge. I denne listen er artene er ordnet alfabetisk etter de norske artsnavnene. Alternativt kan du gå til en liste der artene er ordnet alfabetisk etter de vitenskapelige navnene

Hai i Norge: - – Det er ganske fantastisk å kunne dykke

Selarter i Norge - Seal safar

 1. Forvaltning av fremmede arter. Miljødirektoratet har ansvar for å forvalte forskrift om fremmede organismer. Den har som mål å hindre at fremmede arter innføres, settes ut, spres eller gir uheldige følger for naturen
 2. I Norge er det påvist 13 arter av flaggermus, som alle tilhører familien glattneseflaggermus. Lite er kjent om de enkelte artenes utbredelse og levevis her til lands, og noen av artene er bare funnet noen få ganger. Flaggermusenes levevis. På våre breddegrader går flaggermusene i dvale i løpet av høsten
 3. g eller frøspredning fra områder der de allerede har etablert seg
 4. Ulvebestanden i Norge. Ettersom det er få ulv i Norge, og at Stortinget har fastsatt detaljerte mål for forvaltningen, har vi en omfattende overvåkning av bestanden. Opprinnelsen til dagens bestand var tre ulver som på 1980- og 90-tallet utvandret fra den finsk-russiske bestanden

Hvor mange arter har vi? - Forskning

 1. Startside > Bilder > Lavarter i Norge - vitenskapelige navn: Denne siden viser en liste over en del av de mange lavartene som vokser i Norge. På denne listen er artene er ordnet alfabetisk etter de vitenskapelige artsnavnene
 2. Fremmede arter i Norge NB! Dette er risikovurderingene fra 2012. Se de nye vurderingene fra 2018 her: https://www.artsdatabanken.no/fremmedartslista201
 3. dre innslag av norsk blod enn de andre rasene som oppstod på denne tida. Rasen er kollet og hvit med svart nese og svarte klauver. Hårlaget i hodet og på beina er rent hvitt
 4. I tillegg kommer rødlistearter som er nær truet (NT) og arter der kategorien er usikker på grunn av datamangel (DD). Rødlistene sammenstiller mye verdifull informasjon om sjeldne og truede arter i Norge, men det må utøves varsomhet i bruken av rødlistene for å vurdere miljøtilstanden (Rolstad og Storaunet 2015). Antall arter på rødlista
 5. istrerende direktør GCE Subsea. De presenteres på scener og snakkes om i næringslivet. Dette er spesielt viktig i den store omstillingen som store deler av industrien i Norge er inne i nå
 6. Arter som er truet av utryddelse i Norge er registrert på Norsk rødliste for arter, med en gradert vurdering som rangerer fra «hensynskrevende»/«nær truet» til «kritisk truet». Også arter hvor bestandssituasjonen er ukjent kan bli listet opp på rødlisten

Rødrev - Wikipedi

Det betydde også hell om andre arter kom inn i huset, selv om de ikke var like innbringene når det gjaldt innkommende kapital. Fascinasjonen for edderkopper har imidlertid holdt seg helt opp i voksen alder, og stadig finner undertegnede nye arter Siphlonurus slekten har 3 arter i Norge. Av de to mest aktuelle er Siphlonurus lacustris av snitt størrelse, mens aestivalis kan by på en real munnfull. (20 mm) Read more. Centroptilum luteolum. Døgnflue Hooked-12. juli 2011 0. Centroptilum luteolum er en Baetidae og ganske lik små Baetis-arter

Rev, rødrev - Vulpes vulpes - Naturfakt

Det er altså lite gammelskog i Norge, og er det for langt mellom dem, får arter knyttet direkte eller indirekte til gamle trær og død ved, store problemer. Flater med snauhogst og ung skog er for en rekke sopp og insekter, som motorveier for padder - dødsfeller, kan vi lese I Norge er fjellreven direkte truet som art. Det finnes rundt 100-200 voksne individer igjen i Norge, Sverige og Finland til sammen, og færre enn 50 holder til i Norge. I tillegg til valpene, blir det ca 80-100. I gode år kan den føde opp til 25 valper, men dette er utrolig sjelden. Den føder ofte 3-6 valper i snitt hvert år I Norge har det blitt påvist mer enn 2200 sommerfuglarter. De fargerike dagaktive insektene som folk flest kjenner som sommerfugler kalles dagsommerfugler. Denne gruppa består av mindre enn 100 arter i Norge. Hovedmengden av arter er såkalte nattsommerfugler

