Home

Universalitetsprinsippet jus

Video: Liste over rettsprinsipper - Jusleksikon

Nedenfor er noen viktige rettsprinsipper med kort beskrivelse og henvisning til videre lesning. Listen er ikke uttømmende og er under arbeid Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Rettsvitenskap (jus) Det er vanlig å bruke fotnoter og litteraturliste i norske juridiske arbeider. Det finnes ingen ensartet praksis på hvordan henvisningene utformes, og hvilken informasjon som skal tas med. Anbefalinger etter kilde

Regler som har betydning for deg som student, finner du spredt på forskjellige regelsett. Dersom du ikke finner det du er ute etter, kan du kontakte Infosenteret for veiledning Opptak og adgangsregulering. Emnet inngår i studieprogrammet Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år).Du søker opptak til studieprogrammet gjennom Samordna opptak. For å delta på emnets kurs-/seminarundervisning må du søke om plass via Studentweb innen gitte frister Om JUS. Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. Vi har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos våre kursdeltakere. Vi har som mål å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og form

Valgemner på masternivå er emner som skal inngå i graden Master i rettsvitenskap på 4. og 5. studieår. Du kan velge emner fritt fra denne listen eller du kan velge å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil. Oversikten er delt inn i hvilket semester eksamen avholdes Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Oppbygging og gjennomføring. Jusstudiet er et 5-årig profesjonsstudium og gir 300 studiepoeng. Master i rettsvitenskap består av: Obligatoriske emner (190 studiepoeng) Ex.phil (10 studiepoeng) og Ex.fac (10 studiepoeng) Valgfritt juridisk emne.

Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet Rettskildeprinsipper er en felles betegnelse og retningslinje (normer) for hvordan man skal argumentere juridisk på en korrekt måte.. Hvordan man resonnerer (tenker) når man skal ta stilling til et juridisk spørsmål, blir styrt av visse rettskildeprinsipper, som er et sett retningslinjer som sier noe om hvilke rettskildefaktorer det er tillatt å bruke (relevansspørsmålet), hvordan en.

Juss utdanning.n

Rettsvitenskap, også kalt jus, juss eller jura, er læren om rettsregler og juridisk metode.De som utdanner seg innen rettsvitenskap vil etter fullført studium kalle seg jurist.Det er imidlertid ikke en beskyttet tittel. Jurister besitter mange viktige stillinger i samfunnet, blant annet som dommere, advokater og offentlige tjenestemenn på en rekke forskjellige områder Rettsvitskap (jus), master, 5 år. Juss er utdanninga for deg som er opptatt av mennesket i samfunnet, og av rett og rettferd. Lengde 5 år; Ordinær 60; Primær 53,2; Plassar 390; Opptakskrav GENS; Studiepoeng 300; Start Haust; I løpet av jusstudiet vil du forstå kvifor juss er nødvendig for å løyse både nabotvistar og globale. Rettslig? Aner ikke, men politisk kan det bety dette, sakset fra noe SV-propagandiske greier: Likhetsprinsippet. Ett prinsipp som alltid har vært blant de viktigste for venstresida er prinsippet om like muligheter for alle Legalitetsprinsippet er det strafferettslige prinsippet om at ingen kan dømmes uten etter lov eller fengsles uten etter dom, samt at ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft. Prinsippet er knesatt i Grunnlovens bestemmelser (§§ 96, 97 og 99) og dessuten lovfestet i straffeloven § 14.Legalitetsprinsippet har også anvendelse langt ut over Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske. Opptakskrav: Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april. Studiet er adgangsbegrenset, og det er 150 studieplasser. Kvoter: Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak

Rettsprinsipp (fra lat. ratio juris) eller rettsgrunnsetning handler om rettsregler som anses som et moment med relevans for rettens innhold. Forskjellige rettssystemer kan ha ulike rettsprinsipper og de brukes i betydelig omfang i norske rettsavgjørelser, herunder avgjørelser fra Høyesterett Legalitetsprinsippet er i offentlig rett at forvaltningen må ha hjemmel i lov for å innskrenke borgernes rettigheter.. Typisk kan forvaltningen bare gripe inn i borgernes eiendomsrett eller alminnelige handlefrihet ved forbud, påbud eller avslag på et rettsgode, når forvaltningen kan forankre vedtaket direkte eller indirekte i en lov

