Home

Hva er tingretten

Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker selv om disse i noen tilfeller må behandles i forliksrådet før de kan bringes inn for tingretten. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker.I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere Tingrettene er domstol i første instans. Her behandles både sivile saker og straffesaker. I tillegg midlertidig sikring, tvangsfullbyrdelse og offentlig skifte av fellesbo, konkursbo og dødsbo. De registrerer også dødsfall, utsteder skifteattester og sørger for offentlige notarialbekreftelser Tingretten eller byfogden er den første offentlige instansen du kommer i kontakt med når du er arving i et dødsbo. Vær klar over at navnet «skifteretten» ikke lenger brukes. I Oslo heter rettsinstansen som tar seg av dødsboer «Oslo byfogdembete». Ellers i landet er det de lokale tingrettene som håndterer dødsboer Tingretten er første ordinære domstol (kalles ofte domstol i første instans). Her behandles både sivile saker og straffesaker. Sivile saker starter som regel i forliksrådet og hvis partene ikke blir enige, tas saken videre til tingretten Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge. Lederen i tingretten er sorenskriver. Tingretten dømmer både i straffesaker og i sivile saker. I straffesaker settes retten med én juridisk dommer (fagdommer) og to lekdommere. alt etter hva saken gjelder..

Hva er et skjønnsmedlem? Skjønnsmedlemmene (tidligere kalt skjønnsmenn) kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndig meddommer. De deltar både i lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten) For å få skifteattest, må arvingene sende inn utfylt og undertegnet skifteerklæring («Erklæring om privat skifte av dødsbo«) til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i den rettskretsen avdøde bodde. Vanligvis sender retten skifteattest tilbake til arvingene innen 1-2 uker etter at skifteerklæringen er sendt inn, dette under forutsetning av at alle arvinger undertegner. Hva er en tilståelsesdom? Dersom den straffbare handlingen du er siktet for ikke kan gi fengsel i mer enn ti år har tingretten mulighet til å avsi en såkalt tilståelsesdom. Det er en forenklet rettergang for dem som gir en uforbeholden tilståelse Meddommer, dommer som ikke er juridisk utdannet fagdommer og som deltar sammen med fagdommerne ved hovedforhandling i en del saker for tingretten eller lagmannsretten.I straffesaker deltar normalt to meddommere sammen med én fagdommer ved hovedforhandling for tingretten se også meddomsrett. For at noen skal kunne dømmes skyldig, må to av tre dommere i tingretten stemme for straffeskyld.Ved.

Tingrett - Wikipedi

Hva er en sivil tvist. 000,- og begge parter har vært bistått av advokat (tvisteloven § 6-2 andre ledd), kan saken bringes direkte inn for tingretten. I tillegg er en rekke saker unntatt fra forliksrådsbehandling, jfr. tvisteloven § 6-2 første ledd litra a) til f) Tingretten sine avgjerder kan klagast inn for lagmannsretten gjennom anke. Les meir om lagmannsrettane Høgsterett. Høgsterett er Noregs øvste domstol, og dømmer i sidste instans, som det står i Grunnlovens paragraf 88. Høgsterett skal sørgje for rettsleg einskap og hjelpe til avklaring der rettstilstanden er uklar Klarer ikke aksjeselskapet lenger å innfri de økonomiske forpliktelsene sine, da må styret vurdere om det foreligger konkurs. Konkursen meldes til tingretten der aksjeselskapet er registrert. Formålet med konkursbehandlingen er å få oversikt over og å realisere eventuelle eiendeler slik at kravene mot virksomheten i størst mulig grad kan gjøres opp Da er det tingretten som skifter boet, dersom boets midler er tilstrekkelig til å dekke utgifter til begravelse og skifte. Det er nok at en av arvingene krever det. Tingretten tar seg da av forvaltningen og fordelingen av arven. I praksis skjer dette ved at tingretten oppnevner en bostyrer - vanligvis en advokat En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak. Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.. I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den. Det er blant annet krav om klar betegnelse av partene og av hva den som starter saken (saksøker) vil.

