Home

Hvordan skrive en gjør rede for oppgave

Hva betyr å gjøre rede for? - Skole og leksehjelp

 1. Hvordan gå til verks? (2) Gjør rede for hovedtrekkene i norsk sentralforvaltnings organisering, oppgaver og verdigrunnlag. Drøft deretter hvordan sentrale utviklingstrekk de siste 20-30 årene har virket inn på balansen mellom hensynet til politisk lojalitet, nøytralitet, og faglig uavhengighet i forvaltningsrollen
 2. Når en oppgave sier at du må gjøre rede for, så må du forklare litt mer enn å skrive nøyaktig hva det er. Rettere sagt, du må forklare litt mer enn én linje eller to. Synonymer: anskueliggjøre, gjøre det klart for, greie ut, klarlegge, opplyse om, redegjøre for, tolke, tyde, tydeliggjøre, utlegg
 3. ologien som benyttes i oppgaven. eventuelt avgrenser oppgaven slik du gjør. 2. Hoveddel: En vanlig formulering i en oppgavetekst er at du blir bedt om å gjøre rede Her er et eksempel på hvordan innholdsfortegnelsen til en oppgave med tredeling vil se ut: Revidert 27.08.18 UUV-sak 71/14
 4. - Besvarelsen skal ha to hoveddeler, en innledning og en avslutning hvor man sier hva man har tenkt til å gjøre, og avslutter med hva man har gjort. Hoveddelen deles i to, del én gjør rede for hva dette handler om, og del to bruker man til å diskutere, sier Tønnessen. Også håndskrift kan ha betydning for resultatet
 5. Hvordan skrive en akademisk oppgave. Det første du må gjøre er å lese oppgaveteksten nøye for å finne ut hvilke begreper og tema som må gjøres rede for. entydig, nøkternt og objektivt. Du skal skrive på en måte som gjør det lett å forstå hva du mener. Skriv så enkelt og direkte som mulig

Eksamen: Rådene som gir deg en

Hvordan skrive oppgave (Høgskolen i Østfold) VIKO (NTNU) Skriving (Søk og Skriv) Startpakka i oppgaveskriving: OsloMet har utarbeidet et nettkurs som passer bra for både nye og gamle studenter. Startpakka er en introduksjon til oppgaveskriving, inkludert litteratursøk, kildebruk og kildehenvisning Du skal skrive en juridisk betenkning, ikke en dom. Det betyr at du skal drøfte alle problemstillingene oppgaven reiser på en fullstendig måte. Hvis du f eks kommer til at det er reklamert for sent og at Peder derfor ikke kan gjøre gjeldende et mangelskrav, må du likevel drøfte om det foreligger mangel, og om den er vesentlig, dersom oppgavens krav f eks er hevning Man kan aldri være for sikker på noe. Men! Ved hjelp av begrunnelse og argumentasjon kan man komme frem til et svar eller en konklusjon. Eksempel på hvordan man kan drøfte. Denne eksamensoppgaven ble utgitt høsten 2014 i Exfac0015. Oppgaven lyder: Gjør rede for ulike nasjonsbegreper og drøft deretter rollen til historiebruk i. Et sitat om det å skrive, av den amerikanske forfatteren Stephen King. Foto: Henriette Leine Wangen . Her kan du lese ni konkrete tips om hva en god akademisk oppgave bør inneholde: 1. Svar på et spørsmål/en problemstilling. Hovedregelen er at en problemstilling bør være tydelig, avgrenset og spisset til ditt tema hvordan skrive i den akademiske genren. Deretter skal vi gjennomgå hvordan vi gjør kildehenvisninger og hvordan vi setter opp en litteraturliste. Oppgaveteksten En hjemmeeksamen er en oppgavetekst som skal besvares innenfor en bestemt tid og med et angitt omfang, Dette er alltid presisert. På Mus 1500 skal en hjemmeoppgave være p

Avklare, presisere og utdype et problemområde, prosess, en situasjon eller et fenomen. Beskriv Faglig gjengivelse av et problemområde, situasjon eller fenomen på en objektiv måte. Gjør rede for Anvende fagstoffet for å forklare, utdype og begrunne sammenhenger og konsekvenser knyttet til et fenomen, en situasjon eller et problemområde Hvordan kan få jobb i Norge som helsefagarbeider. Du bør prøve å skrive så kort og utfyllende som mulig. Det er DU som er i fokus oppe i det hele, det må du huske. Permen skal være en ressurs til fagprøven og alt du gjør er faktisk forberedelse til fagprøven En drøftingsdel der du presenterer, underbygger og vurderer ulike argumenter knyttet til den problemstillingen du har valgt. En avslutning som består enten av en oppsummering eller en konkusjon. I en drøftingsoppgave er det mest vanlig å konkludere. Skriv ned hvor mye tid du vil bruke på hver del, og hvor mye tid du må ha igjen til oppgave 2 Forklare: Presenter og gjør rede for hovedinnholdet i et tema. Peke på viktige sammenhenger og antagelser, og hvilken betydning og relevans temaet har i den faglige sammenheng. Gjøre rede for : Innebærer nevning av faktorer som er med på å avgrense/definere et område, samt forklaring med egne ord på en måte som viser at studenten har forstått stoffet