Rettsvitenskap (jus) - Universitetsbiblioteke

Lover og regler - Det juridiske fakulte

Hvordan er det å studere jus? Her får du svarene du trenger: Jusstudiets oppbygning. Hvordan er jusstudiet ved UiB bygd opp? Hvor mye av undervisningen er obligatorisk? Hvordan foregår eksamen? Her får du vite mer om studiehverdagen som jusstudent ved UiB. Foto/ill. En kandidat med 3-årig Bachelor i rettsvitenskap vil kunne løse oppgaver innen de fleste områder av kommunal og statlig forvaltning (som plan- og bygningsetaten, ligningsetaten helseforvaltning, skole- og utdanningsvesen og NAV), privat næringsvirksomhet (som for eksempel reiseliv, handel og industri, bank og forsikring, utredere og assistenter for advokater m.v) og i organisasjonslivet Studere jus: Hva vil du fordype deg i? Spesialemner og tilleggsutdanning. Spesialemner tilbys som en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap. Personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak til spesialemnene Start studying Velferdsstatens prinsipper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

JUS4211 - Prosess og strafferett - Universitetet i Osl

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett Bachelorstudentene i jus har en vanskelig vei til jobb og mastergrad. 3 min Publisert: 13.04.15 — 18.25 Oppdatert: 6 år siden Studentleder Daniella Rivera i Juristforbundet sier bachelorutdannelsen i jus må stå på egne ben, ikke være en uferdig masterutdannelse slik som i dag 3 TERRITORIAL- OG UNIVERSALITETSPRINSIPPET 7 3.1 Territorial- og universalitetsprinsippet 7 3.1.1 Territorialprinsippet 7 3.1.2 Universalitetsprinsippet 7 4 KONKURSÅPNING ETTER NORSK RETT 8 4.1 Vilkår for konkursåpning etter norsk rett 8 4.2 Hvor kan konkurs åpnes etter norsk rett? Universalitetsprinsippet. Innebærer at det skal foregå én insolvensbehandling i det landet debitor er sterkest knyttet til, som omfatter alle skyldnerens eiendeler uansett hvilket land disse befinner seg i. JUS 1211, Høst 2016, Dag 3 Professor Ole-Andreas Rognstad,. Samarbeidet mellom EU og afrikanske, karibiske og stillehavs-stater (forkortet ACP på engelsk) møter problemer straks menneskerettigheter for homofile kommer på bordet. Når Cotonouavtalen ble forhandlet, nektet ACP-landene å ha med homofili som en gruppe som ikke bør diskrimineres. I etterkant av dette laget ACP-landene en egen uttalelse som ba EU om å avstå fra all

Hallvard Jørgensen. 78 . Gud og moral anno 2013 Vitenskapen åpner ikke for Gud, skrives det i en kronikk på NRK ytring. Er det sant Norsk internasjonal gjeldsforfølgningsrett Utenlandske kreditorers muligheter til å tvangsrealisere sitt utestående i debitors formuesverdier i Norge Kandidatnummer: 138 Antall ord: JUS399 Masteroppgav Study Det offentlige som oppgaveløser: Velferdsstatens grunnlag og struktur flashcards from A S's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition Selskapers sosiale ansvarlighet En teoretisk analyse og empirisk undersøkelse av bedrifter i Malaysia. Arild Spissøy. R 2004: 7. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Right Forskerne fant sterkest sammenheng mellom lesning av litteratur og gode resultater på prøvene om leserforståelse og hukommelse. Tenåringer har en enorm tilgang på teknologisk utstyr med mange underholdningstilbud

Royal Norwegian Embassy in Washington (2011) Norwegian-Americans. Tilgjengelig på http://www.norway.org/News_and_events/Norway-in-the-US/Norwegian-American. Read De Forente Nasjoner Som Permanent Verdensorganisasjon, Nordic Journal of International Law on DeepDyve, the largest online rental service for scholarly research with thousands of academic publications available at your fingertips Intersubjectivity, moral, and human rights an existentialistic and discourse ethical approach This paper examines the phenomena of intersubjectivity, moral and human rights and reviews these topics o I boken «Just Health» fra 2008 skriver Daniels følgende (Daniels 2008): «My claim about the relationship between health and opportunity thus provides a way of extending Rawls`s theory to address inequalities created by disease and disability, a key issue that Rawls had deliberately avoided «By keeping people functioning normally, we protect their range of opportunities «My move from Just.