Arter Havforskningsinstitutte

NiN-kart JavaScript er deaktivert. Vi har på dette tidspunktet ikke lagt inn støtte for sider uten JavaScript, men det står på planen. Alternative side Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 1. ansvarsarter (>25% av europeisk bestand i Norge) 2. CR, EN, VU i Norsk Rødliste 2015 3. andre spesielt hensynskrevende arter 4. spesielle økologiske former 5. prioritert art etter NML 6. fredete arter Arter av stor forvaltningsinteresse 7. NT i norsk Rødliste 2015 Fremmede arter 8. fremmede arter Notatet presenterer et nytt, oppdatert utbredelseskart for krepsen i Norge, basert på kommunevis inndeling. Til sammen finnes kreps i 365 lokaliteter fordelt på 74 kommuner og 10 fylker. Hovedutbredelsesområdet er Østlandet. De viktigste faktorer som begrenser utbredelsen er temperatur, kalkinnhold i vannet og forekomst av ål

Tusenvis av nye arter oppdaget i Norge - Forskning

Ugler i Norge Omtrent alle lar seg fascinere av ugler, og det er vel også derfor uglene har dukket opp i så mange myter, sagn og eventyr opp gjennom historien. Men det er ikke så rart folk blir betatt av ugler Jeg anbefaler dere å benytte dere av Facebook gruppene jeg administrerer: Inneplanter Norge, Orkideer Norge og Kaktus, sukkulenter og caudex Norge. Jeg også anbefaler å ta en kikk på bloggen min: www.chloris.no og på YouTube kanalen til Chloris. I tillegg er det en del videoer å finne på gartneriet sin Facebook side Forbudet gjelder ikke reptiler og amfibier som lever vilt i Norge. Du kan beholde skilpadder som du har fått dispensasjon til å ha. Dette gjelder selv om arten ikke er en av de tre lovlige skilpaddeartene. Men du kan ikke skaffe deg nye skilpadder av ulovlige arter. Skilpadder som har levd i Norge siden før 1. januar 1977, kan også beholdes. 2

Ulike typer mus Rentokil Skadedyrkontrol

TRESLAG i Norge er gratis. Knopper, blader, blomster, frukt, bark og greiner! Et rikt utvalg av bilder gjør det mulig å gjenkjenne treslaget man står overfor. Velg årstid i årshjulet på forsiden, og deretter det treslaget du tror det er. Arten er beskrevet med et godt utvalg av bilder og en tekstside Fiskearter i Norge Fisk er primært vannlevende virveldyr. Det fins nærmere 30 000 fiskearter, med noen flere representanter for havlevende arter enn for ferskvannsarter. Fisk fordeler seg på de følgende gruppene: bruskfisker, kvastfinnefisker, lungefisker,.

Truede arter Miljøstatus - Environmen

Ny oppdatert liste over fugler påtruffet i Norge. Av Tor A. Olsen (11.08.2010) Listen over fuglearter og -underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert. Dette er gjort etter at AERC TAC har presentert nye taksonomiske anbefalinger. Samtidig er nye arter og underarter som er påtruffet i Norge siden siste oppdatering lagt til Dette er en oversikt over mange fugler som hekker, har fast tilhold eller som er innom Norge i løpet av et vanlig år. Det finnes helt klart arter som ikke er listet opp her også. Øverst er en alfabetisk oversikt over arter med bilder. Under kommer en taksonomisk oversikt over de samme artene + noen som mangler bilde Dette gir igjen mange ulike leveområder for et mangfold av arter. Til nå er det funnet ca. 44.000 arter i Norge. Av disse har ca. 26.000, eller om lag 60 prosent, hele eller deler av sine leveområder i skog. En antar at det finnes om lag 11.000 arter i Norge som ennå ikke er oppdaget Denne er bare funnet én gang i Norge, så det er vanskelig å gjøre seg kjent med denne. Sannsynligheten for at du treffer på den er dermed - og heldigvis - svært liten. SPISS GIFTSLØRSOPP: Spiss og butt giftslørsopp er en av fem dødelig giftige sopper som vokser i Norge Totalt er det kjent 9.536 ulike arter fordelt på 16 underfamilier og 296 slekter i verden (Bolton 1995). Norge har en fattig fauna fordi vi er langt mot nord, og fordi det bare er ca. 10 - 13.000 år siden landet var dekket av is. I alt er det bare kjent 53 frittlevende arter av maur i Norge (Kvamme 1982, 1999)