I en oppgave som for eksempel lyder Gjør rede for hvordan holdninger dannes og endres og hvordan holdninger kan påvirke atferd er personlige synspunkter på en teori. Ffor eksempel bør man ikke skrive En akademisk diskusjon skal være basert på vitenskapelige resultat som gjør en i stand til å vurdere en teori med. En forskningsrapport er en tekst basert på et akademisk arbeid. Dette kan være en undersøkelse eller et utviklingsprosjekt. En forskningsrapport har en forholdsvis omfattende struktur fordi den skal gjøre rede for metode og resultater. Innledning. Innledningen forbereder leseren på innholdet og strukturen til teksten din Et lurt tips for å finne ut hvordan du kan skrive ditt analysekapittel, er å se hvordan det er gjort i andre oppgaver på tilsvarende nivå fra samme felt. Drøfting. Du skal her drøfte resultatene dine og sette dem inn i en sammenheng. Å drøfte vil si å: sette ulike synspunkter, momenter, argumenter, faktorer og årsaker opp mot hverandr En ren reproduksjon av pensum eller undervisning er ikke tilstrekkelig i forhold til målet om selvstendighet. AVSLUTNING. Avslutningen kan ha preg av å være en oppsummering eller en konklusjon. Det kan være mest naturlig å avslutte en gjør rede for - oppgave med en sammenfatning og en drøft - oppgave med en konklusjon

Hvordan skrive en akademisk oppgave - Politihøgskole

 1. Du skal skrive oppgaven selv, men få gjerne innspill fra andre, også medstudenter. - Kom i gang! Disponer tiden din. Skaff deg et kjapt overblikk. Bestem deg for oppgave(r). På hjemmeeksamen kan du bruke noe tid på å vurdere hva du skal skrive, men skriv! Skriv stikkord, tankekart eller setninger om tema
 2. En god drøfting. En god drøfting er når du klarer å belyse alle sidene av en sak, slik at en som leser det også kan gjøre seg opp en mening rundt temaet du skriver om, men også få innsikt i andre sider av saken. En god drøfting er mer enn en redegjørelse for hvilke fakta som finnes rundt problemstillingen
 3. Dette gjør at sensor eller andre lesere kan skille mellom ditt bidrag i en oppgave, og hvor du har hentet teori og empiri fra for å skrive oppgaven din, og sikrer at du ikke begår plagiering av andres forskning
 4. Søk etter informasjon. Søk & Skriv gir deg tips om hvordan du søker etter informasjon og hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving.; Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.; Riktig kildebruk. Når du bruker tanker og ideer fra andre bøker eller nettsider inn i egen tekst skal du henvise til kildene slik at leseren.
 5. Hvordan gjør jeg i så fall det? Ja, hvis du ikke har noen pensumtekster som dekker det samme faglige innholdet, kan du henvise til forelesninger. Når du refererer, skal du følge retningslinjene i APA 6 for henvisning til forelesninger og andre muntlige kilder

Oppsett for en skriftlig oppgave - Biblioteke

Forklaring av begrep i oppgavetekster Institutt for

Søk & Skri

Juridisk metode handler om å argumentere og fremlegge juridisk teori med utgangspunkt og forankring i de juridiske rettskildene. Reglene som styrer den juridiske metoden springer ut fra langvarig og sedvanebaserte prinsipper om rettsanvendelse. Denne artikkelen tar sikte på å gi veiledning i hvordan skrive teorioppgaver ved bruk av juridisk metode Oppgave B2 Tekst: − Reklamen «Naturen er fantastisk. Smak på den», side 8 i forberedelsesdelen Gjør rede for hvordan naturen brukes som virkemiddel i reklamen, og vurder kort om reklamen er vellykket. Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om hvordan naturen e Hvilken oppgave har du valgt? Dette skal artikkelen handle om: Hvem henvender du deg til? Lage en disposisjon for artikkelen din: Innledning (føre leseren inn i temaet): Presenter emnet du har valgt å skrive om: Forklar viktige ord og begreper: Fortell kort hvordan du vil presentere stoffet Gjør rede for evt. avgrensninger. Hv Gjøre rede for: greie ut om, presentere, stå til regnskap for. Her skal du gjøre rede for fakta, og da er det ikke behov for å inkludere egne synspunkter og meninger. (definisjoner er hentet fra Bokmålsordboka - ordbok.uib.no) Disponer og strukturer. Lag en disposisjon for oppgaven du skal skrive Hvordan skrive en forsøksrapport Etter at du har gjort et forsøk i biologi eller naturfag, skal du skrive en rapport . En forsøksrapport skal inneholde alt det nødvendige slik at en person kan forstå forsøket og gjenskape forsøket ut ifra rapporten din