Etter første dusj kjente de mugglukten

Tingrettene - Norges domstoler Norges Domstole

 1. Tingretten behandler også straffesaker. Dersom en domfellelse i tingretten blir anket, går denne videre til lagmannsretten. I tingretten og lagmannsretten har vi lekdommere, også kalt meddommere, i tillegg til fagdommere. Lekdommere er vanlige mennesker, og tanken er at den som er tiltalt skal dømmes av likemenn
 2. udelte tilfredshet med den måten NorJus har bistått
 3. Hva pårørende må gjøre. Pårørende skal ikke melde dødsfall til Folkeregisteret. Årsaken til at dødsattesten må sendes til tingretten, er at det er tingretten som håndterer såkalt skifte av dødsbo. Skifte av dødsbo betyr fordeling av arven, altså det den avdøde etterlater seg
 4. Tingretten er laveste rettsinstans i Norge. Hvis en dom derfra blir anket - hva er neste rettsinstans den kan bli behandlet i friluft, sang, leir, vennskap, hobby, turer. Dette er noen av stikkordene for hva som skjer i de lokale gruppene som finnes rundt om i landet. Juba. Webdesign og publiseringsverktøy fra Netmaking.
 5. Hva er juridisk teori? Sjekk svar Juridisk teori er rettsoppfatninger som kommer til uttrykk gjennom rettsvitenskapen. Prioriter i hvilken rekkefølge du ville brukt disse rettskildene i en rettstvist: Rettspraksis fra tingretten, lovtekst, juridisk teori og lovforarbeider Sjekk svar Lovtekst, rettspraksis fra tingretten, lovforarbeider og juridisk teori

Hva gjør skifteretten eller tingretten ved arveoppgjør og

 1. Andre avgjørelser er tilgjengelige i ett år. Vi gjør oppmerksom på følgende vedrørende avgjørelsenes rettskraft. Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, En mann var i tingretten idømt straff for ett tilfelle av vold og et tilfelle av forulemping av offentlig tjenestemann
 2. Hva er en stevning? Dersom det ikke er tilfelle, havner saken ofte i tingretten, etter stevning fra den parten som krever noe. Denne personen benevnes saksøker, mens motparten kalles saksøkte i stevningen. En stevning gjør det altså mulig å kreve dom for et ønsket utfall
 3. Hva er en stevning? Først litt om hva en stevning er. En stevning er det formelle dokumentet man må levere til domstolen for å starte en rettssak mot noen. Vanligvis er det en advokat som setter opp stevningen, da det er mange formelle krav til en stevning og på ingen måte noen enkel sak
 4. Hva som blir igjen er opp til sorenskriveren i den nye store tingretten, som trolig plasseres i Fredrikstad. Faktum er at Halden tingrett er blant de mest effektive tingrettene i landet. Halden ivaretar grenseproblematikken mot Sverige samt oppfølging av de innsatte i Halden fengsel. Det er rasjonelt og viktig å ha en egen tingrett i Halden
 5. Tilsvarende tall er 56 km/t over i 80-sona, 60 km/t over i 90-sona og 65 km/t over i 100- og 110-sona (se tabell under). Vil du vite hvor mye du kan få i bot for å kjøre for fort, har vi samlet alt på denne siden. Og her er reglene for prikker på førerkortet. Er du usikker på hvor mye du har å gå på i UPs målinger, ser du marginene her
 6. En anke er det samme som en klage på en dom. En avgjørelse truffet av en domstol kalles en dom. Hvis man er uenig i en dom kan man på visse vilkår anke (påklage) dommen slik at saken må behandles på nytt av en høyere domstol. Det finnes flere typer domstoler. De vanligste er tingrett, lagmannsrett og Høyesterett

Hva er en dødsattest? En dødsattest er en erklæring om dødsfall som skrives ut av lege eller sykehus og sendes Tingretten / Oslo byfogdembete for at dødsfallet skal registreres i Folkeregisteret og NAV. Dødsattesten er blant annet nødvendig når du skal ha utbetalt livsforsikringer, og for å få uskifteattest Hva er en lov? En lov er den viktigste rettskilden for å løse tvister eller dømme etter ved straffbare forhold. Med tvist mener vi en uenighet eller uklarhet. Det er Stortinget som vedtar lover. Domstolene bruker lovene. Det er tingretten som dømmer både i sivile saker og straffesaker