Artene vi har mistet fra norsk natur ABC Nyhete

Fremmede arter utgjør en betydelig trussel mot verdens biologiske mangfold. I denne rapporten presenterer vi kunnskapsstatusen angående spredningsveier for fremmede arter til og i Norge, der «spredningsvei» omfatter alle tilsiktede eller utilsiktede mekanismer som kan føre til at en art kan spre seg fra et geografisk område til et annet Gaupebestanden i Norge blir stadig mindre, viser en ny rapport fra Rovdata. For femte året på rad er det registrert en nedgang i antall gaupefamilier på landsbasis

Artene er truet og finnes bare i Norge - NR

Jo, hele 146 bjørnedyr-arter er funnet i Norge. Dette inkluderer Svalbard, som så langt huser 97 arter. Fordelingen av arter på fylker i fastlandsnorge er på ingen måte jevn, og 13 fylker har færre enn 10 arter registrert Norge er viden kjent for vår fantastiske laks, og i dag er faktisk laks en av Norges aller viktigste eksportvarer. Storbritannia, Japan, Frankrike, Italia og Kina importerer alle mange tusen tonn norsk laks hvert år. I Norge er det 9 ulike laksearter, de mest vanlige er laks, lodde og ørret, men også regnbueørret og sik er ettertraktede arter Fjellrev Rødlistet art Vulpes lagopus Fjellreven er direkte utryddingstruet i Norge. Tross over 70 år fredning, har bestanden aldri tatt seg opp igjen, men snarere gått tilbake. Bestanden i Norge teller neppe mer enn ca. 50 voksne fjellrever og er en del av den fennoskandiske bestanden på ca 120 voksne individer. Fjellreve Lepidoptera.no er en database over norske dag- og nattsommerfugler. Her finnes faktaark, utbredelseskart, flygetider, vertsplanter og tusenvis av fotografier. Du er også velkommen til å registrere deg og legge inn observasjoner og bilder av sommerfugler. Funn eksporteres til artsdatabankens Artskart.n Rasene holdes kun som kjæle- og hobbydyr, og NSG har ikke oversikt hvor mange individer av de to rasene som finnes i Norge. Norsk Sau og Geit nsg@nsg.no Org. nr.: 970 134 808. Besøksadresse Moerveien 2A N-1430 Ås. Postadresse Postboks 104 N-1431 Ås.

Uansett hvor du er i Norge, er det ikke langt til nærmeste fiskevann. Ved innlandsfiske i fiskevann og innsjøer er nok ørret og røye de mest populære artene. Andre populære arter er gjedde, abbor, harr, sik m.m. Aktørene du finner på disse sidene har som oftest gode kunnskaper om lokalt vann- og innsjøfiske (som sportsfiske) og kan hjelpe deg med dette Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, men de kan også innebære betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Som et ledd i en kunnskapsbasert forvaltning av fremmede arter har regjeringen bestemt at Norge skal ha økologiske risikovurderinger av fremmede arter, og at disse skal oppdateres med jevne mellomrom (KLD 2015a) 7.2.1 Havbruk, nye arter Torger Reve fastslår i sitt nylig publiserte arbeid Et kunnskapsbasert Norge at sjømatnæringen er en av tre næringer som er det vi kan betegne som et globalt kunnskapsnav. Norge bør ta mål av seg til å være verdensledende innen kyst

 • Emotion tanzschule nürnberg.
 • The tell tale heart svenska.
 • The mummy russell crowe.
 • Coati.
 • Furutangen skiløyper.
 • Labrapport eksempel.
 • Treider fagskole jobbklubb.
 • Specialized deutschland.
 • Tips to learn spanish fast.
 • All guitar chords.
 • Tønsberg golf.
 • Når starter skoleferien.
 • Tanzschule meyer püttlingen.
 • Eksempel på spørreskjema.
 • Eksponere synonym.
 • Verre enn.
 • Prevensjon temperatur.
 • Likestilling mellom svarte og hvite i usa.
 • Dm fotoleinwand sofort.
 • Collumfraktur.
 • Singletreff hessen.
 • Du er bra nok dikt.
 • Loomis stavanger.
 • 14 july 1789.
 • Kom og dans akershus.
 • Regne ut fart kalkulator.
 • World cup biathlon 2017/18.
 • Popsenteret program.
 • Gebrauchtwagenhandel spandau.
 • Olympiadorf münchen bungalow.
 • Vigdis hjorth bøker.
 • Udo lindenberg best of youtube.
 • Kleines klavier.
 • Bauchmuskeltraining zu hause anfänger.
 • Bränna 100 kalorier.
 • Nm sykkel sandefjord.
 • Apple reminder android.
 • Luksussenger.
 • Norrøne båtnavn.
 • Juvederm lepper pris.
 • Xxl manualer.