Home

Granneloven trær

Videre går vi gjennom de tre ulike regelsettene om trær på naboens tomt. Bruk denne gjennomgangen som et utgangspunkt for diskusjonen med naboen: 1. Trær som går over din eiendom. Trær, grener eller røtter som kommer over på din eiendom, løser du enkelt. Disse kan du be om at fjernes, så lenge de er til en viss ulempe for deg Trær er en kime til mange konflikter, og har derfor fått en særskilt bestemmelse i granneloven. Etter § 3 fremgår det at hvis det «ikkje [er] nemnande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden» skal ikke naboen ha et tre som er til «skade eller serleg ulempe for grannen», nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord på naboeiendommen «enn tredjeparten av trehøgda»

Trær på naboens tomt Huseiern

Et tre på fem meter vil kunne stå minimum 1,6 meter fra grensen. Et tre på tre meter, kan stå en meter fra grensen. Etter denne bestemmelsen er hekker lovlige så lenge de er under to meter. Regelen er ikke klar og objektiv, og å ha høyere trær enn en tredjedel av trehøyden nær nabogrensen, er derfor ikke automatisk ulovlig Jf. tidlegare lov 16 mai 1860 nr. 2 første kap. Jf. lover 21 juni 1963 nr. 23 kap. V, 15 juni 2007 nr. 40 § 24, pbl. § 20-1 og § 28-4

Video: Granneloven § 3: Trær til skade eller ulempe for nabo

Granneloven, også kalt naboloven, har bestemmelser som regulerer når naboen har rett til å kreve trær fjernet. I en del tilfeller blir det fremsatt krav om felling av trær som ikke har rettslig grunnlag i naboloven. I denne artikkelen tar vi for oss en reell sak der vi har bistått, anført av advokat Thor Gunnar Austin Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Naboloven (Lov om rettsforhold mellom grannar) har egne bestemmelser om trær. Det viktigste er at du ikke tar sagen i egne hender. Innled en dialog med naboen som eier trærne, og forsøk å finne en løsning dere begge kan leve med

Reglene som gir deg rett til å fjerne naboens trær. Reglene om støy fra naboen. Reglene om gjerde og hekk mot naboen. Andre problemområder med naboen. Dette kan gjøre på tomten din. Eiendommen går ut i vannet. Nyhetsbrev fra Smarte Penger: Få siste ukes nyttigste artikler og tester Granneloven trær Tre , greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg. For tre og greiner gjeld dette berre når varsel er gjeve og dei så ikkje er borttekne innan rimeleg tid I så tilfelle kan flere bestemmelser i Granneloven være til hjelp. Hekker som er høyere enn to meter, og ikke står mellom tomtene som et gjerde, reguleres av Grannelovens lovgivning for trær. I §3 i Granneloven heter det at et tre ikke skal stå nærmere nabogrensen enn en tredjedel av treets høyde Hovedregelen her er at grunneier ikke kan ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboeiendommen nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord enn en tredjedel av trehøyden. Et eksempel kan illustrere dette; har grunneier et tre på 12 meter stående 3 meter fra huset kan naboen ha et krav på å få det felt

Grannelova (også kjent som Naboloven) er en norsk lov som har til formål å unngå nabokonflikter ved å regulere hva en eier eller bruker av fast eiendom kan gjøre eller sette i verk.. Det som er ulovlig er i utgangspunktet tilstander som er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Eksempler på skade er at vegger eller murer slår sprekker, grunnen raser ut m.v. Ulemper kan være støy. Trær. Du har selvsagt ikke lov til å ha så høye trær du vil, plassert hvor som helst på tomta. Trær skal ikke være til sjenanse for andre. Granneloven har regulert dette slik at du skal ikke ha et tre nærmere naboeiendommen enn en tredjedel av treets høyde. Et tre som blir 15 meter i voksen alder må derfor plantes fem meter vekk fra.

Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må avgjøres konkret. Men det er noen tommelfingerregler du kan bruke: Det holder ikke at det er en ulempe for deg, den må være grovere: enten unødvendig eller urimelig Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814

Trær som vokser seg svært høye kan føre til at naboen sjelden ser sola, og til at prydbuskene i hagen hans dør. § 2 annet ledd. I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller ulempa trær, § 3. Før denne loven ble vedtatt, var det kun adgang etter gjeldende rett til å fjerne trær som vokste innover naboeiendommen.3 Vi vet vi lite om hvordan grannelova §§ 2 og 3 anvendes i saker om trær, blant annet fordi ingen slike saker har vært behandlet for Høyesterett Grensesnittet mot pbl - trær forts. Private hekker og trær langs offentlig vei. Forslag til endring av Grannelovens § 12. Trær og vegetasjon krever bevissthet i. Naboer kan etter granneloven kreve trær fjernet, dersom de er til sjenanse. Partene er uenige om hvorvidt naboloven ( granneloven ) gjelder i Vi vurderer bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner og andre relevante kommunale planer, og undersøker eventuelle fredningsbestemmelser. I enkelte tilfeller inneholder eiendomsskjøter bestemmelser som gjelder trær. Saksbehandlingen tar videre hensyn til Lov om rettshøve mellom grannar (Granneloven)