Hvordan skrive oppgave - in

 1. første eksamen, var de
 2. Dette er en nokså konkret oppgave, der det vil være mest relevant å holde seg til å skrive om holdninger til kropp og hvordan disse kan påvirkes på ulike måter. Som du ser i disposisjonen finnes det rikelig med stoff i Psykologi 2-boka som kan trekkes inn og relateres til dette temaet
 3. Det gode avsnittet I praksis består i en oppgave består av en serie avsnitt, der hvert avsnitt er en innledning-hoveddel-og-slutt. Få grepet om hvordan skrive et godt avsnitt og du får grepet på hvordan du skriver en god oppgave
 4. • Oppgave 2 Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver: • Gjør kort rede for den nyere kritikken av sekulariseringsteoriene i samfunnsvitenskapene. • Gjør rede for hva en TBO er. Gi eksempler. • Hvilke konsekvenser kan det ha for kvinner at man støtter bistand/utvikling gjennom trosbaserte organisasjoner? Gi gjerne eksempler
 5. En oversiktsartikkel er en artikkel som gir en oversikt over eller sammenfatning av forskningslitteratur over et definert spørsmål.. En systematisk oversikt er en oversikt som bruker systematiske og eksplisitte metoder for å identifisere, velge ut og kritisk vurdere relevant forskning samt for å samle inn, sammenstille, analysere og gradere data fra studiene som er inkludert i oversikten

Her fikk studentene informasjon om hvordan det er å skrive oppgave, og tips til hvordan mestre den nye studiehverdagen. Tenk over hva du ønsker til veiledningstimen og gjør veileder oppmerksom på det. Skriv for eksempel et kort notat før veiledning som hjelper veileder til å hjelpe deg. Skriv fra dag en. Å skrive er å tenke,. Du finner mer om dette på side 30. Når du tolker noveller skal du skrive en artikkel (hvis det ikke står noe annet). 6) Diktanalyse. Ofte inngår diktanalyser som en del av en oppgave hvor du sammenligner to eller flere tektser. Se eget ark i dette heftet for hvordan du analyserer dikt. Skriv en artikkel, om de ikke ber deg om noe annet Oppgave. Gjør rede for interferens og diffraksjon, og gi eksempler på hvor vi kan observerer dette. Løsning Oppgave. Forklar fysikken bak langsynhet og nærsynhet. Løsning Oppgave. Gjør rede for hva lyd er. Forklar bølgefenomenet ved å bruke en partikkelmodell og hvordan partiklene beveger seg. Løsning Oppgave

Når vi trener mot en slik formtopping er det effektivt å variere mellom at man trener med høy intensitet i korte økter/perioder og med lav intensitet i lengre økter/perioder. Besvart. 6 Del 2, oppgave 2 Oppgave 2 a). Gjør rede for formelen MV= SV*HF. b). Grei ut om hvordan MV påvirkes av aerob utholdenhetstrening. Skriv ditt svar her.. Dette gjør man ved å skrive inn forfatter(ne) og årstallet til verket man har brukt i en parentes i teksten, slik at man kan finne tilsvarende forfatter og årstall i referanselisten. Dermed bruker du mindre plass i oppgaveteksten, samtidig som at du gir leserne av dokumentet utfyllende informasjon om verkene du har brukt Ola fikk oppgave å tegne kreftene på en person i en akselerert bil. Han tegnet følgende figur: Gjør rede for Olas forståelse og evt. misforståelse av fysikken i dette eksemplet. Løsning Oppgave. Ola fikk en tegning som viser en stein som blir kastet rett opp (figuren til venstre) Det er altså meningen å finne en problemstilling (som da sikkert er besvart flere ganger før), så samle artikler med omtrent samme problemstilling og skrive ehva de sier, så komme til en konklusjon (som sikkert også er beskrevet før?) Og hva er det som gjør en slik oppgave til en A oppgave

Hvordan du bør besvare en praktisk oppgave, vil kunne variere noe fra oppgave til oppgave. Men skjematisk sett består en god juridisk besvarelse av en praktisk oppgave av tre deler: 1. Rettslig. - En leser som ikke kjenner oppgaveteksten, skal kunne skjønne hvordan den lyder. - Velg rimelige løsninger Redegjørelse og drøfting Å forstå pensum er første forutsetning for å skrive en god oppgave. Å forstå oppgaveteksten og å holde seg innenfor denne, er neste forutsetning. Tredje forutsetning er å kunne drøfte riktig