Tingrett - Jusleksikon

Tingrett, lagmannsrett og høyesterett - Juss - Diskusjon

Endringer i domstolene er et grunnleggende samfunnsspørsmål som påvirker både de ansatte i tingretten, men også en rekke aktører som politiet, kriminalomsorgen, kommunene, næringsliv og folk over hele landet. For Senterpartiet er det uaktuelt å gjennomføre nok en sentraliseringsreform som fjerner tjenester fra folk Tingretten: Tiltalte kan ikke tvinges til videomøte fra Sverige. Koronaloven gjelder bare på norsk territorium, og derfor kan domstolene ikke pålegge en svensk tiltalt å delta på video fra Sverige, konkluderer Fredrikstad tingrett En sivil sak er en konflikt mellom to eller flere parter om hvem som har loven på sin side. Som regel blir alle sivile saker behandlet i forliksrådet. Hvis saken ikke blir avgjort i forliksrådet, eller hvis en av partene ikke er fornøyd med resultatet, kan man som regel ta saken videre til tingretten Hva er offentlig skifte? Det er altså i hovedsak to alternative skifteformer, enten at boet skiftes privat eller offentlig. Ved offentlig skifte er det tingretten avdøde hørte til, eller Oslo byfogdembete dersom avdøde bodde i Oslo, som overtar ansvaret for fordelingen av midlene etter avdøde

Ofte stilte spørsmål Norges Domstole

 1. Hva er menneskerettigheter? Menneskerettigheter er rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn eller nasjonalitet. Gjerningsmannen fikk delvis medhold i Tingretten, men tapte ankesakene i både Lagmannsretten og Høyesterett
 2. Er en arving umyndig, og gjenlevende ektefelle er verge for ham, skal tingretten sørge for at det blir oppnevnt setteverge. Finner tingretten at vilkårene for uskifte foreligger, utstedes det en uskifteattest til lengstlevende ektefelle. Dersom vedkommende bare skal overta noe av boet uskiftet, skal det fremgå av attesten
 3. Hva er en konkursbegjæring? Enhver konkurs begynner med en begjæring. Det finnes to ulike typer begjæringer; oppbudsbegjæring og konkursbegjæring. En oppbudsbegjæring gis til tingretten av selskapets eget styre på bakgrunn av at styret mener at selskapet er insolvent, og at selskapets betalingsutfordringer ikke er av forbigående karakter
 4. Du må melde frå til politiet, namsfogden eller tingretten viss nokon døyr. Mange stader er det vanleg at du som pårørande melder frå til gravferdsbyrået. Så sender dei opplysingane vidare til politiet, namsfogden eller tingretten. De må melde frå til politiet, namsfogden eller tingretten som held til der dødsfallet skjedde
 5. Arrester er tvangsforretninger besluttet av tingretten. Disse oppbevares ikke hos Kartverket. For mer informasjon kan du kontakte tingretten som besluttet arresten, eventuelt namsmannen. Kontaktinformasjon til tingrettene

Hva er forliksrådet? Det er riktignok et par praktisk viktige unntak hvor saken i stedet kan tas direkte til tingretten: Hvis kravet er høyere enn 125 000 kroner, og begge parter har vært representert via advokat. Hvis tvisten har vært realitetsbehandlet i en godkjent klage- eller reklamasjonsnemnd For redegjøre for hva en tiltale er, er det hensiktsmessig å først si litt om gangen i en etterforskning. Når politiet igangsetter en etterforskning for å finne ut om en person har utført noe straffbart, vil denne personen få status som mistenkt.En etterforskning starter ofte med at en person får status som mistenkt i den aktuelle saken Hva er prøvetid? Den første tiden etter ansettelse vil arbeidsgiver gjerne ha et behov for å prøve om den ansatte fungerer i tråd med det arbeidsgiver har rimelig grunn til å forvente av den nyansatte og dennes arbeidsutførelse. Dette behovet dekkes av arbeidsmiljøloven § 15-6,.