Krav til trefelling etter naboloven § 3 - Advokatveilednin

Krav om felling av trær - granneloven

I så tilfelle kan flere bestemmelser i Granneloven være til hjelp. Hekker som er høyere enn to meter, og ikke står mellom tomtene som et gjerde, reguleres av Grannelovens lovgivning for trær. I §3 i Granneloven heter det at et tre ikke skal være høyere enn avstanden til nabotomten ganger tre Felling av naboen trær - Naboloven (Granneloven) har to bestemmelser som kan komme til anvendelse. I nabolovens § 2 er det en generell bestemmelse som også kan anvendes på trær. Bestemmelsen sier at ingen må ha noe som er til urimelig eller unødvendig til skade for naboen

Naboens trær - Austin Lyngmyr & Co | Austin Lyngmyr

Naboloven - Bruk, bevaring og vedlikehold av trær og

 1. Advokat Syvertsen har opparbeidet seg solid erfaring med saker etter granneloven (naboloven), som regulerer rettigheter og plikter mellom naboer, og som er den mest konkrete loven som angår trær mellom naboer. Syvertsen har hatt flere saker i domstolene, herunder lagmannsretten, hvor naboer har hatt tvist om trær
 2. Trær på naboens grunn som skygger for solen, tar utsikt eller på annen måte er til ulempe/skade. Hvis trærne står inne på naboens grunn og ikke strekker seg over tomtegrensen gjelder § 3 i naboloven (eller granneloven om du vil). NTB Scanpix . Vilkårene for å kreve treet fjernet eller beskåret er disse
 3. Naboloven (granneloven) av 16. juni 1961 nr 15 har tre (!) bestemmelser om problemene rundt trær. Naboloven § 12 har en spesialregel beregnet på forhold der røtter, greiner eller trær stikk inn på naboeiendommen
 4. Naboloven (granneloven), paragraf 2 Nabolovens § 2 sier: Ingen må ha, gjera, eller setja iverk noko som urimeleg eller uturvande (unødvendig) er til skade eller ulempe på granneeigedom. Dette er en relativt vag og omfattende paragraf, og kan dekke alt fra leirdueskyting til høyde på trær eller hekker

Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt - naboloven

Det er naboloven eller «granneloven» som den også kalles som regulerer det med planting av hekk og naboforhold. Den sier som følger: Et tre kan ikke være høyere enn 3 ganger avstanden fra eiendomsgrense. Dvs. er treet 30 meter høyt kan det ikke stå nærmere eiendomsgrensa enn 10 m Flere bestemmelser i naboloven/granneloven berører spørsmål om felling av trær på naboeiendom. Dersom trærne er tilstrekkelig til skade eller ulempe for deg, kan du kreve at naboen må fjerne trærne. Spørsmålet er som regel graden av ulempe en hytteeier har av som følge av trærne Trær på min eiendom feller jeg som det passer meg utover de krav naboer har etter Granneloven. Trær på naboens eiendom får naboen bekymre seg over, utover de rettigheter jeg har etter Granneloven. Kan det være så vanskelig. Redigert siden det kom med litt ymse fra Voyler i feil sammenheng 1:3-regelen er faktisk lovfestet - Granneloven. Jeg fikk omsider naboen til å fjerne sine trær med henvisning til loven, men ble også gjort oppmerksom på at ved en evt. rettssak om dette ville det tas hensyn til om gleden over trærne hos naboen ville bli vurdert opp mot mine argumenter for å få disse fjernet, men i ditt tilfelle befinner trærne seg i en skog og jeg regner ikke med at. Søkte på forumet og også nettet men finner ikke informasjon vedrørende merketrær når det kommer til Granneloven. Den sier følgende: § 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom og er nemnande til skade eller ulempe, har grannen rett til å kutta eller skjera av etter grenselina og eigna til seg

Naboloven - en del hovedpunkter - Jusstorge

Trær på naboens grunn som skygger for solen, tar utsikt eller på annen måte er til ulempe/skade. Hvis trærne står inne på naboens grunn og ikke strekker seg over tomtegrensen gjelder § 3 i naboloven (eller granneloven om du vil). Vilkårene for å kreve treet fjernet eller beskåret er disse: 1\. Treet må stå nærmere hus,. Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde Granneloven. Av Granneloven § 3 fremgår følgende: «Er det ikkje nemndande om å gjera for eigaren eller for naturmangfaldet på staden, må eigaren ikkje ha tre som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av trehøgda Trær kan godt oppnå makshøyde ganske fort, uten at det gir samme effekt som et voksent tre. Hvis jeg ikke husker feil er det snakk om lønn i dette tilfellet. Store lønnetrær lar seg ikke erstatte, så her må et mindre tre plantes og så må naboen betale mellomlegget Det er granneloven og forurensningsloven som gir prinsippene for hva du som nabo må akseptere. Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må reknast for farleg, heter det i lovens paragraf 2