Gjør rede for metoden som ble brukt da data ble hen-tet ut fra inkluderte studier. Ble det laget et dataek-forskning 242 NYTT oG NYTTiG > Hvordan skrive en systematisk oversikt? 03|10. straksjonsskjema? Ble dataekstraksjonen gjort av én eller flere personer? Det bør komme fram hvilke dat Har nå fått en kjempe oppgave jeg skal besvare i historie. oppgaven er Gjør rede for det sentrale hendelsesforløpet i andre verdenskrig. Hvilke parter er det som er de aggressive, og hvordan og hvorfor reagerer verden som den gjør? Trekk fram de sentrale forklaringene for aksemaktens krigføring -.. Hvordan skrive en novelleanalyse? Hvordan analysere en tekst? Å analysere en novelle, eller analysere en tekst er veldig mye arbeid. Novelleanalyse kommer som oppgave i både skriftlig og muntlig norsk eksamen, og gjør rede for språklige virkemidler. Svaret har en klar tematisk sammenheng og tydelig struktur Hvordan skrive avslutning til oppgaven Edda Johansen. Å skrive kortsvaroppgave på norsk skriftlig eksamen - Duration: Hvordan skrive en god fagtekst - Duration:. Avslutning - konklusjon (på bakgrunn av hoveddelen) Plass for dine egne synspunkter og tanker; Pass på at du kommer med en konklusjon som er i pakt med det du har skrevet i resten av artikkelen I en argumenterende tekst blir du som regel bedt om å si din mening - og forklare hvorfor du mener slik du gjør. Da står det ofte slik i oppgaven: Gjør rede for dine meninger / Gjør greie for dine meninger / Begrunn meningene dine / Argumenter for ditt syn. Når du skal skrive en drøftende tekst, kan du tenke sånn

En forutsetning å kunne skrive akademisk Bjørg Hellum er førstelektor ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold (Hiof), og jobber for tiden med å sammenfatte et hefte om akademisk skriving Når man skal besvare en eksamensoppgave eller skrive en oppgave hvor en selv har valgt tema og problemstilling gjelder de samme regler som for alt akademisk skrivearbeid Hvordan ville du undersøke om autokorrelasjon er et problem for modellen presentert nedenfor. Gi en konklusjon. Benytt 5% signifikansnivå. DW = 0.85 n= 40 . Oppgave 5. (Vekt 20%) Gjør rede for hva Koyck-fordelt lag modell er . Gjør rede for hvordan du ville undersøke om en variabel er stasjonær. Ad. oppgave1 og oppgave 2. Coefficients(a Hvordan gjør jeg i så Begge deler er mulig. Oppgaveinstruksen sier hva semesteroppgaven skal inneholde, men pålegger ikke en bestemt struktur. Gjør det som fungerer best i det kan dere. Men husk at semesteroppgaven er en individuell eksamen, så dere må skrive hver deres oppgave. Publisert 24. mars 2017 15:27 - Sist endret 15. okt.

Dette er håndboken for deg som skal gå i gang med en bachelor- eller masteroppgave.Her får du mer enn fire hundre konkrete råd og regler for hvordan en oppgave skal bli korrek Hvordan materialet skal brukes (anonymitet, direkte sitater, gjennomlesing) Gjennomføring 2 •Still spørsmål - ti stille - lytt •Skriv ned alt som støtter dine antagelser og alt som ikke gjør det Velg en av oppgavene i del B. Skriv en sammenhengende tekst på 300 - 500 ord. Husk å skrive nummeret på oppgaven. Lag overskrift selv. Oppgave 1 Vedlegg 2: «Då han var sju», twitternovelle av Frode Grytten, 2014. Hva slags situasjon blir beskrevet i teksten? Gjør rede for din egen vei fram mot de

En del hvor selve innholdet av teksten analyseres (det som står mellom linjene) og en annen hvor du analyserer selve ordvalget (det som står på linjene) Jeg så litt gjennom norsk regelboken min. Jeg fant ingen ark som sier hvordan jeg skal skrive en analyse . Kan noen forklare hvordan jeg kan skrive en analyse til en roman, eller sende meg. aspekter ved å skrive hjemmeoppgave. Vi starter med det grunnleggende, nemlig hvordan skrive i den akademiske genren. Deretter skal vi gjennomgå hvordan vi gjør kildehenvisninger og hvordan vi setter opp en litteraturliste. Oppgaveteksten En hjemmeeksamen er en oppgavetekst som skal besvares innenfor en bestemt tid og med e Skal skrive en oppgave om Midtøsten- konflikten..i 3SK. Man må sette begrensninger uansett hva man gjør, selv når man skriver en slik oppgave! Konflikten er stor og vid og dreier seg om flere ledd. 7a kunne gjøre rede for en aktuell internasjonal konflikt,. For å skrive en ryddig oppgave, anbefaler Monica Vandbakk og først svare på hovedspørsmålet, for deretter å komme med tilleggsopplysninger. — Bruk av eksempler som viser at kandidaten har forstått stoffet vil alltid være et pluss. Jeg er lite glad i for lange oppgavebesvarelser dersom de kunne vært kortet ned Skriv en kort tekst om hvordan og hvorfor bruken av emballasje har endret seg. OPPGAVE 4 - Å SKRIVE EN FAGARTIKKEL Tidsbruk: 2 skoletimer, i tillegg til hjemmearbeid. Bruk ulike informasjonskilder for å finne informasjon om EUs emballasjedirektiv og Grønt punkt. Skriv en fagartikkel der du gjør rede for hva dette er

PresentasjonElevene har fått utdelt en case i programfaget, hvor de skal ta for seg en pasient som også er elev ved Strømsbu vgs, med en funksjonshemming. Elevene skal skrive en oppgave om denne pasienten og hvordan de skal tilrettelegge for denne eleven på skolen og følge prinsippet som heter universal utforming. Elevene skal også ha et rollespill i programfage Hei! Vi er to studenter som skal skrive en oppgave sammen. Vi er avhengig av å kunne skrive og samarbeide i det samme dokumentet. Jeg har forstått det slik at dette skal være mulig i Word 2016. JE

Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM) - tolke - NTN

 1. Skal skrive en oppgave om navnene til de kongelige. 11.03.2009 2009 Skolehverdag Jeg har fått i oppgave og skrive et debattinnlegg om abort.. 04.04.2008 2008 Graviditet Vi i 10 klasse fikk i oppgave å skrive om sexspress. 08.11.2008 2008 Se
 2. På ett og samme sted kan du se hvordan dokumentet vil se ut når det skrives ut, angi utskriftsalternativer og skrive ut filen. Klikk på Skriv ut på Fil-fanen. Gjør følgende: Angi ønsket antall eksemplarer i Eksemplarer-boksen under Skriv ut. Kontroller at ønsket skriver er valgt under Skriver
 3. Skriv, eller glem? - en studie om å bruke skriving som et I denne masteroppgaven har jeg forsket på hvordan vi kan «skrive for å lære» ved å undersøke følgende problemstilling: Hvordan kan vi bruke skriving som et redskap meg og elsker meg uansett hva jeg gjør eller hvordan jeg har det. Takk for din fred, som.
 4. ML-306 1 Patologi 6/8 Skriv ditt svar her... Words: 0 Maks poeng: 10 9 Oppgave 3c Kreftceller har evnen til å spre seg (de metastaser). Gjør rede for hvilke steder i kroppen som er mest utsatt for slik
 5. Hvordan skrive forord til en bok. Enda en grunn til at vi foreslo at du setter opp en nettside - en blogg - hvor du deler noe av kunnskapen du fant i planleggingsfasen, er faktum at det å skrive en bok på mellom 50.000 og 80.000 ord kan være vanskelig å få til for noen som ikke har drillet inn en daglig skrivevane. Å ha en blogg, vil derimot gjøre at du får satt deg inn i det å skrive.
 6. osyrer blir satt sammen til polypeptidkjeder og videre til ferdige proteiner i cellene. Du skal gi en så detaljert forklaring som du kan, men bare av de prosessene som skjer utenfor cellekjernen. Oppgave a - H2003 Gi en grundig forklaring på hva et gen er. Oppgave a - H200
 7. Hvordan skrive en god oppgave. Bruk av kilder I oppgavene over bør du derfor gjøre godt rede for hva som menes med en holdning, en konflikt, hvilke typer kommunikasjon vi har, Ikke reproduser teorier punktvis gjennom oppgaven der du bare gjør rede for begreper. Problematiser og nyanser

I denne oppgaven vil jeg først skrive om oppgavens metode, hvor jeg gjør rede for mitt teoretiske perspektiv på oppgaven. Videre har jeg valgt å presentere begrepene toleranse og respekt hver for seg i kapittel 3. Her belyser jeg begrepenes betydning og gjør kort rede for hva som liggere i ordene Teksten nedenfor er et forslag på hvordan man kan skrive en innledning i en drøftingsoppgave. Oppgaven er skrevet av undertegnede. Spørsmålet om myndighetene skal bruke flere millioner på tonn med salt, eller om de isteden skal bruke penger på grus og brøytebiler, har vært diskutert blant eksperter på området, både hos politikere, men også blant folk flest 6 thoughts on Å skrive en oppgave Magnus 16. January 2009 at 16:38. Det var en lang post, mye nyttig å ha i baktankene (: Jeg er ikke enig at man bør unngå å bruke jeg/vi. En masteroppgave bør ha en aktiv form, og det kan ofte bli søkt å komme rundt situasjoner hvor jeg/vi er det mest naturlige

Oppgaveskriving - Lovisenberg Diakonale Høgskol

 1. En tekst har en kronologisk struktur når den gjør rede for noe i den tidsrekkefølgen hendelsene fant sted i. De ulike tekstdelene. Ifølge den klassiske tekstmodellen har teksten, som vi husker, en innledning, en hoveddel (med beskrivelse og argumentasjon) og en avslutning
 2. Målet jeg skal bruke ligger under Kropp og helse: beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg. Ved å skrive dette på tavla kan en ta det opp igjen i slutten av timen, noe som gjør at det en har lært og det målet en allerede har tatt opp i starten av timen ikke blir det en kaller «svevende informasjon»
 3. For deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Harvard-stilen. Harvard-stilen er brukt innenfor samfunnsfag, teknologi og naturvitenskap. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler er: APA-stilen er brukt innenfor samfunnsfag og humanior
 4. Men hvordan blir man en bedre skriver, lurer du kanskje på? Svaret er enkelt - du må øve på å skrive. Som med alle andre ting - øvelse gjør mester! Å skrive dårlig er en del av det å skrive bra; husk at du lærer med av å gjøre feil enn å få til alt på første forsøk
 5. Hvordan skrive en god historie Nordmenn er et lesende folk, og mange liker også å skrive. En fortelling kan være kort, som en novelle, eller lang som i en roman. Å skrive bare for å skrive finner mange kjedelig, men når noen leser det du skriver blir det fort moro