Om JUS - JUS

 1. Norsk fiskerijurisdiksjon overfor utenlandske fiskefartøyer Irene Vanja Dahl Avhandling levert for graden Philosiphiae Doctor UNIVERSITETET I TROMSØ Det juridiske.
 2. Oppgavegjennomgang - kursoppgave v/ Ivar Alvik. Drøft hvilken myndighet (jurisdiksjon) en stat har i forhold til handlinger eller virksomhet på andre staters territorium. Innledning Nærmere om temaet og problemstillingen Generelt om jurisdiksjon Kort om tvangsjurisdiksjon Slideshow..
 3. Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politic

Valgemner på masternivå - Rettsvitenskap (jus) (master - 5

 1. Oppbygging og gjennomføring - Rettsvitenskap (jus) (master
 2. Rettsvitenskap (jus) (master - 5 år) - Universitetet i Osl
 3. Rettskildeprinsipper - Jusleksikon
 4. Rettsvitenskap - Wikipedi
 5. Rettsvitskap (jus), master, 5 år Universitetet i Berge
 6. hva betyr universalitetsprinsippet rettslig sett
 7. legalitetsprinsippet - Store norske leksiko

Rettsvitenskap - master Ui

Start - JUS

 1. Ufravikelighetsprinsippet FriFagbevegelse
 2. Jusstudiets oppbygning Det juridiske fakultet
 3. Studer rettsvitenskap - in
 4. Spesialemner og tilleggsutdanning Det juridiske fakultet
 5. Velferdsstatens prinsipper Flashcards Quizle
 6. Det årlige sivilprosesskurset - JUS

Advarer mot «snarvei» til jusstudiet D

 1. Norsk internasjonal insolvensrett - PD
 2. EU: Kjemper for homofiles menneskerettigheter Homonytt
 3. Gud og moral anno 2013 - verdidebatt

Norsk internasjonal gjeldsforfølgningsrett - PD

 1. Det offentlige som oppgaveløser: Velferdsstatens grunnlag
 2. Selskapers sosiale ansvarlighet
 3. Spill lurer oss til å droppe fordommene, spille spill
 4. Det som står på spill, spille spill norsk utenrikspolitisk
 5. De Forente Nasjoner Som Permanent Verdensorganisasjon
 • Flytte eiketre.
 • Ulykke e18 sandefjord.
 • Tübingen 03.12 2017.
 • Nachrichten neu ulm aktuell.
 • Die tribute von panem catching fire besetzung.
 • Teori tanggung jawab sosial dasar moral.
 • Ny snusboks.
 • Pensumbøker.
 • Vannbasert maling over oljemaling.
 • Abonnement iphone 7 plus.
 • Tübingen 03.12 2017.
 • Stemme fra utlandet 2017.
 • Db rentner ticket.
 • Verkaufsoffene sonntage braunschweig 2018.
 • Elbil fordeler forsvinner.
 • Lett motorsykkel aldersgrense.
 • Hermanns detmold fotos.
 • Master psykisk helse.
 • Stadtladen hanau mittelbuchen.
 • Øyelokkoperasjon hamar.
 • Andrew lloyd webber familie.
 • Strinda smådyrklinikk åpningstider.
 • Miljøgifter.
 • Faye dunaway kinder.
 • Besser aussehen männer.
 • Snødybde lillehammer.
 • Polizei graz twitter.
 • Kjerringråd rennende øyne.
 • Smurfene karakterer.
 • Ord med æ.
 • Kontakt simon.
 • Premade motd.
 • Lesebøker 1 klasse.
 • Skrumaskin tilbud.
 • Cafe laundromat bislett.
 • Ladestasjoner hjemme.
 • Furninova modulsofa.
 • Skipass großarl preise.
 • Afternoon tea london sketch.
 • Pulsar nattkikkert.
 • Feel good bielefeld.