Naboloven Paragrafen

Støy fra naboen kan ofte føre til konflikter. I disse tilfellene er det mange som er usikre på om man kan si ifra og hvilke krav man kan stille til naboen. Slike forhold reguleres av granneloven (naboloven). Loven har bestemmelser om forholdet mellom naboer, om hva som er tillatt og hva som ikke er det Naboer kan etter granneloven kreve trær fjernet, dersom de er til sjenanse. Naturvernloven har mulighet til vern av trær, i teorien. I praksis er tre-vern-perioden slutt. Utenom nye reguleringsplaner etter Plan- og Bygningsloven, finnes det ikke hjemmel for å offentlig vern av bytrærne

Hva sier loven om hekk og trær? - Boligmentore

Lov om grannegjerde [grannegjerdelova] - Lovdat

Austin anførte i Tønsberg Tingrett at kravet måtte avgjøres etter granneloven § 2, da ingen trær stod nær grensen. Videre ble det anført at det bare var trær som var urimelig eller unødvendig til skade som man kan krevet fjernt. Videre ble det anført at det sedvanlige og påregnelige sjelden ville være i strid med granneloven § 2 Saken ble vurdert på bakgrunn av granneloven § og granneloven § 3. Vi har en hekk på delet mot naboen, den består av blant annet. Utgangspunktet er at hekk ikke reguleres av grannelova når hekken har . Private hekker og trær langs offentlig vei. Trær og hekker er viktige elementer i Tre år, fem rettssaker og 300 000 kroner Jeg og min kone mener det norske rettssystemet er korrupt, sier han og legger til at samtlige rettsinstanser har tolket granneloven feil

Krav om felling av trær - granneloven - Advokatveilednin

Men trær er en vanlig ting å ha i ytterkanten av sine tomter, og sikkert et vanlig stridstema rundt om kring. Granneloven som er nevnt over regulerer hva som er akseptabelt når det gjelder trær. Grunnregel er jo maks 3 ganger høyere enn avstanden til grensen Granneloven (naboloven) Austin Lyngmyr & Co har spisskompetanse på naborett. Har du spørsmål knyttet til trær og din nabo, ta kontakt med oss. Under din boligforsikring har du rettshjelpsforsikring som dekker 80% av utgiftene til advokat i nabosaker. Granneloven §3

Dette kan du gjøre med naboens hekker og trær - Krogsvee

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Ulovlig felling av tre blir anmeldt. Kommunen ka lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (granneloven), som vil pålegge en hundeholder å ta visse hensyn til naboeiendommer, lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven), som har visse regler av betydning for hundehold i husleieforhold, jf. særlig § 5‑2

Reglene om gjerde og hekk mot naboen - Smarte Penge

Trær er en kime til mange konflikter, og har derfor fått en særskilt bestemmelse i granneloven. En undersøkelse av hvordan grannelova §§ og blir anvendt i rettspraksis ved konflikter om trær. Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Naboloven § - Trær på eiendommen. Regelen står i nabolovens § 3

Modern kjøkken: Granneloven trær

Granneloven uttrykker viktige prinsipper i norsk tingsrett. Utøvelse av eiendomsrett er betydelig begrenset i forhold til naboen. Forskrifter i henhold til § 9 kan enten gjelde forurensninger som etter § 8 er unntatt fra konsesjonsplikten, eller tre i stedet for konsesjonskravet i § 11 Naboen vil kutte trær på vår eiendom. Noen få er innenfor det han har rett til å kreve fjernet, men noen har han ingen rett til å kutte. Dette vil skape veldig innsyn til oss da huset han da har kjøpt (for å selge videre) er i skrått terreng med store vinduer rett ned mot oss. Han truer nå med å.