Hvordan skrive slampoesi Gi slipp Ferdigsnakk . Jeg er glad for å ha en arena med å kunne opptre, for å skrive er ensomt. Det bygger opp en tomhet og følelse av ufullstendighet som det å opptre foran andre gir utløp for Kapittelstrukturen tar utgangspunkt i empiriske oppgaver, men den har også relevans for deg som skal skrive teoretisk oppgave Jeg lurer på hvordan dere mener det er best å skrive Rødekorshuset. Jeg skriver en artikkel om at Røde Kors på Vestvågøya har fått et eget hus for sine aktiviteter Oppgave- og rapportmaler i Word gjør formatering og skriving av skole- og jobbrapporter enkelt. Skriv disposisjoner, følgebrev, taler, avhandlinger, teamrapporter og forretningsdokumenter med forhåndsutformede rapportmaler, eller ved gjøre dine egne tilpassinger For å få det ønskede resultatet på B2-prøven og bergenstesten, må man trene seg på å skrive tekster. Det er mange ting man må beherske og ha i mente når man skal skrive en god tekst. Her er noen av de viktigste tingene man må huske på: Svar på oppgaven. Les oppgaven nøye. Ikke skriv utenom oppga. Hvis elevene skal skrive øveord og gloser i tabell på ukeplan, er det viktig å gi nok plass i tabellen slik at elevene klarer å skrive inni rutene. Gjør elevene oppmerksomme på hvilken informasjon de finner på ukeplanen slik at de bruker dem som Oprifter er en fin måte å gi elevene en plan for hvordan de skal utføre en oppgave

Fakultetsoppgave - Slik skriver du en god besvarelse

Hvordan skrive en god iop 8. Planlegging og gjennomføring - fase . Videre i denne veilederen vil leserne få grundigere informasjon om strukturen i deltagelsesfokusert IOP, hvordan deltagelse kan forståes og operasjonaliseres, hvordan støtte og opplæringsstrategier kan beskrives, og hvordan pedagogiske team kan bruke planen Gjør rede for hovedregler og unntak i lovverket. Husk å disponere oppgaven på en logisk måte! Besvarelsen skal være systematisk og oversiktlig! Unngå å skrive av lovteksten, bruk bare sitater av sentrale momenter. Skriv besvarelsen i sakprosa - stikkordform er uheldig En slik oppgave består av et Når det i oppgaveteksten står at man skal drøfte en påstand betyr det at man skal diskutere påstanden med seg. Hvordan skrive oppgave; En utredningstekst er en tekst hvor du skal gjøre rede for eller drøfte I en tekst hvor oppgaven er å diskutere et oppgitt

Hvordan drøfter man egentlig? - EXFAC001

Søk & Skriv. Søking Studieteknikk Skriving Kjeldebruk Referansestiler Videoer Språk Språk. NO EN For å kunne skrive en god oppgave, må du lese effektivt og målrettet. Hør Birger Solheims råd om hvordan du som student kan bli en bedre leser: Akademisk virksomhet er et spørsmål om innsats, etterligning og gode strategier 6. Konkretiser. Skriv så konkret som mulig hvordan du skal klare utfordringene, slik at det blir det lettere å gjennomføre. «Framtiden i våre hender» har mange gode artikler og tips som kan inspirere. Skriv utfordringene på en post-it-lapp og heng det opp i klasserommet. Eventuelt lag en felles liste på nett Hvordan skriver man en drøftingsdel, og hva gjør at den blir god? Her kommer et forslag til hvordan man forklare dette for elevene, som jeg har brukt med godt utfall: Utgangspunkt: Elevene har en problemstilling, eller et nogenlunde konkret tema som de skal drøfte Oppgave 1 Flervalgsoppgaver Skriv svarene for oppgave 1 på eget svarskjema i vedlegg 2. Du gjør en fraksjonert destillasjon, og de to stabile temperaturområdene du finner, er 60 °C og 158 °C. Gjør kort rede for hvordan strukturen til diss Velg hvor oppgave varsler skal publisere. Velg kanalen der du vil at varsler om denne oppgaven skal publiseres. Dette gjør at du kan organisere elevarbeid og diskusjoner etter enhet, emne eller fag. Du velger en kanal å publisere i ved å velge Rediger ved siden av Publiser oppgavevarsler i denne kanalen