Akershus Amtstidende er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker. Vil du lagre dine personverninnstillinger? Logg inn med aI Hva er privat skifte? Den eller de loddeierne som overtar gjelden, må avgi en skriftlig erklæring om dette til tingretten, jfr skifteloven § 78. Dette gjør en normalt på et standardskjema, som fås tilsendt fra tingretten eller lensmannen etter at dødsfallet er meldt

Forvirret av skifte etter dødsfall? Her er forklaringen Etter at et dødsfall er meldt, som regel av begravelsesbyrået, skal avdødes bo gjøres opp og fordeles. Dette kan skje ved privat eller offentlig skifte. Det er lurt å snakke om de vanskelige tingene før den ene dør. Da vet man også at begges ønsker og tanker er med i en avgjørelse Det er nok at saken er sendt tingretten innen utløpet av denne fristen. Er ikke dette gjort, kan man kreve å få førerkortet tilbake. Skriftlig samtykke. Gis det samtykke kan politiet beholde førerkortet til saken er endelig etterforsket og/eller avgjort. Et tidligere gitt samtykke kan trekkes tilbake

Nå går juristkrisen i politiet til Stortinget - Hamar

PST er ordknapp om kjennelsen og hva de mener om at tingretten vil løslate den spionsiktede mannen. - Vi tar til etterretning at tingretten vil løslate ham, men har anket beslutningen, sier seniorrådgiver og pressekontakt Martin Bernsen i PST. Han vil ikke si noe om hva som ligger bak utvidelsen av siktelsen Det er ikke lett å vite hva Plan- og bygningslovens §§ 29-1 og 29-2 mener med «visuelle kvaliteter». Vi skjønner jo at det har noe med en bygnings utforming å gjøre og at de eventuelle kvalitetene må være synlige (visuelle), som om det sier oss noe mer Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper om konkurs. Innføringen finnes også på nynorsk. Oppdatert av Konkursrådet 24. januar 201 Hva kan du få? Hvis du har et krav mot arbeidsgiver, kan du få dekket: Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder. Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten . Denne fristen er absolutt. Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før Øvrelidsaka opp i tingretten. «Ulstein kommune bestrider at de er erstatningsrettslig ansvarlig for de skader/det økonomisk tap saksøkerne i Ditt navn E-postadresse Telefon Hva vil du.

Når du dør, vil tingretten der du da bor, søke i testamentsregisteret, og testamentet vil bli funnet. Noen 100% garanti for at testamentsregisteret fungerer, vil ikke domstolene gi deg, men i praksis er systemet vanntett. Arvelovens §6 Hva er et Skjønnsmedlem Skjønnsmedlemmene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten)

Hvordan testamentet utformes eller hva man skriver er ikke lovregulert. Det er kun bestemte krav til vitner og form som må være på plass. Hovedformålet med et testament er å bestemme hva som skal skje med dine verdier den dagen du dør. Har du ikke et testament er det arveloven som bestemmer hva som skal skje med dine verdier den dagen du. Ola Borten Moes oljedepartement visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget. Først nå, sju år senere, blir de offentlig kjent Arveavgift er fjernet. Arveavgiften er fjernet fra og med 2014. Det betyr at du ikke skal sende inn arvemelding eller gavemelding for arv eller gave du har fått i 2014 eller senere. Veiledning. Det er tingretten som tar seg av skifte av dødsbo. I Oslo er det Oslo byfogdembete som har denne oppgaven. Kontakt disse for å få veiledning Hvis du har en kunde som skylder deg penger, eller at du er en ansatt og har utestående lønn og feriepenger fra arbeidsgiveren din kan det være nødvendig å begjære konkurs. Før du kan begjære konkurs til tingretten må du ha prøvd å kreve inn pengene på annen måte

Konstituert sorenskriver Kåre Skognes i Øst-Finnmark tingrett frykter for tingretten i Vadsø sin fremtid etter at regjeringen nå har lagt frem sitt forslag til endring av domstolsstrukturen - Han spurte meg nå: «hva er jeg egentlig dømt for?». Det kunne ikke jeg svare på, - Har gått fritt rundt i 2,5 år etter dom i tingretten og vet ikke hvor støtende det er Tingretten har åpnet konkurs i to lokale selskap som ikke har gjort opp Advokat Roar Bårdlund er oppnevnt som bostyrer i begge sakene. Hva angår AS Masterwork Funiture med adresse. Det er dette ene punktet vi nå ønsker å få avklart i tingretten, sier konsernsjef Trond Botnen i Metis Education. Han betrakter saken som skal behandles i tingretten 2. mai neste år som rent teknisk. — Det dreier seg om hva som er markedspris for husleie av lokaler til privat skoledrift