Nabokrangel om hekk: Hvor høy kan hekken være? - Hag

Naboloven § 12. Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha, For trær og grener gjelder dette bare når varsel er gitt og de deretter ikke er tatt bort innen rimelig tid, jfr. naboloven § 12. Andre bestemmelser. Naboloven har også bestemmelser om takras og takdrypp, sikring ved sprengning, Ifølge granneloven må du varsle naboen når du går i gang med for eksempel planting, graving eller bygging. Hytteeieren har en tomt med mange trær som skjermer for innsyn, vær og vind til hytta. Når hytteeieren kommer tilbake etter et tids fravær,. Norsk Lovkommentar gir deg oppdaterte lovkommentarer, forklaringer og tolkninger av paragrafer samt henvisninger til rettsavgjørelser, forarbeider, forskrifter og relevant juridisk litteratur trær for fremtiden, skrevet av Erik Solfjeld, leder av trepleiegruppa i Friluftsetaten i Oslo kommune. I en artikkel om Oslos miljøstudenter gir Ingeborg Wessel Finstad og Unni Berge fra Studentlaget oss et inn-blikk i hva som engasjerer de litt for unge til å slå på stortromma i NOA og som har litt slitte strenger Nabokrangel om trær - Nabolovens spesialregler om trær . Uenighet om trær er en vanlig konflikt mellom naboer. Typiske konflikter kan være: At naboens tre skygger for solen ; At naboen plages av løv som faller ned på deres eiendom; Høyden på tree

Trær på naboeiendommen - Hvilke regler gjelder

Det alminnelige urimelighetskriterium består av tre momenter, se annet og tredje ledd. (1) Ventelighetsmomentet. Høyesterett til grunn at erstatningsspørsmålet måtte bevares på samme måte enten man la naboloven av 1887 eller granneloven av 1961 til grunn Naboens trær , med tilhørende bøss og nedfall, er et tema som aldri slutter å engasjere. Men hva sier loven om saken? Forholdet reguleres av naboloven ( granneloven), men det er viktig å huske at loven er deklaratorisk (dvs. fravikelig). Osloadvokatene forklarer naboloven og nabotvister som trær på naboens eiendom Styret gjør oppmerksom på at granneloven regulerer forholdet mellom grunneiere på Stoppenkollen og velforeningens fellesområder. Etter granneloven skal det varsles dersom man ønsker å sette i gang tiltak ­ for eksempel felling av trær. Tar man seg til rette kan det bli aktuelt med erstatnin Reglene står i Naboloven §2 (granneloven), og kan brukes på alt fra støy, lukt, støv og trær. Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må. Naboloven setter grenser for hvor mye du må finne deg i av støy fra naboen. Dersom din hagefred forstyrres av ville barneskrik fra naboens trampoline kan dette

Naboens trær som står nært inntil tomtegrensen kan være til ulempe. I grannelova § 3 reguleres når du kan få fjerne naboens tre. Ville fjerne naboens tre på grunn av særlig ulempe. I en dom avsagt av Lagmannsretten var spørsmålet om det kunne kreves fjerning av naboens tre i medhold av grannelova § 3, jf. § 10 Tragiske ulykker og alvorlige personskader kan unngås hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikten. Ta en runde rundt eiendommen din og undersøk om du har vegetasjon som hindrer sikt eller som vokser utover veiarealet Les mer om: Trær på naboens eiendom Det er også viktig å poengtere at det er et krav om årsakssammenheng mellom virksomheten på naboeiendommen og den skaden eller ulempen denne medfører. Selv om noen driver en virksomhet som medfører røyk, lukt, støy og liknende, anses ikke dette som en skade eller ulempe for en annen eiendom dersom dette faktisk ikke påvirker eiendommen Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten. Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker.. Trenger du hjelp til å finne relevant juridisk litteratur til en rettslig problemstilling

 • Sosialen bistro.
 • Varmekabel på spongulv.
 • Dyrebeskyttelsen jobb.
 • Previsioni meteo.
 • Tips to learn spanish fast.
 • Virtuos 2018 finalister.
 • Hvaler gjestgiveri kommende aktiviteter.
 • Prada marfa tavla.
 • Holdt på kryssord.
 • Bindal legekontor.
 • Telia mobilt bredbånd ekstra data.
 • Årsaker til dårlig syn.
 • Skorpion mann beziehung.
 • Stadt merzig formulare.
 • Die fantastischen vier 4 gewinnt.
 • Japan landskap.
 • Luxembourg storbyer.
 • Nm sykkel sandefjord.
 • Aline kadhafi wikipedia.
 • Flerlaget kubisk epitel.
 • Www donau ries de landratsamt aktuelles ausschreibungen.
 • Nickelback sänger heiratet.
 • Bjørnis sang.
 • Ps4 controllers.
 • Røkenes gård.
 • Mitt uib on.
 • Uloba adresse.
 • Corvette c4 cabriolet.
 • Varmekabel på spongulv.
 • Tod durch leberzirrhose qualvoll.
 • Thuja brabant tilbud.
 • Henrik wergeland snl.
 • Ziegler wildkirsch likör.
 • Warlock dungeons and dragons.
 • Terrassengestaltung muschelkalk.
 • Karl johans gate 14.
 • Hotel am tränkbachtal, nordstraße, frauenwald.
 • Utdanning skuespiller.
 • Us botschaft berlin clayallee.
 • Feliz cumpleaños prima frases largas.
 • Ryan phillippe ava elizabeth phillippe.