Hva bør en god akademisk oppgave inneholde? Ui

Gjør rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca. 700 til ca. 1500 og diskuter mulig Du er nå inne i en læringssti Oppgave. Om vennskap i «Håvamål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte Hvordan endret statsutviklingen seg i Norge fra ca. Hvordan kan tegn bli opphav til nye tegn som igjen blir opphav til nye tegn osv.? Forklar modellen ved å finne konkrete eksempler. Oppgave 5.8. Gjør rede for forskjellen mellom begrepene betydning og mening (side 111) ved å forklare forskjellen på semantikk og pragmatikk. Metafor, ironi, metonymi og idiom (s. 111) Repetisjonsoppgave. Hvordan skrive romertall? 16.06.2015 2015 Kultur; Romertall. 09.09.2010 2010 Kultur; Hvordan skriver jeg min fødselsdag med romertall? 22.09.2011 2011 Kultur; Fødselsdato i romertall. 24.01.2013 2013 Fritid; hva blir 19.12.2018 i romertall? 14.09.2019 2019 Forbruker; hva er denne datoen i romertall? 30.11.2015 2015 Kultu Skriv en fødselsplan / et fødselsbrev Hvis du skriver ned hvordan du. Skriv deretter opp de andre jobbene du har hatt i kronologisk rekkefølge. Det vil si at du skriver den nyeste erfaringen først, og avslutter med den aller første jobben du hadde. Før opp navnet på bedriften du jobbet for, hva du jobbet som og tiden du jobbet der. Ta også med en setning eller to som sier hva du gjorde i jobben Ene delen av oppgaven jeg skal skrive er psykologi. Læreren vi har hatt i dette emnet har ikke vært noe flink og jeg finner ikke noe særlig om dette i boken.. For å være helt ærlig forstår jeg nesten ikke oppgaveteksten engang. Oppgaveteksten: Du er sykepleier på en akuttavdeling. I dette arbeide..

Oppgave om drivkrefter; Historisk perspektiv på platetektonikk Oppgave om drivkrefter. Oppgave 14. Gjør rede for ulike forklaringer til hvorfor platene beveger seg. Du må være innlogget som elev for å skrive inn/lagre svar En bibliografi er en egen liste over kilder du har lest, men ikke referert til, og som er relevante for temaet ditt. Referanseverktøy # Å bruke referanseverktøy gjør det lettere for deg å ha oversikten over kildene du bruker i studier, forskning og publisering

Veileder for skriving av fagtekster ved institutt for

Du skal skrive en kort tekst (400-600 ord) hvor du skal reflektere over hvordan du kan ta i bruk roboter og droner i ulike fag. Gjør kort rede for hvordan du ville planlegge og gjennomføre en slik aktivitet, og om hva slags type robot/drone som kan være aktuelt - og hvilke fordeler dette kan ha, samt mulige utfordringer du må løse underveis i prosessen Kapittelet begynner med en begrepsavklaring. I kapittel 3 gjør jeg rede for hvilke metodiske valg jeg har foretatt. I kapittel 4 gjør jeg rede for mine hovedfunn, og i kapittel 5 diskuterer jeg disse funnene i lys av teorigrunnlaget. Kapittel 6 gir en kort oppsummering, og til sist følger litteraturliste og vedlegg

Helsefagarbeider: Eksempel på en case: Helsefagarbeider

Dette kan for eksempel være tilbakemeldinger som utfordrer elever eller lærlinger på hvilken strategi de bruker når de står fast i arbeidet med en oppgave. Det kan også være tilbakemeldinger som handler om hvordan de søker etter informasjon og tar i bruk tilbakemeldinger for å finne ut av hvor de er i sin læringsprosess, hvor de skal og hva de må gjøre for å komme videre Hvis du f.eks. skriver en oppgave av typen «hvordan er cannabis og amfetamin forskjellig fra hverandre, med hensyn til skadevirkninger på kroppen?», bør du først skrive alt du vet om hvordan cannabis er skadelig for kroppen, deretter alt du vet om hvordan amfetamin er skadelig for kroppen, før du sammenligner disse to for likheter og ulikheter

Medie- og informasjonskunnskap - Slik besvarer du en

Demokratiet er en av disse verdiene og demokratiet er igjen avhengig av andre verdier for å eksistere, slik som ytringsfriheten som gir oss rett til å si hva vi mener og dermed påvirke hvilken retning samfunnet tar, tros- og meningsfrihet som gjør at vi kan tenke og mene hva vi vil uten å frykte at noen vil straffe oss for dette, rett til utdanning og rett til å forfølge våre drømmer Oppgave 3 Nervesystemet og muskler (15 poeng) a) Beskriv veien et nervesignal følger fra storhjernebarken til en skjelettmuskel i en av armene. (6 poeng) b) Navngi de fem strukturene på skissen av den motoriske enheten. Du kan velge å bruke norske og/eller latinske navn. Skriv svarene i nummerert listeform. (3 poeng Vis hvordan blokklengdene ∆ri = ri + 1 ri må velges for at trykkfallet over hver blokk skal bli like stort ved stasjonær strøm. Hvorfor er det ønskelig? d) Forklar hvordan simulering av en trykkfallstest kan brukes til å kontrollere den numeriske modellen. Gjør spesielt rede for om en kan bruke alle datapunktene fra en simulering. en leddkapsel og et leddbånd. hodeskallen, ryggsøylen og halsvirvelen. Eksempel på ekte ledd er hofteledd, albueledd og kneledd. Gjør rede for musklenes oppgave: musklenes oppgave er å skape bevegelighet i kroppen. Muskelene består av vev som kan trekke seg sammen. Muskelene er festet til skjeletett med sener