Om du er part i en sak og har fått en dato som ikke passer, bør du først finne ut av om du kan flytte på datoen. Har du advokat, kontakter du denne. Hvis ikke kan du ringe domstolen eller forliksrådet direkte. Det samme bør du gjøre hvis datoen er fastsatt, men du er i tvil om du har såkalt gyldig fraværsgrunn Tingretten kan unnlate slik oppnevnelse dersom det for eksempel er klart at bobehandlingen må innstilles ganske snart og det ikke er mulig å redde noen av arbeidsplassene. Ønsker og krav om at de ansatte skal være med i kreditorutvalget må fremsettes overfor tingretten, enten før eller i skiftesamlingen (rettsmøtet som fremgår av kunngjøringen) Tvedestrand kommunestyre skal for perioden 2021-2024 oppnevne meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten. Hva slags oppgaver har en meddommer? Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i å;ret. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan. Vant i tingretten. Firmaet Oslo creditservice er tilknyttet Perako AS, som i sin helhet eier Oslo creditservice (OC). Daglig leder i OC, Thor Ivar Mathisen, eier 50 prosent av aksjene i Perako

Skifteattest Arveoppgjor

Tingretten er den laveste domstolen. - Lagmannsretten: hvis en eller flere av partene er misfornøyde. med dommen fra tingretten, kan saken føres videre til lagmannsretten. - Høyesterett: høyesterett er Norges øverste domstol. Høyesterett avgjør om noen er skyldige eller ikke skyldige i straffesaker Dersom du har behov for advokat i tingretten er det bare å ta kontakt. Du kan sende en melding via vårt kontaktskjema, så vil du bli kontaktet av en advokat med solid kompetanse på området. Det er bare hyggelig å bli kontaktet. Foretrekker du telefon, kan du legge inn ditt telefonnummer, gjerne med litt informasjon om hva saken gjelder Det er tingretten som åpner konkurs, etter krav fra selskapet selv eller kreditorer (f eks skattemyndighetene). Fra det tidspunkt (dato og klokkeslett) konkurs er åpnet, blir eiendeler og rettigheter beslaglagt av konkursboet, som ledes av en bostyrer. Når behandlingen av konkursen er avsluttet, blir selskapet slettet fra Foretaksregisteret

Klimasøksmålet: alt om rettens første uke - Energi og Klima

Tilståelsesdom tingretten - Vilkår - Fordeler AdvokatTip

Hva betyr dommen, og hva avgjorde og det er etter vårt syn også rettslig sett feilaktig at tingretten ikke har foretatt en slik prinsipiell. I tingretten er det en fagdommer og to meddommere som skal avgjøre om tiltalte er skyldig eller ikke, og avgjøre hva slags straff tiltalte skal få om han eller Hva skjer med barna hvis jeg dør? Den som ønsker foreldreansvaret, må sende krav til tingretten der barnet bor innen seks måneder etter dødsfallet. Det er tingretten som avgjør hvem som skal få foreldreansvaret Dommer i straffesaker er i utgangspunktet offentlige, så de skal man kunne få kopi av. Du kan kontakte tingretten som behandlet saken og be om å få tilsendt en kopi. De krever da gjerne at du kan identifisere saken, så navn på tiltalte og ca tidspunkt for dom vil hjelpe På disse NorJus-sidene kan du finne lettlest og solid informasjon om testament og arv. Vi håper du får svar på mange av dine spørsmål, og at du vil ha utbytte av å lese om hvordan testament skal opprettes og hvilken virkning det får

Er du i tvil om hva avdøde etterlater seg av gjeld, kan du be tingretten utstede preklusivt proklama (proklamaet gjelder ikke pantekrav og skattekrav). I tillegg utstedes proklama i de tilfelle hvor det åpnes offentlig skifte i et bo. I slike tilfelle er det bobestyrer/tingretten som sørger for at proklamaet blir utstedt 3) Hvis alt går som det skal og saken er helt kurant, blir utgangspunktet derfor at det vil gå ca. 120 dager fra en sak har kommet inn til statsadvokaten og til hovedforhandlingen i tingretten er i gang. Fra utgangspunktet ovenfor, vil det imidlertid være store variasjoner når hver sak vurderes for seg Det er mange voksne som bare kaller det mobbing hvis du blir plaget flere ganger. Uansett hva noen kaller det, har du rett til å ha det bra. Selv om de voksne ikke kaller det mobbing, skal de sørge for at plagingen stopper og at du har det bra Dette er selve begrunnelsen i UNEs vedtak 4.mai 2018, som tingretten har godkjent. Det er den nakne sannhet når alt «stæsjet» med argumenter for og imot er plukket av. På denne bakgrunn blir det avgjørende om det er trygt nok noen steder der Farida og familien søker beskyttelse Tingretten er første instans i straffesaker, og det er to juridiske fagdommere og to lekdommere Straffen er et onde som staten påføres den kriminelle, og gjennom straffen viser staten hva som er uønsket atferd. Straffen er en form for sosial kontroll og er et virkemiddel or å få innbyggeren til å respektere loven

meddommer - Store norske leksiko

Det er ikke så stor forskjell. Tingretten foretar en full vurdering av saken. Dvs alle bevis kan vurderes på nytt. Man har mulighet både til å ta bort bevis man mener man ikke trenger og til å påberope nye bevis. Retten består av en tingrettsdommer, en fagkyndig meddommer (typisk psykolog) og en alminnelig meddommer Skiftetakst hører under tingretten som herunder tiltres av skjønnsmedlemmer. Det er en relativt kostbar prosess og kostnaden må bæres av partene eller boet. Hvis mulig bør man derfor se på andre løsninger for verdifastsettelse, som å bruke takstmann eller legge gjenstander ut for salg for å få bekreftet hva markedet er villig til å. Hva er et dødsbo? Når noen går bort, etterlater de seg verdier og gjeld. Det kaller vi et dødsbo. I tillegg til formue og gjeld, består dødsboet av innbo, løsøre, rettigheter og forpliktelser. Når Tingretten har mottatt Erklæring om privat skifte av dødsbo, vil skifte-/uskifteattest bli utstedt til arvingene slik at dere kan overta. Er det et AS som går konkurs, er det styret som kan be om oppbud. Når det gjelder et personlig foretak, er det noen som foretaket skylder penger som registrerer konkursbegjæringen. Uansett er det Tingretten som har det siste ordet, og avgjør om det skal åpnes konkurs eller ikke Mener tingretten er verstingen når det gjelder tilgjengelighet Fuksjonshemmede i Midt-Troms reagerer på at få private og offentlige bygg føyer seg etter lovverket på universell utforming. VERST: Her står Kjell Solstad og Gudmund Johansen foran Senja tingrett som de mener er dårligst tilrettelagt for funksjonshemmede på Finsnnes

Tingretten feiret 100 år - Hva om dommerne er uenige? undret de. GJESTER: Til sammen 19 elever fordelt på to klasser fra Alstahaug voksenopplæring kom på besøk da tingretten arrangerte åpen dag. - Av og til er vi uenige, og da er det flertallet av dommerne som bestemmer En vekter er dømt til betinget fengsel i 21 dager og må betale 12.000 kroner i bot for voldsutøvelse på jobb. Tingretten utelukker at han var, eller oppfattet å være i en nødvergesituasjon - og har utmålt en straff betydelig strengere enn påtalemyndigheten påsto

Video: Hva skjer i en rettssak? - Din advokat i Aske

- Resultatet fra tingretten er nå nullstillt. Lagmannsretten skal se på alle bevisene på nytt, sa aktor i lagmannsretten. Dette er hva de strides om § Hva du bør vite som meddommer § Hva: Godtgjørelse Varer saken mer enn 5 dager kan satsene økes Som meddommer får en som hovedregel enten 250 kroner per dag eller tapt arbeidsfortjeneste, i tillegg til reise- og kostgodtgjørelse etter statens satser Det er svært vanlig når den ene ektefellen dør at den gjenlevende blir sittende i uskiftet bo. Helt konkret er det slik at politiet sender en melding til tingretten når noen dør. Derfra går det brev til gjenlevende ektefelle med erklæring om uskifte som gjenlevende må fylle ut dersom det ikke skal foretas et skifte etter avdøde Tingretten fastholdt sin avgjørelse i brev av 7. januar 2014. Fra avgjørelsen refereres: A ble innvilget fri sakførsel 03.12.2013 og advokat Aas-Hansen ble etter begjæring oppnevnt som hennes prosessfullmektig. Saken er ikke avsluttet. Det er ikke grunnlag for etterskuddsvis rettshjelp etter rettshjelploven § 6 Hva er «under kjøring»? Både tingretten og lagmannsretten legger følgende hendelse til grunn: Sto stille med motoren av «Mobiltelefonen hennes lå løst i passasjersetet