Ord og uttrykk i oppgaver og eksamener - VID

Oppgave 2a - H1996 Skriv en oversiktslikning for fotosyntesen, Oppgave g- H2006 Gjør greie for hvordan ATP og NADPH blir dannet under den lysavhengige reaksjonen i fotosyntesen. Oppgave g - V2006 elever Gjør kort rede for hvilke gasser som blir tatt opp og skilt ut i fotosyntesen og i celleåndingen De som ikke følger undervisningen ved å delta i grupper og leverer logg må skrive følgende oppgave og i henhold til følgende standarder. Det gis anledning til å stille spørsmål til egen tekst i uke 44. Oppgaver som underkjennes gis ikke utsettelse. Oppgaver som leveres for sent uten legeattest rettes ikke. Studenter som ikke ha

Oppgavebesvarelse: Akademisk skriving for psykologifage

har valgt en mer uavhengig og frittstående oppgave er det viktig at veileder blir med ut i felt en dag eller to i startfasen for å sikre at du jobber rett. Dersom tiden tillater det er det uansett lurt å ha en pilotfase hvor du kan høste erfaring og eventuelt justere metodikken. Da får du også erfart hvor godt observasjonsskjemaet, som d Velg en av oppgavene i del A. Skriv en sammenhengende tekst på ca. 250 ord. Husk å skrive nummeret på oppgaven du velger. Oppgave 1 Vedlegg 1: «Alt vi kan mot brann» Kampanjeannonse fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Gjør rede for virkemidlene i denne annonsen, og vurder om den vil nå fram til målgruppen Politikerne skal nå gjøre det beste ut av en allerede vanskelig situasjon for kommunen. Oppgaven er å gjøre fremtiden så lys som mulig for elevene som vokser opp i en kommune som sliter med både fraflytting og dårlig økonomi. I utgangspunktet virker det som en umulig oppgave hvis du lar alle sakens realiteter overvelde deg

Forskningsrapport - Biblioteke

Oppgave 2. Tenk deg at du får utdelt en gram-negativ bakteriestamme (villtype), ti mutanter av denne som trenger et kjent stoff (ukjent syntesevei) for å vokse, og en kloningsvektor for organismen. Gjør rede for hvordan du med dette biologiske materialet som utgangspunkt eksperimentelt kan finne svar på om: a Det kan være en fordel å skrive pleieplanen i et skjema, ? b Gjør rede for årsaksforhold, Beskriv hvordan du vil hjelpe Helga. Oppgave 5 Tenk deg at du er en av brukerne i. Gjør rede for hovedtrekkene i Buddhas liv (se Buddhas liv under Buddhismen → Historie og retninger). Forklar hvordan han i sin utvikling både brøt med og fortsatte den hinduistiske tradisjonen han vokste opp i (se Lære under Buddhismen og Historie og retninger og Lære under Hinduismen Jødedom finnes i ulike utgaver De som velges til disse komiteene har en meget viktig oppgave i norsk idrett. I det følgende presenteres en detaljert og nokså omfattende liste over hva og hvordan en valgkomité kan/bør arbeide. Dere får bruke listen ut fra behov og ønsker i den enkelte valgkomité I eksempeloppgavene til norskprøve A2-B1 er den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave. Her får du se et bilde der det er mange personer og mye som skjer. Nedenfor har jeg laget en lignende oppgave, og skal forklare litt om hvordan du må løse oppgaven. Norsksonens eksempeloppgave Hva ser du på bildet? Hva [

 • Windows 10 enterprise education difference.
 • Taksidermist oslo.
 • Funkygine kjærlighet.
 • Spørsmål og svar, bil.
 • Store norske norske hits på norsk, 3. februar.
 • Myanmar sprache lernen.
 • Straffeloven § 219.
 • Estetisk anlagt.
 • Kiwi cup ørsta.
 • Scandic markiser høvik.
 • Fjerne flislim fra betonggulv.
 • Columbo netflix.
 • Bli nynorsk.
 • Most open search engine.
 • Fendt sengesett.
 • Förlora svenskt medborgarskap.
 • Geilo sommerpark.
 • Dryppvanning drivhus.
 • Feldmann fahrrad.
 • Dr dk efterårspakken.
 • Lav urinproduksjon.
 • Hotel wassilioff frokost.
 • Hindre korrosjon av en jernspiker i vann.
 • Feuerwerk leipzig silvester.
 • Wohnung mieten in feuerbach.
 • App store gavekort narvesen.
 • Når begynner kattunger å spise fast føde.
 • Universitätsbibliothek braunschweig braunschweig.
 • Hotel am tränkbachtal, nordstraße, frauenwald.
 • Am alten bach unna.
 • Land van ooit vervallen.
 • Alkohol under graviditet konsekvenser.
 • Nessie.
 • Heringsdorf webcam 360.
 • Barcelona real madrid live stream kostenlos.
 • Glassfibertape gips.
 • Lejebolig københavn k.
 • Pris pr snus.
 • Bränna 100 kalorier.
 • Intensivbelysning av gangfelt.
 • Vannperler til dekorasjon.