Tingretten har imidlertid lagt til grunn at ytringen ble fremsatt som ledd i et hendelsesforløp hvor B først dyttet fornærmede. Utsagnet ble fremsatt flere ganger, og det var derfor ikke snakk om en rent spontan reaksjon fra Bs side. vil grensene for hva som er straffbart, raskt kunne være overtrådt Tingretten vil utlevere drapssiktet nordmann til Storbritannia En nordmann i 20-årene som var etterlyst i Storbritannia og siktet for drap der, ble lørdag pågrepet i Oslo. Tingretten mener han. - Det er riktig at også han er en av dem som er rammet av brannen. Men han har en plass å bo - han har nære slektninger som tar ham imot. Så det er ikke et problem, sier Aasen Om avvisningen og avlysningen skriver tingretten at «det blir det feil av fylkeskommunen å la den uklarheten de selv har skapt, gå ut over Risa AS, og så medføre en avvising av Risa AS fra konkurransen». Avvisningen ble påklaget av Risa, og tingretten skriver i dommen at de synes det er noe underlig at fylkeskommunen opprettholdt. Tingretten mener det er sannsynlig at det har vært flere involverte i forsvinningssaken. Tom Hagens advokat Svein Holden i samtale med pressen etter fengslingsmøtet onsdag ettermiddag. - Vi jobber nå med å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen og å avklare om det er flere involverte i saken

Informasjon til arvinger - HELP Norg

Hva er et arveoppgjør? Et arveoppgjør er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg, herunder håndtering og fordeling av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Fristen kan forlenges av tingretten. Privat skifte Tingretten avslo Bertheussens begjæring om utlevering av eposter fra Dagbladet og NRK. Oslo tingrett mener kildevernet må gå foran, og vil ikke pålegge NRK og Dagbladet utlevering av epostene de i fjor mottok fra en anonym avsender Det er utvinningstillatelsene som ble gitt for oljeleting i Barentshavet i juni 2016 som er grunnlaget for saken. Hva er det som Dere har allerede tapt i tingretten og lagmannsretten, hva kan. Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer må du regne med å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv o Saken er anket til Høyesterett av staten. I tingretten var det staten som vant, så det gjenstår å se om Helgesen virkelig kan le sist. Det er ikke spesielt sannsynlig at Tangens ansettelse havner i retten. Men saken om fellingstillatelsene for ulv illustrerer at også Stortinget må forholde seg til lover

Tingretten mener at dette ikke var en alvorlig jaktforbrytelse, i motsetning til hva aktor hevdet. Likevel er konklusjonen fra tingretten at 59-åringens eneste forbrytelse er hærverk. - Jeg mener at jegerens første forseelse er at han har skutt i nærheten av sommerhytte i mørket, på noen andres eiendom, og utsatt mennesker for fare - Det er ganske varierte arbeidsoppgaver det er snakk om, og vi har lagt en plan for opplæringen der vi skal gjennom hele tingretten. Det betyr at det vil ikke gå lang tid før Terje får. Meddommere er valgt for perioden 2021-2024. Etter hvert kommunevalg skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Det er også stadig utskiftinger på grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Meddommere for denne perioden er nå valgt av kommunestyret og vi trenger ikke flere meddommere pr i dag. Hva er en meddommer

Samfunnsfag YF Vg2 - Domstolene - NDL

TIL TINGRETTEN: - Novartis har forsøkt med dialog, og midlertidig forføyning er dessverre nødvendig for å få en endring av beslutningen 18. november . Vi mener er at de har brutt vår avtale med helseforetakene, sier Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis Norge Les også: Tingretten må kurses i våtrom. Er det slik at dommer-standen er spesielt gode på Plan- og bygningsloven, med TEK i høysetet? Nei dessverre, de er ikke det. Vidar har helt rett, vi kan vise til flere domsavsigelser som helt klart - etter TEK - burde hatt et annet utfall. Men er dette dommerstandens skyld - ene og alene Hva er det i bevisbedømmelsen som påtalemyndigheten mener er feil fra tingretten? — Kjernen i anken går på hvordan tingretten har vurdert bruken av ulovlig arbeidskraft ved Louis Pizza AS. Tingretten falt ned på at bruken var uaktsom, det er vi uenig i Hva er varetekt? Begrepet varetekt har to forskjellige juridiske betydninger. På en måte kan det referere til å sende en sak tilbake til en lavere domstol, slik at retten kan ta en handling bestilt av en høyere domstol. Dette begrepet brukes også når ma Temaer som kan belyse hva vi driver med og hvordan tingretten fungerer, sier sorenskriver Agnalt. Det var godt oppmøte i tingrettens lokaler, og barn og voksne i alle aldere hadde tatt turen. - Vi er veldig godt fornøyd med oppmøtet, og det virker som folk har kost seg

Kortfattet gjennomgang av gangen i en sivil rettssa

Aylar Lie tar Northug-tvisten til tingretten. Mener tapet i Forliksrådet er basert på feil lovhjemmel og anker så jeg er litt usikker på hva hun vil oppnå med å ta dette videre, sier. - Hva vil skje fremover nå? - Vi fortsetter driften vår i Bergen på samme måte, i tett dialog med politiet. Nå nærmer vi oss vinteren, og vi vil deaktivere tjenesten når det er fare for is og snø. Det vil bli en løpende vurdering, sier Rønneberg. Fakta Derfor tapte kommunen i tingretten - Hva er årsaken til at du valgte ikke å anke dommen? Det er en sammensatt helhetsvurdering, hvor blant annet sakens beviser, slik de fremkom i tingretten, og rettslige spørsmål, er tatt med i.

Hva er «under kjøring»? - Det er ikke overraskende at påtalemyndigheten har anket saken, når de har stått på samme standpunkt i tingrett og lagmannsrett. Vi er kjent med at politiet daglig forholder seg til at det er straffbart, det som min klient har blitt frikjent for i to omganger, sier Kildahl Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 60-årene for brudd på dyrevelferdsloven, og dommen er på seks måneders fengsel. Fire av månedene er gjort betinget. Han får heller ikke ha dyr de kommende fem år, og han må betale 4000 kroner i saksomkostninger. Forsvareren mente det fikk holde. Hva nå? La oss si at du har påtatt deg ansvaret for å ordne alt det praktiske ved oppgjøret av dødsboet, og skifteattest og alle fullmakter er signert. Hva skal du ordne og hvordan gjør du det? Opprett en dødsbokonto og ta kontakt med banken til avdøde; Vår anbefaling er å opprette en egen konto for dødsboet

Revejegeren Terje fikk hakeslepp da han oppdaget hvaMorgan Andersen vant ankesak mot AftenpostenLekdommer | Norges DomstolerNina Caspersen - Gestaltterapi i AskerDame med klar tale | besteforeldre for en ansvarlig
 • Bjørn borg boxer sport.
 • Bootsverleih berlin wannsee im stephaner biergarten berlin.
 • Leptospirose gris.
 • Spor av blod i urin barn.
 • Baby urolig etter vaksine.
 • Høydehopper.
 • Volvo made by humans.
 • Rockgala magdeburg bilder.
 • Yrkesskade rettigheter.
 • Singlehoroskop steinbock 2018.
 • Trommekurs barn oslo.
 • Charter til eilat.
 • Polizei melle faxnummer.
 • Kyoto.
 • Yamaha rhino 660 ersatzteile.
 • Popsenteret program.
 • Portabel projektor.
 • Hallo niedersachsen kontakt.
 • Hvordan brette dressbukse.
 • Taxi taxi nrk.
 • Pflaumen crumble streusel.
 • Energiformer.
 • Rembrandt hotel bangkok.
 • Android jeder homescreen eigenes hintergrundbild.
 • Otto von bismarck tyskland.
 • Fluoridfreie zahnpasta test.
 • Indre kjønnslepper større enn ytre.
 • Hunden skjelver i bakparten.
 • Plante tre i krukke.
 • Tom dixon lysestake.
 • Monster.com login.
 • St johann am walde.
 • Skipass großarl preise.
 • Faldernpoort emden speisekarte.
 • Faye dunaway kinder.
 • Takk for maten tale morsom.
 • Noz vfl.
 • Brettseiling snarøya.
 • Wii u gebraucht amazon.
 • Cardinal ligament.
 • Ungdomsskole fyllingsdalen.